Top­lan­tı yapan Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu, top­lan­tı so­nu­cun­da Kur­ban Bay­ra­mı ile il­gi­li alı­nan ka­rar­la­rı ka­mu­oyu­na bil­dir­di.
Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ko­mis­yon­da Didim Be­le­di­ye­si, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü, İlçe Müf­tü­lü­ğü, İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, Didim Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Didim Şu­be­si, İlçe Tarım Orman Mü­dür­lü­ğü Ve­te­ri­ner He­ki­mi yer aldı.

Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu’nun al­dı­ğı ka­rar­la­ra göre, kur­ban satış yer­le­ri de be­lir­len­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre ko­mis­yon ka­rar­la­rı şu şe­kil­de;

2023 yılı Kur­ban Bay­ra­mın­da dini amaç ve İbadet mak­sa­dıy­la kur­ban kes­mek İste­yen va­tan­daş­la­rın, kur­ban­la­rım dini hü­küm­le­re, sağ­lık şart­la­rı­na ve çevre gü­ven­lik ve te­miz­li­ği­ne uygun ola­rak ke­se­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la kur­ban sa­tı­la­cak veya ke­si­lecek yer­le­rin be­lir­len­me­si, kesim ya­pa­cak ki­şi­le­rin eği­til­me­si ve bu ko­nu­la­ra İliş­kin diğer hu­sus­lar­la İlgili ted­bir­le­rin alın­ma­sı İle İlgili şart­la­rın dü­zen­len­me­si için "Didim Kay­ma­kam­lı­ğı İlçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu” 07.06.2023 ta­ri­hin­de Kay­ma­kam Can Kazım KU­RU­CA Baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak aşa­ğı­da­ki mad­de­le­ri karar al­tı­na al­mış­tır:
1-5996 sa­yı­lı Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri, Bitki Sağ­lı­ğı. Gıda ve Yem Ka­nu­nu ve il­gi­li Yö­net­me­lik­ler İlc 07/06/2023 ta­rih­li ve 32201 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan 2023 Yılı Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­liğ doğ­rul­tu­sun­da, bütün kurum ye ku­ru­luş­la­rın üze­ri­ne düşen so­rum­lu­luk­la­rı ti­tiz­lik­le ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri­ne,
2-2023 Y111 Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­liğ doğ­rul­tu­sun­da. Didim İlçe­sin­de kur­ban­lık satış yer­le­rin­de 13.06.2023 ta­ri­hin­den iti­ba­ren izin ve­ril­me­si­ne, kur­ban kesim yeri olup. İzni ol­ma­yan veya kur­ban kesim yeri aça­cak olan­la­rın en geç 16 Ha­zi­ran 2023 Cuma günü saat 17.00' a kadar İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü veya Didim İlçe Müf­tü­lü­ğü­ne mü­ra­ca­at et­me­le­ri, (Baş­vu­ru ta­ri­hi ve ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si için ek süre ve­ril­me­ye­cek­tir.) Mü­ra­ca­at­la­rın Kur­ban Hiz­met­le­ri De­net­le­me ve De­ğe­rI­en­dir­me Ko­mis­yo­nun­ca 19-21.06.2023 Ha­zi­ran 2023 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pıl­ma­sı­na, ya­pı­lan mü­ra­ca­at­la­rın uygun olup ol­ma­dı­ğı­nın ye­rin­de tes­pit edi­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı­na, ke­sin­le­şen kesim yer­le­ri­nin ilan edil­me­si­ne,
3-İIçe­miz giriş nok­ta­la­rın­da, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri ele­man­la­rın­ca de­ne­tim ve kont­rol­le­ri­nin bir­lik­te ya­pıl­ma­sı­na. hay­van ta­şı­ma ola­sı­lı­ğı bu­lu­nan kam­yon­la­rın ta­ma­mı­nın dur­du­ru­la­rak kont­rol edil­me­si­ne ve özel­lik­le­ri bel­ge­le­ri­ne uy­ma­yan hay­van sevk­le­ri ile ra­por­suz hay­van sevk­le­ri hak­kın­da ge­rek­li yasal iş­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na, kaçak hay­van ha­re­ket­le­ri­ne karşı dü­zen­le­nen yol kont­rol ve de­ne­tim­le­ri­nin et­kin­li­ği­ni ar­tır­mak ama­cıy­la İlgili kurum ve ku­ru­luş­lar­ca ye­ter­li sa­yı­da araç gereç ve per­so­nel gö­rev­len­di­ril­me­si­ne, ay­rı­ca yol kont­rol­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere mo­to­ri­ze ekip­le­rin il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­rul­ma­sı­na.
De­ne­tim­ler es­na­sın­da, Yur­ti­çi Ve­te­ri­ner Sağ­lık Ra­po­ru ve be­ra­be­rin­de bu­lun­ma­sı ge­re­ken bel­ge­ler ol­ma­dan kaçak ola­rak ya­pı­lan hay­van sevk­le­ri­nin tes­pi­ti ha­lin­de hay­van­la­rın yed-İ emin ile sa­hi­bi­ne tes­lim edi­le­rek hay­van sa­hi­bi­nin gös­te­re­ce­ği bir iş­let­me­de ka­ran­ti­na­ya alın­ma­sı­na, hay­van sa­hi­bi­nin ka­ran­ti­na İçin yer gös­te­re­me­me­si du­ru­mun­da. Didim Be­le­di­ye­sin­ce tes­pit edi­len kesim ye­ri­nin yan ta­ra­fın­da bu­lu­nan alan­da mas­raf­la­rı hay­van sa­hi­bin­ce kar­şı­lan­mak üzere başka bir yerde ka­ran­ti­na­ya alın­ma­sı­na ve 5996 sa­yı­lı Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Bitki Sağ­lı­ğı Gıda ve Yem Ka­nu­nu­nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, ge­rek­li cezai iş­lem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na. yed-İ emine mu­ha­le­fet edil­me­si du­ru­mun­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­na,
4- İlçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu, Kay­ma­kam baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak be­lir­le­di­ği Hay­van satış ve kesim yer­le­ri­ne ait ko­or­di­nat­la­rı. sahip kişi/kurum adı ve TC/Vergi nu­ma­ra­sı bil­gi­le­ri­nin lis­te­le­ne­rek Didim Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na İlçe Müf­tü­lü­ğü­ne en geç 09.06.2023 ta­ri­hi­ne kadar bil­di­ril­me­si­ne;
6-2023 yılı iti­ba­ri ile Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Gıda ve Kont­rol Genel Mü­dür­lü­ğün­ce TÜRK­VET sis­te­mi üze­rin­de tüm ge­çi­ci kur­ban satış ve kesim yer­le­ri ka­pa­tıl­mış olup, sis­tem ü7Rrİnde Didim İlçe­si­ne canlı hay­van sevk­le­ri­nin müm­kün ola­bil­me­si için. be­lir­le­nen ge­çi­ci kur­ban satış yeri lis­te­si­nin İlçe Sis­tem So­rum­lu­la­rı ta­ra­fın­dan TÜRK­VET'e kay­de­dil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bu ne­den­le Didim Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğün­ce top­la­nan kur­ban­lık hay­van ve kesim yeri bil­gi­le­ri­nin en geç 16.06.2023 ta­ri­hi­ne kadar İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si­ne,
7- Kur­ban satış ve kesim yeri lis­te­le­ri­nin Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­liğ ge­re­ği be­lir­le­nen esas­la­ra uygun ola­rak. İlçe kur­ban hiz­met­le­ri ko­mis­yon­la­rı adına İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri ele­man­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile "Kur­ban Satış Yer­le­ri Kont­rol Formu" Ek-5 ve 'Kur­ban Kesim Yer­le­ri Kont­rol Formu” Ek-6'nın her kur­ban satış ve kesim yeri için, ko­mis­yon­ca be­lir­le­nen de­net­çi­ler­ce dol­du­rul­ma­sı­na, 60 üstü pu­an­la de­ğer­len­di­ri­len yer­ler için uy­gun­luk bel­ge­si. 60 puan al­tıy­la de­ğer­len­di­ri­len yer­ler İçin uy­gun­suz­luk bel­ge­si dü­zen­len­me­si­ne ve ko­mis­yo­nu­mu­za rapor su­nul­ma­sı­na, uygun gö­rü­len satış ve kesim yer­le­ri­ne ko­mis­yo­nu­muz adına İlçe Be­le­di­ye­le­rin­ce İzin ve­ril­me­si­ne ve İhti­yaç ha­lin­de yeni kur­ban satış ve kesim yer­le­ri lis­te­si­nin İlgili bi­rim­ler­ce izin ve­ril­dik­çe gün­cel­len­me­si­ne. be­lir­le­nen kur­ban­lık hay­van satış ve kesim yer­le­ri­nin açık ad­res­le­ri­nin 16.06.2023 ta­ri­hi­ne kadar DI IYS (Din Hiz­met­le­ri Yö­ne­tim Sis­te­mi)'ne İlçe Müf­tü­lük­le­rin­ce gi­ril­me­si­ne, İl ve il­çe­ler­de ha­zır­la­nan kur­ban satış ve kesim yer­le­ri­nin 16.06.2023 gü­nün­den İti­ba­ren Kurul ve Ko­mis­yon üyesi kurum ve ku­ru­luş­la­rın (özel­lik­le Kay­ma­kam­lık, Müf­tü­lük ve Be­le­di­ye­le­rin) İnter­net si­te­le­rin­de ya­yın­lan­ma­sı­na: İlçe ve ma­hal­le­ler­de be­le­di­ye­ler­ce ruh­sat­lı hay­van park, pazar, pa­na­yır ve bor­sa­la­rı dı­şın­da­ki yer­ler­de hay­van alım ve sa­tım­la­rı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na. İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı za­bı­ta bi­rim­le­ri ta­ra­fın­dan so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki ruh­sat­sız hay­van satış yer­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri­ne son ve­ril­me­si­ne ve bu yönde ge­re­ken ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na,
8-2023 Yılı Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­li­ğin 6. Mad­de­si­nin (i) bendi ge­re­ği Kur­ban satış yeri gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak kont­rol­ler­de bel­ge­siz, sağ­lık du­ru­mu iyi ol­ma­yan. özel­lik­le bü­yük­baş hay­van­lar­da 2 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış (kapak aç­ma­mış), kur­ban vasfı ta­şı­ma­yan özel­lik­le bü­yük­baş gebe ve da­mız­lık ni­te­li­ği ta­şı­yan dişi hay­van­la­rın kur­ban satış ye­ri­ne alın­ma­ya­ca­ğı ve sa­tı­şı­na İzin ve­ril­me­ye­ce­ği ve ay­kı­rı du­rum­lar­da yasal işlem baş­la­tı­la­ca­ğı­na iliş­kin, çadır ya da ağıl ki­ra­la­ma yet­ki­si­ne sahip kur­ban satış yeri yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan hay­van sa­hi­bi ya da çadır sa­hi­bin­den "Kur­ban Satış Yeri Ta­ah­hüt­na­me­si" Ek-4 alı­na­rak ar­şiv­len­me­si­ne, ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de kur­ban ol­ma­ya uygun ol­ma­yan hay­van­lar ol­du­ğu tes­pit edi­lir­se il­gi­li hay­van­la­rın (X) işa­re­tiy­le işa­ret­len­me­si­ne, kur­ban satış ye­ri­nin muh­te­lif yer­le­ri­ne (X) işa­re­ti olan hay­van­la­rın kur­ban ol­ma­ya uygun ol­ma­dı­ğı­na dair bil­gi­len­dir­me afiş­le­ri asıl­ma­sı­na,
9-Kur­ba­nI­ık hay­van satış yer­le­ri­nin teb­liğ doğ­rul­tu­sun­da, et­ra­fı çev­ri­li, hay­van giriş ve çı­kış­la­rı­nın kont­rol edi­le­bi­le­ce­ği, ye­tiş­ti­ri­ci, sa­tı­cı ve diğer va­tan­daş­la­rın sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı (la­va­bo, WC ve şe­be­ke suyu) kar­şı­la­ya­bi­lecek şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı­na, şart­lan uy­ma­yan yer­le­re satış yeri imi ve­ril­me­me­si­ne,
0-Bil­gi­Icn­dir­me kap­sa­mın­da aşa­ğı­da­ki ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­na, a-Kur­ban İba­de­ti­nin dini ve top­lum­sal bo­yut­la­rı hu­su­sun­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­na.
b-Baş­ta kist hi­da­tik, şar­bon, bruscl­loz, kırım kongo ka­na­ma­lı ateşi, tü­ber­kü­loz gibi hay­van­lar­dan İnsan­la­ra geçen has­ta­lık­lar olmak üzere top­lum ve çevre sağ­lı­ğı, etin usu­lü­ne uygun iş­len­me­si, pi­şi­ril­me­si, tü­ke­til­me­si, sa­ka­ta­tın çöpe atıl­ma­ma­sı, evcil ve ya­ba­ni hay­van­la­ra ve­ril­me­me­si ve ben­ze­ri ko­nu­lar­da va­tan­daş­la­rın ay­dın­la­tıl­ma­sı, ay­rı­ca so­lu­num yolu en­jek­si­yon­la­rı ne­de­niy­le dik­kat edil­me­si ge­re­ken ku­ral­la­rın özen­le ha­tır­la­tıl­ma­sı­na ve hay­van­dan in­sa­na bu­lu­şan zo­ono­tik has­ta­lık­lar ile il­gi­li bil­gi­len­di­ri­ci ta­be­la­la­rın hay­van satış yer­le­ri ve hay­van kesim yer­le­rin­de uygun alan­la­ra asıl­ma­sı­na,
c-Ka­sap­la­rın; su ge­çir­me­yen önlük. maske, el­di­ven, su ge­çir­mez. çizme kul­lan­ma­sı­na, her hay­van ke­si­min­den sonra, el­di­ven de­ğiş­tir­me­si­ne, kesim alet­le­ri­nin yı­kan­ma­sı­na ve de­zen­fek­te edil­me­si­ne,
d. Kur­ban kesen ve hay­va­nı yü­ze­rek et tak­si­mi yapan kim­se­le­rin etle temas eden uzuv­la­rın­da yara ol­ma­ma­sı, bu du­rum­da olan­la­rın kesim. yüzme ve et tak­si­mi İşini yap­ma­la­rı zo­run­lu İse hij­ye­nik el­di­ven kul­lan­ma­sı, elde yara ol­du­ğu halde el­di­ven kul­lan­ma­dan kesim iş­le­mi ya­pıl­mış­sa bu et­le­rin çok iyi pi­şi­ril­dik­ten sonra tü­ke­til­me­si hu­su­sun­da va­tan­daş­la­rın bi­linç­len­di­ril­me­si­ne,
e. Kur­ban ola­rak satın alı­na­cak hay­van­lann (sağ­lık­lı, be­si­li, ve­te­ri­ner sağ­lık ra­po­ru hay­van pa­sa­por­tu/nakil bel­ge­si olan) Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nen ko­ru­yu­cu aşı­la­rı ya­pıl­mış ve TÜRK­VET kayıt sis­te­min­de ka­yıt­lı olan­lar­dan se­çil­me­si, gebe ve da­mız­lık de­ğe­ri yük­sek dişi hay­van­la­rın kur­ban­lık ola­rak ke­sil­me­si­nin ön­len­me­si, kur­ban edil­me­si uygun olan 1 hay­van­lar­dan ön­ce­lik­le erkek olan­la­rın ter­cih edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı­na,

12-İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri ile İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rın­ca kendi görev sa­ha­la­rı­na giren ve "Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nun­ca" be­lir­le­nen kur­ban­lık hay­van satış ve kesim yer­le­rin­de kur­ban­lık hay­van­la­rın belge ve sağ­lık kont­rol­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için ye­ter­li sa­yı­da resmi/bclc­di­ye/scr­best ve­te­ri­ner hekim, be­le­di­ye za­bı­ta­sı ile din gö­rev­li­le­rin­den olu­şan "Kur­ban Kont­rol ve De­ne­tim Bi­ri­mi” ku­rul­ma­sı­na ve bu bi­rim­de görev ya­pa­cak Ser­best Ve­te­ri­ner He­kim­le­rin ve Ve­te­ri­ner Hekim Oda­la­rı İle İşbir­li­ği ya­pı­la­rak be­lir­len­me­si­ne, be­lir­le­nen de­ne­lim bi­ri­mi ile il­gi­li bil­gi­le­rin kur­ban satış yer­le­rin­de gö­rü­nür bir şe­kil­de hal­kın eri­şi­mi­ne su­nul­ma­sı­na.
13-Kur­ban kes­mek İste­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­la­rım dini hü­küm­le­re, sağ­lık şart­la­rı­na. hay­van re­fa­hı­na ve çevre te­miz­li­ği­ne uygun ola­rak biz­zat kes­me­le­ri­ne veya ve­ka­let yo­luy­la kes­tir­me­le­ri­ne yar­dım­cı olun­ma­sı­na ve yet­ki­li ku­rum­lar­ca kesim yer­le­rin­de ye­te­ri kadar ve­te­ri­ner hekim, din gö­rev­li­si, gü­ven­lik gö­rev­li­si, kasap ve yar­dım­cı per­so­nel bu­lun­du­rul­ma­sı­na,
14-Be­I­edi­ye Baş­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan kur­ban­lık hay­van satış yer­le­ri­nin ta­şe­ron fir­ma­la­ra ve­ril­me­si du­ru­mun­da, ya­pı­lan söz­leş­me­nin alman ko­mis­yon ka­rar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­lan­ma­sı, satış ve kesim yer­le­ri­nin be­le­di­ye ve­te­ri­ner he­kim­le­ri ve za­bı­ta gö­rev­li­le­ri­nin kont­rol ve de­ne­ti­min­de ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­na,
15-Ha­Ik Eği­tim Mü­dür­lük­le­rin­ce, İlgili uzman ki­şi­ler­den de fay­da­la­na­rak, kur­ban ke­si­mi ko­nu­sun­da ka­sap­la­ra ve kur­ban hiz­met­le­rin­de görev ala­cak tüm per­so­ne­le yö­ne­lik görev alan­la­rı İle il­gi­li kurs­la­rın dü­zen­len­me­si­ne, il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan kur­ban­lık satış ve kesim ya­pa­cak per­so­ne­li­ni ta­nı­tı­cı "Gö­rev­li Kim­lik Kartı" ve "Kesim Ele­ma­nı Kim­lik Kartı" dü­zen­len­me­si­ne. kesim yer­le­rin­de "Ka­sap­lık Bel­ge­si" veya kesim ele­ma­nı ye­tiş­tir­me ve ge­liş­tir­me kurs­la­rın­dan alın­mış "Kurs Bi­tir­me Bel­ge­si" ve 'Hij­yen Eği­tim Bel­ge­si" olan­la­rın gö­rev­len­di­ril­me­si­ne,
16-Mey­da­na ge­le­bi­lecek muh­te­mel bir sal­gın has­ta­lı­ğa karşı İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca, ka­ran­ti­na yer­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri­ne bil­di­ril­me­si­ne ka­ran­ti­na alam ola­rak be­lir­le­nen yer­le­re "KA­RANTİNA" iba­re­si ya­zı­lı lev­ha­nın gö­rü­le­bi­lecek bir yere asıl­ma­sı­na, kont­rol­ler es­na­sın­da has­ta­lık­tan şüp­he­li veya bel­ge­siz ve kü­pe­siz hay­van­lar tes­pit edil­di­ğin­de za­bı­ta eş­li­ğin­de bu hay­van­la­rın ka­ran­ti­na­ya alın­ma­sı­na,
17-Kur­ban Bay­ra­mı müd­de­tin­ce ihbar ve şi­ka­yet­le­rin, İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­la­cak ekip­ler ve Didim Be­le­di­ye­si­nin il­gi­li bi­rim­le­rin­ce gö­rev­len­di­ri­len yet­ki­li­ler­ce, ihbar ve şi­ka­yet­le­rin de­ğe­rI­en­di­ril­me­si­ne Didim Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Za­bı­ta Amir­li­ği­nin 153 nolu te­le­fo­nu­na şi­ka­yet­le­rin bil­di­ril­me­si­ne 1
18-İnsan tü­ke­ti­mi­ne su­nu­la­ma­ya­cak bir has­ta­lık çık­ma­sı du­ru­mun­da ke­si­len hay­van­la­rın tü­ke­ti­mi­ne izin ve­ril­me­ye­rek has­ta­lık­lı or­gan­lar ile kar­kas­la­rın İmha iş­lem­le­ri­nin has­ta­lı­ğın tü­rü­ne göre Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı'nın İlgili mev­zu­atı kap­sa­mın­da ya­pı­la­rak gömü İşle­mi­nin de ilçe be­le­di­ye­le­rin­ce ya­pıl­ma­sı­na,
19-İIçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yon­la­rı ta­ra­fın­dan so­rum­lu­luk alan­la­rı içe­ri­sin­de­ki satış ve kesim yer­le­rin­de görev ya­pa­cak resmi gö­rev­li­le­rin isim ve ile­ti­şim bil­gi­le­ri­nin kur­ban bay­ra­mın­da gö­rev­li ku­rum­la­ra bil­di­ril­mek üzere 16.06.2023 ta­ri­hi­ne kadar İlçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu adına İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si­ne,
20-İlçe­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de kü­pe­siz bel­ge­siz ola­rak ya­ka­la­nan hay­van­la­rın en yakın ke­sim­ha­ne­ye gö­tü­rül­me­si es­na­sın­da ta­şı­ma araç­la­rı­na em­ni­yet ve jan­dar­ma bi­rim­le­ri ta­ra­fın­dan eşlik edil­me­si ve bu amaç­la 7/24 esa­sı­na göre ge­rek­li gö­rev­len­di­ril­me­le­rin ya­pıl­ma­sı, em­ni­yet bi­rim­le­ri­nin so­rum­lu­luk alan­la­rı İçe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu ilçe sı­nır­la­rı­nın dı­şı­na çı­ka­bil­me­le­ri için Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­lın­dan ge­rek­li olur­la­rı­nın alın­ma­sı­na. kur­ban bay­ra­mı ve ön­ce­si İle kur­ban bay­ra­mı sü­re­si bo­yun­ca kü­pe­siz ve/veya bel­ge­siz ola­rak ya­ka­la­nan kü­çük­baş ve bü­yük­baş hay­van­la­rın ke­sim­ha­ne­le­re sevk­le­ri es­na­sın­da lo­jis­tik hiz­met­le­rin İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan sağ­lan­ma­sı­na,
21 -Kur­ban Bay­ra­mın­da İlçe Kur­ban Ko­mis­yon­la­rı görev böl­ge­le­rin­de ke­si­len hay­van sa­yı­la­rı­nı içe­ren ra­por­la­ma­la­rı­nı İl Müf­tü­lü­ğü­ne ile­tir, II Kur­ban Ko­mis­yo­nu il­çe­ler­den gelen ra­por­lar­la kendi ra­por­la­rı­nı cem ede­rek il­gi­li teb­li­ğin 5. mad­de­si­nin (t) fık­ra­sı­na göre 28.07.2022 ta­ri­hi­ne kadar Din Hiz­met­le­ri Yö­ne­tim Sis­te­mi'ne kay­det­me­si­ne,
22-İlçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yon­la­rı ta­ra­fın­dan kur­ban­lık hay­van satın ala­cak va­tan­daş­la­rı­mı­zın kulak kü­pe­si bu­lun­ma­yan hay­van­la­rı satın al­ma­ma­la­rı ve satın al­dık­la­rı kur­ban­lık hay­van­lar­da, alı­nan tüm ön­lem­le­re rağ­men, has­ta­lık şüp­he­si uyan­dı­ra­cak be­lir­ti gör­dük­le­ri tak­dir­de kur­ban satış ve kesim yer­le­rin­de bu­lu­nan resmi gö­rev­li­le­re mü­ra­ca­at et­me­le­ri hu­su­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­le­ri­ne,
23-jl­gi­li Be­le­di­ye­ler­ce mez­ba­ha ve kur­ban kesim yer­le­rin­de ke­sim­le­rin daha dü­zen­li ya­pıl­ma­sı, zaman kay­bı­nın ve kar­ma­şa­sı­nın ön­len­me­si İçin ran­de­vu sis­te­mi­nin ge­ti­ril­me­si ve hay­van ke­si­mi, yüzme, et pay­la­şı­mı ve ben­ze­ri iş­lem­ler es­na­sın­da sıra bek­le­yen­le­ri sı­kın­tı­ya dü­şür­me­yecek şe­kil­de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na,
24-Kur­ba­n­11k hay­van satış yer­le­ri­nin olası has­ta­lık ris­ki­ne karşı İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı­na her gün te­miz­lik ve de­zen­fek­si­yo­nu­nun ya­pıl­ma­sı­na, gö­rev­li­ler­ce .dc­ze­ni­ök­si­yon ka­yıt­la­rı­nın tu­tul­ma­sı­na ve kont­rol­ler­de bu ka­yıt­la­rın gös­te­ril­me­si­nin te­mi­ni­ne ve nakil son­ra­sın­da araç­lar­da bu­lu­nan alt­lık ve güb­re­le­rin bu­la­şı­cı has­ta­lık et­ken­le­ri­nin ris­ki­nin yok edil­me­si açı­sın­dan gü­ven­li bir şe­kil­de İmha edil­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­na, bay­ram ön­ce­si kur­ban sa­tı­şı sü­re­sin­ce ve bay­ram sü­re­sin­ce be­le­di­ye­ler, kur­ban satış ve toplu kesim ya­pı­la­cak yer­ler­de ye­ter­li sa­yı­da te­miz­lik ekip­le­ri­nin, araç­la­rıy­la bir­lik­te dü­zen­li ola­rak ça­lı­şır halde tu­tul­ma­sı­na, özel­lik­le bay­ra­mın ilk iki günü te­miz­lik ele­ma­nı ve atık top­la­ma aracı sa­yı­sı­nın art­tı­rıl­ma­sı­na,
25-İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan satış yer­le­rin­den ya da kesim yer­le­rin­den kaçan kur­ban­lık hay­van­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için başta uyuş­tu­ru­cu içe­ren ta­ban­ca olmak üzere, ve­te­ri­ner hekim kont­ro­lün­de ya­ka­la­ma ge­reç­le­ri­ne sahip ya­ka­la­ma tim­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı­na,
26-Bay­ram ön­ce­si ve bay­ram sü­re­sin­ce özel­lik­le kur­ban ke­sim­le­ri­nin yoğun ol­du­ğu İlk İki gün Didim Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı za­bı­ta bi­rim­le­ri­nin ara­lık­sız de­ne­tim yap­ma­la­rı­na,
27-Kesİmha­ne­ler­de ke­si­len kur­ban­lık sığır ve koyun/keçi cinsi hay­van­la­rın kulak kü­pe­le­ri­nin Sığır Cinsi Hay­van­la­rın Ta­nım­lan­ma­sı. Tes­ci­li ve İzlen­me­si ve Koyun ve Keçi Türü Hay­van­la­rın Ta­nım­lan­ma­sı, Tes­ci­li ve İzlen­me­si Yö­net­me­li­ği­nin İlgili hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de bi­rik­ti­ri­le­rek Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen usul ve esas­lar ge­re­ğin­ce imha edil­me­si­ne. ke­si­len hay­van­la­rın veri ta­ba­nın­dan dü­şüm­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­na ve hay­van pa­sa­port­la­rı­nın en yakın İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne kesim ta­rih­le­rin­den İti­ba­ren yedi (7) gün İçinde tes­lim edil­me­si­ne. 1
28-Komİsyo­nun be­lir­le­di­ği yer­ler dı­şın­da ke­si­lecek kur­ban­lık sığır cinsi hay­van­la­rın kulak kü­pe­le­ri ve pa­sa­port­la­rı­nın, koyun ve keçi türü hay­van­la­rın kulak kü­pe­le­ri­nin ma­hal­le muh­tar­la­rı ta­ra­i­in­dan top­la­na­rak veri ta­ba­nın­dan dü­şüm­le­ri­nin sağ­la­na­bil­me­si için ilçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri­nin kendi yetki ve so­rum­lu­luk sa­ha­la­rın­da­ki ma­hal­le muh­tar­la­rı ile bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­len­me­si­ne ve hu ko­nu­da muh­tar­la­ra ya­zı­lı teb­li­gat ya­pıl­ma­sı­na,
29-İlçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yon­la­rı ta­ra­fın­dan kur­ban bay­ra­mın­dan sonra ya­pı­la­cak Olan de­ğe­rI­en­dir­me top­lan­tı­la­rı ne­ti­ce­sin­de ha­zır­la­na­cak ra­po­run, 28.07.2023 ta­ri­hi­ne kadar II Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu adına Aydın II Müf­tü­lü­ğü­ne ve Aydın İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü Hay­van Sağ­lı­ğı ve Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği Şube Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si­ne.
30-İlgilİ Kurum ve ku­ru­luş­lar­ca de­ne­tim­ler­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­nin tu­ta­nak­la tes­pit edil­me­si ha­lin­de ge­rek­li yasal iş­lem­le­rin kendi ku­rum­la­rın­ca ya­pıl­ma­sı­na, İşlem so­nuç­la­rı­nın İlçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu­na bil­di­ril­me­si­ne,
31 -İlgili Yö­net­me­lik, Teb­liğ ve Ko­mis­yon Ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı ha­re­ket eden­ler hak­kın­da 2872 sa­yı­lı Çevre Ka­nu­nu, 5199 sa­yı­lı Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nu, 5996 sa­yı­lı Ve­te­ri­ner Hiz­met­le­ri Bitki Sağ­lı­ğı Gıda ve Yem Ka­nu­nu ve 2023 yılı Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­li­ğin 19. Mad­de­sin­de be­lir­ti­len cezai İşlem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na.
32-Dİyanet İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­lın­dan ha­zır­la­nan Kur­ban Reh­be­ri­nin İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, İlgili Kurum ve Ku­ru­luş­lar ile İlçe Müf­tü­lü­ğü­nün web si­te­sin­de ya­yın­lan­ma­sı­na,
33-2023 yılı kur­ban kesme ve kes­tir­me üc­ret­le­ri­nin ma­hal­li şart­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da; kur­ban kes­ti­recek va­tan­daş­lar­dan, kü­çük­baş hay­van­lar için 350,00-b sa­de­ce kesim üc­re­ti alın­ma­sı­na, Bü­yük­baş hay­van­lar İçin 1.000,00-b' nı aş­ma­mak üzere an­la­şa­rak alın­ma­sı­na,
34-Kur­ban satış yer­le­ri­ne ge­ti­ri­lip sa­tı­la­ma­ya­rak geri gö­tü­rül­mek is­te­nen kü­çük­baş ve bü­yük­baş hay­van­lar için mut­lak su­ret­le Yur­ti­çi Hay­van Sevk­le­ri­ne Mah­sus Ve­te­ri­ner Sağ­lık

Ra­po­ru al­ma­la­rı ko­nu­sun­da ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin uya­rıl­ma­sı­na. konu ile il­gi­li satış yer­le­rin­de ge­rek­li bil­di­rim­le­rin ya­pıl­ma­sı­na,
35-Kur­ban satış ve kesim yer­le­rin­de; dini ve­ci­be­le­re. sağ­lık şart­la­rı­na, hay­van re­fa­hı­na ve çevre te­miz­li­ği­ne uyul­ma­sı hu­su­sun­da Müf­tü­lük­ler­ce ca­mi­ler­de hutbe, vaaz ve te­le­viz­yon­lar­da açık­la­ma­lar ya­pıl­ma­sı­na,
36-İIçe Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan uygun gö­rü­len kur­ban satış ve kesim yer­le­ri­nin adres ve te­le­fon­la­rı­nın ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sı için Didim Kay­ma­kam­lı­ğı'nın. Didim İlçe Müf­tü­lü­ğü­nün, Didim Be­le­di­ye­si'nin, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nün. İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü'nün İlçe­ler­de­ki İlgili ku­ru­luş­la­rın web say­fa­la­rın­da ya­yın­lan­ma­sı­na, ba­sı­nın bil­gi­len­di­ril­me­si­ne, muh­tar­lık ve cami ilan pa­no­la­rı­na asıl­ma­sı­na,
37-Bu ka­ra­rın birer ör­ne­ği­nin ge­re­ği için; Didim Kay­ma­kam­lı­ğı­na. Didim Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne, İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne. İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na. İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce ve Basın'a gön­de­ril­me­si­ne, Oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.

HABER: ALİ KURNAZ 

Yaz gelmeden Menderes’te sular çekildi Yaz gelmeden Menderes’te sular çekildi

6