Facianın eşiğinden dönüldü Facianın eşiğinden dönüldü

 Didim'­de bir şahıs ha­zi­ne­ye ait ara­zi­den top­rak alır­ken ya­ka­lan­dı.
Akköy Ma­hal­le­si Dal­yan mev­ki­in­den E.B isim­li şüp­he­li şahıs ta­ra­fın­dan ha­zi­ne­ye ait ara­zi­de iş ma­ki­ne­si (kepçe) ile izin­siz top­rak ta­şı­dı­ğı tes­pit edi­le­rek ya­ka­lan­dı. Şahıs hak­kın­da tan­zim edi­len tu­ta­nak adli ve idari iş­lem­le­re esas olmak üzere İlgili ku­rum­la­ra gön­de­ril­di­ği öğ­re­nil­di. (İHA)

Editör: Ergun Korkmaz