84 mil­yon nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı ül­ke­miz­de yaşı tutan ve si­ya­se­te me­rak­lı olan hemen her­ke­sin en büyük bek­len­ti­si mil­let­ve­ki­li ol­mak­tır, Her­ke­sin ha­ya­li­ni süs­le­yen 600 mil­let­ve­ki­lin­den bi­ri­si ola­rak TBMM’de yer almak ve ülke yö­ne­ti­min­de söz sa­hi­bi olmak yılar yılı vaz­ge­çil­mez bir tutku ha­li­ne gel­miş­tir.

2018 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya geçen Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met sis­te­mi uya­rın­ca bi­lin­di­ği gibi TBMM artık eski gü­cün­de değil, sis­tem ge­re­ği ba­kan­lar ku­ru­lu­nun ve var olan tüm üst düzey bü­rok­ra­si­si­nin bir gece ya­rı­sı ka­rar­na­me­si ile Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan atan­ma­sı ve­kil­li­ği önem­li öl­çü­de ca­zi­be mer­ke­zi ol­mak­tan çı­kar­dı.

14 Mayıs 2023 ta­ri­hin­de ya­pı­lan Mil­let­ve­ki­li genel se­çi­mi özel­lik­le mil­let it­ti­fa­kı­na men­sup si­ya­si par­ti­le­rin “güç­len­di­ril­miş par­la­men­ter sis­te­me ge­çi­şi” için önem­li bir kav­şak ola­rak du­ru­yor­du.

Ancak Cum­hur it­ti­fa­kı­na men­sup si­ya­si par­ti­le­rin Mil­let it­ti­fa­kı­na men­sup par­ti­le­re karşı sa­de­ce 23 mil­let­ve­ki­li faz­la­lık­la se­çi­mi ka­zan­ma­sı ar­ka­sın­dan ikin­ci tura kalan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ni 28 mayıs ta­ri­hin­de cum­hur it­ti­fa­kı adayı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­zan­ma­sı hem par­la­men­ter sis­te­me ge­çi­şi ön­le­di hem de TBMM’yi hiç ol­ma­dı­ğı halde iş­lev­siz­leş­tir­di.

14 ma­yıs­ta var olan tüm si­ya­si par­ti­ler­den se­çi­len mil­let­ve­kil­le­ri ilk anın ver­di­ği keyif ve he­ye­can ile TBMM’ye gidip ka­yıt­la­rı­nı yap­tır­dı­lar, ya­kın­la­rı ile bir­lik­te fo­toğ­raf ver­di­ler, TBMM kür­sü­sün­den yemin et­ti­ler, oda­la­rı­na yer­le­şen­ler oldu oda bu­la­ma­yıp sey­yar do­la­şan­lar oldu ama süreç bir şe­kil­de ta­mam­lan­dı.

14 Mayıs ta­ri­hin­den bu za­ma­na kadar yak­la­şık dört ay geçti, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan yeni ba­kan­lar ku­ru­lu gö­re­ve baş­la­dı, TBMM’de var olan ve daha çok Cum­hur it­ti­fa­kı­na men­sup mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon­lar kendi öl­çü­le­ri­ne göre ça­lış­ma­ya baş­la­dı­lar.

Böyle bir sü­reç­te zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­yan mil­let­ve­kil­le­ri muh­te­me­len seçim böl­ge­le­rin­den “ha­yır­lı olsun” zi­ya­ret­çi­le­re yemek ıs­mar­la­mak­tan aynı gün mem­le­ket­le­ri­ne dönme ih­ti­ya­cı ol­ma­yan­lar için ko­nak­la­ya­cak yer ayar­la­mak­tan başka bir iş­lev­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nın far­kı­na var­dı­lar.

31 Mart ta­ri­hin­de yerel seçim var, Tür­ki­ye

-30 Bü­yük­şe­hir

-51 şehir

-922 İlçe

-386 belde

Be­le­di­ye baş­ka­nı­nı seç­mek için san­dı­ğa gi­decek.

Biz özel­lik­le hiç­bir iş­le­vi kal­ma­yan mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne men­sup mil­let­ve­kil­le­ri­nin 31 mart ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak se­çim­de Bü­yük­şe­hir –il yada büyük il­çe­ler­den be­le­di­ye baş­kan adayı olmak için alt­tan alta kulis yap­tık­la­rı­nı bi­li­yo­ruz.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bü­yük­şe­hir­le­rin bi­ri­sin­den se­çi­lip TBMM’ye giden bir mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­ki­li­ne “-Se­çim­de baş­kan adayı ola­cak­mı­sın?” diye sor­muş­tuk, Şu an mil­let­ve­ki­li ola­rak TBMM’de görev yapan si­ya­set­çi dos­tu­muz “-Biz 14 ma­yıs­ta güç­len­di­ril­miş par­la­men­ter sis­te­me geç­mek için aday olduk çaba gös­ter­dik ancak ba­şa­rı­lı ola­ma­dık, şu an TBMM’de hiç­bir iş­le­vi­miz yok be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı için henüz bir fik­rim yada ça­lış­mam yok ancak genel mer­ke­zi­miz ye­rel­de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı için sana ih­ti­yaç var de­di­ği an bana ya­pı­la­cak bir şey kal­maz gider aday olu­rum” ce­va­bı­nı ver­miş­ti.

Ön­ce­ki gün İYİ Parti genel baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner’in par­ti­si­nin İzmir mil­let­ve­ki­li Ümit Öz­la­le’yi İzmir bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak açık­la­ma­sı ile böl­ge­le­rin­den be­le­di­ye baş­kan adayı olmak is­te­yen mil­let­ve­kil­le­ri­nin de önünü açmış oldu.

Gö­re­cek­si­niz önü­müz­de­ki gün­ler­de hem ik­ti­dar ka­na­dın­dan ama daha çok mu­ha­le­fet ka­na­dın­dan çok sa­yı­da mil­let­ve­ki­li­nin be­le­di­ye baş­kan adayı olmak için zemin yok­la­ma ça­lış­ma­sı­na baş­la­ya­cak­la­rı­na şahit ola­ca­ğız.

TBMM’de ri­ca­cı olmak ye­ri­ne ye­rel­de ic­ra­cı olmak tüm si­ya­set­çi­ler için daha cazip olsa gerek.