Zeren Ertaş’ın öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı Zeren Ertaş’ın öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Di­dim­gü­cü ant­re­nö­rü Fer­hat Kılıç’ın ilk göz ağ­rı­sı fut­bol­cu­la­rın­dan olan Talha Öz­de­mir’in, Bur­sas­por’a trans­fer ger­çek­leş­ti­ril­di.

555-1
Daha önce kulüp spor­cu­la­rın­dan Mu­ham­met Açı­ka­da'yı 2. Lig ta­kı­mı olan Na­zil­li Be­le­di­yes­por'a trans­fer eden Di­dim­gü­cüs­por, bu kez de Talha Tek­de­mir’i Bur­sas­por’a gön­der­di. Trans­fer sü­re­ciy­le il­gi­li bil­gi­ler veren Fer­hat Kılıç, “Daha önce ku­lü­bü­müz spor­cu­la­rın­dan Mu­ham­met Açı­ka­da'yı 2. Lig ta­kım­la­rı­mız­dan Na­zil­li Be­le­di­yes­por'a trans­fer et­miş­tik. Şimdi de 2018 yı­lın­dan beri emek ver­di­ğim ilk gö­zağ­rı fut­bol­cu­la­rım­dan müt­hiş sol ayak orta saha oyun­cu­muz Talha Tek­de­mir, Bur­sas­por'a trans­fer oldu. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te Talha'yı Bur­sas­por’a ve eski milli fut­bol­cu Okan Yıl­maz’a ema­net ettik. Kulüp ola­rak ça­lış­ma­ya ve üret­me­ye devam ede­ce­ğiz.” dedi.

HABER: ERGUN KORKMAZ 
 

4677949

Editör: Ergun Korkmaz