Daha önce yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­da üni­ver­si­te­li öğ­ren­ci­le­rin yurt ve ba­rın­ma so­run­la­rı ile eği­tim mas­raf­la­rı­nı gün­de­me ge­ti­ren CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li Evrim Ka­ra­koz; “Üni­ver­si­te­ler açıl­dı, yurt­la­rın ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le bir­çok öğ­ren­ci KYK yurt­la­rı­na yer­le­şe­me­di. Artan ki­ra­lar ve özel yurt üc­ret­le­ri ne­de­niy­le öğ­ren­ci­ler ne­re­dey­se so­kak­ta ka­la­cak du­ru­ma geldi. 
Tüm bun­lar or­ta­day­ken AKP ik­ti­da­rı­nın ba­rın­ma so­ru­nu­nu çöz­mek için bu yıl da ye­ter­li ça­lış­ma­yı yap­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir” dedi.​Ba­rın­ma So­ru­nu Öğ­ren­ci­ye Üni­ver­si­te Bı­rak­tı­rır
CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li Evrim Ka­ra­koz; “Üni­ver­si­te sı­na­vı­na giren öğ­ren­ci­le­rin yer­leş­tir­me­le­ri ya­pıl­dı, ders­ler baş­la­dı. Ancak KYK yurt­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le öğ­ren­ci­ler ba­rı­na­cak yer bu­la­mı­yor­lar.
 Yeni hü­kü­met sis­te­mi­nin ya­rat­tı­ğı eko­no­mik kriz, ev ki­ra­la­rı­nın ve özel yurt fi­yat­la­rı­nın geçen yıla oran­la yüzde 100’ün üze­rin­de art­ma­sı­na neden oldu. Ma­ale­sef 21 yıl­lık AKP ik­ti­da­rı, üni­ver­si­te­li öğ­ren­ci­le­rin yurt ve ba­rın­ma so­ru­nu­nu çöz­mek için bu yıl da hiç­bir şey yap­ma­dı.
Oysa ba­rın­ma krizi her geçen gün bü­yü­yor, öğ­ren­ci­ler kayıt yap­tır­mış ol­sa­lar bile ka­la­cak yer­le­ri ol­ma­dı­ğı için üni­ver­si­te­le­ri­ne gi­de­me­yecek du­ru­ma gel­di­ler. Bir­çok öğ­ren­ci oku­lu­nu don­du­ra­rak mem­le­ket­le­ri­ne döndü. Ül­ke­nin kro­nik­le­şen yurt so­ru­nu çö­zül­mez­se bir­çok öğ­ren­ci oku­lu­nu bı­ra­ka­bi­lir” dedi.
Genç­le­rin Eği­tim Hak­la­rı El­le­rin­den Alı­nı­yor
Öğ­ren­ci­le­rin ba­rın­ma krizi devam et­ti­ği sü­re­ce, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin va­kıf­lar ve der­nek­ler adı al­tın­da açıl­mış olan ce­ma­at ve ta­ri­kat yurt­la­rı­na mah­kûm ol­ma­ya devam ede­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Ka­ra­koz; “KYK yurt­la­rın­da yer bu­la­ma­yan bir­çok öğ­ren­ci ya ta­ri­kat ve ce­ma­at yurt­la­rı­nın ka­pı­sı­na gi­decek ya da büyük mü­ca­de­le­ler­le ka­za­nıp yer­leş­ti­ği üni­ver­si­te ka­pı­sın­dan geri dö­necek ve oku­lu­nu bı­rak­mak zo­run­da ka­la­cak­lar­dır. AKP ik­ti­da­rı yurt so­ru­nu­nu çöz­me­ye­rek genç­le­rin eği­tim hak­la­rı­nı elin­den alı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Tüm İmkan­lar Se­fer­ber Edil­me­li­dir
CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li Evrim Ka­ra­koz; “İkti­dar ne yapıp edip öğ­ren­ci­le­rin ba­rın­ma so­ru­nu­nu çöz­me­li­dir. 
Yurt bu­la­ma­yan ve ev ki­ra­la­ya­ma­yan öğ­ren­ci­ler, uygun fiyat ve şart­lar­da kamu mi­sa­fir­ha­ne­le­ri­ne yer­leş­tir­me­li­dir. Ev ki­ra­la­ya­cak öğ­ren­ci­le­re kira ve fa­tu­ra des­te­ği ve­ril­me­li­dir. Dev­le­ti­mi­zin tüm im­kan­la­rı kul­la­nı­la­rak ev­lat­la­rı­mı­za sahip çı­kıl­ma­lı­dır” çağ­rı­sı­nı yaptı.

Tarihi köprü suya kavuştu Tarihi köprü suya kavuştu

HABER MERKEZİ

Editör: Ergun Korkmaz