Aydın'da  il ge­ne­lin­de jan­dar­ma ekip­le­ri uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nı­mı ve ti­ca­re­ti­nin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.
 Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Didim İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca Akbük Ma­hal­le­si'nde dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da B.G. isim­li şüp­he­li şah­sın üze­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da 153 adet uyuş­tu­ru­cu kap­sül ele ge­çi­ril­di. Gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li­nin sağ­lık ku­ru­lu­şun­da ya­pı­lan kont­rol­le­rin­de uyuş­tu­ru­cu madde kul­lan­dı­ğı tes­pit edil­di.  Ad­li­ye­ye sevk edi­len şüp­he­li çı­kar­tıl­dı­ğı adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.

HABER: ERGUN KORKMAZ 

Orman kampı çalışanlarına yangın tatbikatı Orman kampı çalışanlarına yangın tatbikatı

A W216801 01

Editör: Ergun Korkmaz