Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti, yap­tı­ğı ola­ğan top­lan­tı so­nu­cun­da görev de­ği­şik­li­ği­ne gitti. Ce­mi­yet Baş­ka­nı Ergun Kork­maz görev de­ği­şik­li­ği so­nu­cu baş­kan­lık gö­re­vi­ni Umut Kaşan’a bı­rak­tı. Görev de­ği­şik­li­ği so­nu­cun­da Baş­kan Umut Kaşan, İkinci baş­kan Elif Dik­baş, Mu­ha­sip üye Mus­ta­fa Öge, üye­ler ise Ergun Kork­maz ve Se­la­hat­tin Çelik ola­rak be­lir­len­di.
Umut Kaşan sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da "Didim'in yıl­lar­dır inat­la yayın yapan, kamu ya­ra­rı­nı gö­ze­te­rek mü­ca­de­le veren gün­lük ga­ze­te­si 'Mavi Didim Ga­ze­te­si' ku­ru­cu­su, ga­ze­te­ci bü­yü­ğü­müz üs­ta­dı­mız, Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ku­ru­cu baş­ka­nı Ergun Kork­maz ve yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki diğer ar­ka­daş­la­rı­mız ile bugün yap­tı­ğı­mız yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı ile görev yetki devri ger­çek­leş­tir­dik. 

Ce­mi­yet Baş­kan­lık so­rum­lu­lu­ğu­nu, görev dev­ri­ni bana layık gören Ergun Kork­maz başta olmak üzere üye­miz ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim. Bana, Ce­mi­ye­ti­mi­ze, bir­lik­te görev yap­tı­ğım ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­ma ve Didim'e ha­yır­lı olsun. 
Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti yeni baş­ka­nı ola­rak çok net ifade ede­rim ki 'Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin onu­ru­na ya­kı­şır, basın öz­gür­lü­ğü­nü ve kamu ya­ra­rı­nı gö­ze­ten şart ve ko­şul­lar­da ön­ce­lik­le mes­lek­taş­la­rı­mın hak ve emek­le­ri­ni ko­ru­yan, med­ya­da­ki di­ji­tal de­ği­şim ve dö­nü­şü­me uyum sağ­la­yan, üs­tat­la­rı­mı­zı, tüm kla­sik de­ğer­le­ri­mi­zi onore ede­rek, her zaman ol­du­ğu gibi da­ya­nış­may­la ve hak­kı­nı veren bir so­rum­lu­luk­la görev ya­pa­ca­ğım’ Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı gerek kla­sik ya­yın­cı­lık­ta gerek di­ji­tal ya­yın­cı­lık­ta hak­kı­nı ve­re­ce­ğim yeni ve önem­li bir so­rum­lu­luk­tur. Te­şek­kür ede­rim." ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

Emekliler İzmir Mitingi öncesi basın açıklaması yaptı Emekliler İzmir Mitingi öncesi basın açıklaması yaptı

HABER: ELİF DİKBAŞ