Aydın’da barajların doluluk seviyeleri belli oldu Aydın’da barajların doluluk seviyeleri belli oldu

 Eği­tim­sen Didim Baş­tem­sil­ci­si Bel­kıs Kah­ra­man, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­may­la 5 Ekim Dünya Öğ­ret­men­ler gü­nü­nü kut­la­dı.
Kah­ra­man, öğ­ret­men­le­ri ve tüm eği­tim emek­çi­le­ri­ni doğ­ru­dan il­gi­len­di­ren ulus­la­ra­ra­sı bel­ge­le­rin en kap­sa­yı­cı­sı olan “Öğ­ret­men­le­rin Sta­tü­sü Tav­si­ye­si” 5 Ekim 1966’da Paris’te ya­pı­lan hü­kü­met­ler arası özel kon­fe­rans­ta ortak belge ola­rak oy­bir­li­ği ile kabul edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, 5 Ekim ta­ri­hi­nin, Bir­leş­miş Mil­let­ler Eği­tim, Bilim ve Kül­tür Ör­gü­tü (UNES­CO) ve Ulus­la­ra­ra­sı Ça­lış­ma Ör­gü­tü (ILO) ta­ra­fın­dan 1994 yı­lın­da “Dünya Öğ­ret­men­ler Günü” ola­rak ilan edil­di­ği­ni ifade etti.
Kah­ra­man, 5 Ekim Dünya Öğ­ret­men­ler Günü, Tür­ki­ye’den sa­de­ce Eği­tim Sen’in üyesi ol­du­ğu Eği­tim En­ter­nas­yo­na­li’ne üye yüz­den fazla ül­ke­de eş za­man­lı ola­rak kut­lan­dı­ğı­nı ifade ede­rek, “Tüm dünya öğ­ret­men­le­ri için önem­li olan bu ta­ri­hi karar, öğ­ret­men­le­rin top­lum­sal sta­tü­sü ve hak­la­rı­na yö­ne­lik önem­li ve ta­ri­hi bir adım ol­muş­tur. 5 Ekim 2023’ün te­ma­sı Eği­tim En­ter­nas­yo­na­li ta­ra­fın­dan “He­def­le­di­ği­miz eği­tim için öğ­ret­men­le­re ih­ti­ya­cı­mız var. Öğ­ret­men açı­ğı­nı ka­pat­mak kü­re­sel bir zo­run­lu­luk­tur” ola­rak be­nim­sen­miş­tir.” dedi.
Kah­ra­man ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı basın açık­la­ma­sı­nın tam metni ise şu şe­kil­de;
Öğ­ret­men­le­rin top­lum­sal sta­tü­sü ve hak­la­rı­na yö­ne­lik önem­li ve ta­ri­hi bir adım olan ve 5 Ekim’in Dünya Öğ­ret­men­ler Günü ola­rak kut­lan­ma­sı­na ve­si­le olan Tav­si­ye ile öğ­ret­men­le­rin sa­de­ce okul­da değil, top­lum için­de de ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri gö­re­vin ta­şı­dı­ğı önem ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de bel­ge­len­miş­tir. ‘Öğ­ret­men­le­rin Sta­tü­sü Tav­si­ye­si’, öğ­ret­men­le­rin ko­num­la­rı­nı güç­len­dir­me­yi, hak­la­rı­nı ge­liş­tir­me­yi ve ko­ru­ma­yı amaç­lar­ken, aynı za­man­da ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ya­pıl­mış bir toplu söz­leş­me ni­te­li­ği ta­şı­mak­ta­dır. Tav­si­ye, Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan da kabul edi­len ve al­tı­na imza atı­lan bir belge ol­ma­sı­na rağ­men, Tür­ki­ye yıl­lar­dır yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­mek­te­dir.
Tür­ki­ye’nin öğ­ret­men­le­ri, 5 Ekim Dünya Öğ­ret­men­ler Günü’nü mes­le­ği­ni iti­bar­sız­laş­tı­ran, öğ­ret­men­le­rin eko­no­mik so­run­la­rı­na çözüm üret­me­yen, eşit işe eşit ücret il­ke­si­ni or­ta­dan kal­dı­ran, özlük hak­la­rı­nı za­yıf­la­tan, öğ­ret­men­ler ara­sın­da­ki ay­rım­cı­lı­ğı ve eşit­siz­li­ği de­rin­leş­ti­ren po­li­ti­ka ve uy­gu­la­ma­lar­la kar­şı­la­mak­ta­dır.
5 EKİM HAK­LA­RI­MIZ İÇİN MÜ­CA­DE­LE GÜ­NÜ­DÜR!
Eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri açı­sın­dan 5 Ekim Dünya Öğ­ret­men­ler Günü, sa­de­ce ‘kut­la­nan’ bir gün değil, eği­tim emek­çi­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı alan­da bir­lik ve da­ya­nış­ma­sı­nın sim­ge­si olan ev­ren­sel an­lam­da bir mü­ca­de­le gün­dür. Sen­di­ka­mız yıl­lar­dır sa­de­ce öğ­ret­men­le­rin değil, eği­tim ku­rum­la­rın­da ça­lı­şan tüm eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri­nin ça­lış­ma ve yaşam ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta­dır.
Eği­tim hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de büyük emek­le­ri olan, ancak diğer eği­tim emek­çi­le­ri ile eşit hak­la­ra sahip ol­ma­yan ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız, ken­di­le­ri­ne yük­le­nen her türlü an­gar­ya­yı, tar­tış­ma­sız ye­ri­ne ge­tir­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Oysa on­la­rın emeği ve alın teri ol­mak­sı­zın okul­la­rı­mı­zın, üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin, diğer eği­tim ku­rum­la­rı­nın ni­te­lik­li kamu hiz­me­ti üret­me­si müm­kün de­ğil­dir. Ni­te­lik­li eği­tim için öğ­ret­men­ler kadar emeği olan idari ve tek­nik per­so­nel, yar­dım­cı hiz­met­li­ler sı­nı­fı ve 4-B sta­tü­sün­de ça­lı­şan eği­tim emek­çi­le­ri­nin hak­la­rı ve ta­lep­le­ri dik­ka­te alın­ma­lı­dır.
Öğ­ret­men­ler için dü­şü­nü­len iyi­leş­tir­me­ler, tüm eği­tim ve bilim emek­çi­si ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ça­lış­ma ve yaşam ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ile bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de an­lam­lı ola­cak­tır. Eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri, öğ­ret­men­ler, aka­de­mis­yen­ler, yar­dım­cı hiz­met­li­ler, me­mur­lar, idari ve tek­nik per­so­nel ile büyük bir bü­tün­dür ve ayrım gö­zet­mek­si­zin bütün eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri­nin so­run­la­rı çö­zül­me­li, ta­lep­le­ri kabul edil­me­li­dir.
Eği­tim En­ter­nas­yo­na­li’nin de vur­gu­la­dı­ğı gibi ni­te­lik­li bir eği­ti­min ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için öğ­ret­men­le­rin ye­tiş­ti­ril­me ve atan­ma­la­rı sü­re­ci­nin plan­lı bir şe­kil­de iş­le­til­me­si ve öğ­ret­men açık­la­rı­nın ive­di­lik­le ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bunun için ön­ce­lik­le ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan öğ­ret­men­ler so­ru­nu­nun çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği açık­tır. Öğ­ret­men­ler ara­sın­da kad­ro­lu, söz­leş­me­li ya da üc­ret­li öğ­ret­men ay­rı­mı ya­pıl­ma­sı doğru de­ğil­dir. Eği­tim­de ya­şa­nan ni­te­lik bo­zul­ma­sı­nın temel ne­den­le­rin­den bi­ri­si de öğ­ret­men alı­mın­da gü­ven­ce­siz is­tih­dam po­li­ti­ka­la­rı­nın be­nim­sen­me­si­dir. Kad­ro­lu ola­rak atan­mak is­te­yen öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li, ya­pı­sal bir sorun ha­li­ne gelen öğ­ret­men açık­la­rı­nı ka­pat­mak için ge­rek­li adım­lar der­hal atıl­ma­lı­dır.
Dün­ya­nın her ye­rin­de eği­tim emek­çi­le­ri si­ya­si ik­ti­dar­la­ra değil; halka ve öğ­ren­ci­le­ri­ne karşı so­rum­lu­dur. Bu so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­ciy­le ha­re­ket edip mes­le­ği­nin ge­rek­le­ri­ni cid­di­yet­le ye­ri­ne ge­ti­ren üye­le­ri­miz, çe­şit­li bi­çim­ler­de hak­sız ve hu­kuk­suz uy­gu­la­ma­la­ra maruz kal­mak­ta­dır. Ancak si­ya­si ik­ti­dar ta­ra­fın­dan keyfi bi­çim­de hedef alı­nan, hak­sız ve hu­kuk­suz bi­çim­de ihraç edi­len, öğ­ren­ci­le­rin­den ko­pa­rıl­mak is­te­nen üye­le­ri­miz her türlü bas­kı­ya ve hu­kuk­suz­lu­ğa rağ­men hü­kü­me­tin değil, hal­kın öğ­ret­me­ni ol­ma­yı sür­dür­mek­te­dir. Bu kap­sam­da Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da fe­da­kâr­ca görev yapan ya da görev yap­ma­sı hu­kuk­suz­ca en­gel­le­nen öğ­ret­men­le­ri, eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri­ni mes­le­ği­ne ve hak­la­rı­na yö­ne­lik sal­dı­rı­la­ra, kri­zin fa­tu­ra­sı­nın sır­tı­mı­za yı­kıl­ma­sı­na karşı bir­lik­te mü­ca­de­le et­me­ye, hak­la­rı­mı­za ve ge­le­ce­ği­mi­ze sahip çık­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.
Eği­tim Sen ola­rak, biz­le­re da­ya­tı­lan her türlü hak­sız ve hu­kuk­suz uy­gu­la­ma­nın eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri­nin bir­le­şik, ör­güt­lü mü­ca­de­le­siy­le kı­rı­la­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor, ya­şa­dı­ğı­mız tüm bas­kı­la­ra ve olum­suz­luk­la­ra rağ­men öğ­ret­men­le­ri­mi­zin, eği­tim ve bilim emek­çi­le­ri­nin 5 Ekim Dünya Öğ­ret­men­ler Günü’nü kut­lu­yo­ruz.

HABER: ELİF DİKBAŞ