Sos­yal de­mok­rat Al­man­ya’da sos­yal de­mok­ra­si­yi sa­vu­nan, si­ya­set­le ya­kın­dan il­gi­le­nen de­mek­tir. Sos­yal De­mok­rat Par­ti­si’nin 185 yıl­lık bir geç­mi­şi var­dır. Re­for­ma eği­lim­li­dir, sos­yal so­run­la­rı çözme tü­zü­ğün ilk mad­de­si­dir.
2013 yılı genel se­çim­de baş­ba­kan adayı olan Peer Ste­inb­rück, Das Elend der So­zi­al­de­mok­ra­tie, Sos­yal De­mok­ra­si Se­fa­le­ti, ki­ta­bın­da geç­miş yıl­lar­da ya­pı­lan nok­san ve ha­ta­la­rı ana­li­ze edi­yor ve çözüm öne­ri­le­ri­ni sı­ra­lı­yor.
Yal­nız, Al­man­ya’da Sos­yal De­mok­rat Par­ti­si (SPD) se­çim­ler­de kay­bet­mi­yor. Tüm BATI de­mok­ra­si re­ji­mi be­nim­se­miş ül­ke­ler­de sorun var. Av­ru­pa üye ül­ke­ler­de sağ dü­şün­ce­li ve ey­lem­li par­ti­ler yük­se­li­yor.
Ko­alis­yon­la idare edi­len Al­man­ya’da diğer par­ti­ler de tü­zük­te gö­rü­len sos­yal ko­nu­la­rı prog­ra­mı­na aldı. Bu ne­den­le sos­yal de­mok­rat­lar her yön­den ye­ni­len­mek zo­run­da. Sorun çözme değil, sorun ol­ma­dan önce çare bul­mak zo­run­da.
Ki­ra­sı­nı öde­ye­me­di­ği için ki­ra­lık evini kay­be­de­ne, so­ka­ğa düş­me­den önce yar­dım edil­me­li. İşçi hak­la­rı ko­run­ma­lı, işsiz ka­lın­ca yar­dım etmek ye­ri­ne, işini kay­bet­me­si ön­len­me­li.
İl ve il­çe­ler­de parti yö­ne­ti­ci­le­rin­de, genç ku­şak­la­ra ida­re­yi öğ­ren­me­le­ri için fır­sat ve­ril­me­li. Parti üye­le­rin çoğu yaşlı, bu ön­lem­le par­ti­nin genç­leş­me­si artık şart ol­muş­tur.
Av­ru­pa Top­lu­lu­ğu üye ül­ke­ler­de ka­rar­la­rın Brük­sel’den gel­di­ği ku­ral­lar­da, ya­pı­lan ya­sa­lar­da Al­man­ya aktif rol al­ma­lı­dır.
Tür­ki­ye Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­den sonra Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) çok sesli bir or­kest­ra gibi akort yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. De­mok­ra­si re­ji­min zor yanı fi­kir­le­rin çar­pış­ma­sıy­la en doğru fikri bul­mak­tır. Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun tüm dünya sos­yal de­mok­rat­lar bir­bi­ri­ni des­tek­le­me­li çağ­rı­sı, çok kısa bir süre Av­ru­pa’da yankı buldu. Çünkü AB kendi için­de so­run­la­rı var. Her­han­gi bir ka­rar­da so­nu­ca var­mak zor gö­rü­lü­yor.
Rusya Uk­ray­na’ya savaş baş­lat­tı­ğın­dan sonra ge­li­şen so­run­lar, tüm dün­ya­yı meş­gul edi­yor. AB yer­kü­re­nin Av­ru­pa kı­ta­sın­dan daha büyük ol­du­ğu­nu kav­ra­dı. Ba­kan­lar diğer kı­ta­la­ra se­ya­hat edi­yor, ül­ke­le­rin yet­ki­li ik­ti­dar­la­rın­dan onay alıp, Rusya’ya karşı tepki gös­ter­me­le­ri­ni is­ti­yor­lar.
Sağ po­pü­list Al­man­ya için Al­ter­na­tif Par­ti­si (AfD) an­ket­le­re göre seç­men sa­yı­sı­nı art­tır­dık­ça yeni seçim öne­ri­le­ri­ni, ses­le­ri­ni yük­sel­ti­yor­lar.
Fe­de­ral Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Olaf Sc­holz (SPD), sağ du­yu­lu dav­ra­nı­yor. Uk­ray­na’ya silah ver­me­yi ağır­dan alı­yor.-2-

Ko­alis­yon or­ta­ğı Hür De­mok­rat Par­ti­si (FDP) hü­kü­met­te mu­ha­lif parti gibi dav­ra­nı­yor. Si­lah­lan­ma ye­ri­ne sos­yal so­run­lar ço­ğal­ma­dan önlem al­ma­lı diyen, Rusya ta­raf­ta­rı ol­du­ğu söy­le­ne­rek sus­tu­ru­lu­yor. Mu­ha­lif parti Hris­ti­yan Par­ti­si (CDU) ve kar­deş parti CSU hü­kü­me­te baskı ya­pı­yor.
Bu du­rum­da SPD’nin ken­di­ni ye­ni­le­me­si, parti için­de de­ği­şim tam ola­rak ger­çek­le­şe­me­di. COVİD 19 Ko­ro­na sal­gı­nı da hü­kü­me­tin idare et­me­si­ni zor­laş­tır­dı.
Son üç genel se­çim­de seçim kam­pan­ya­la­rı ABD’ye ben­ze­di. Baş­kan adayı şah­si­ye­tin­de seçim kam­pan­ya­la­rı ya­pı­lı­yor. Sokak et­kin­lik­le­rin­de kalem he­di­ye ede­rek, ba­sit­leş­ti­ril­di, parti prog­ra­mı içe­ri­ği konu ya­pıl­mı­yor. Top­lan­tı sa­lon­la­rın­da ya­pı­lan seçim kam­pan­ya­la­rı ka­li­te­liy­di. Çünkü sos­yal de­mok­rat­lar, seç­men­ler oku­muş in­san­lar­dı.
Sos­yal de­mok­rat par­ti­ler en alt sı­nı­fı yıl­lar­ca yok saydı. Po­pü­list sağ dü­şün­ce­li par­ti­ler on­la­ra ulaş­ma­yı bildi. Bu du­rum­da parti yö­ne­ti­ci­le­ri geç uyan­dı.
Mil­let­ve­kil­le­rin çoğu yük­sek tah­sil yap­mış aka­de­mis­yen­ler­den olu­şu­yor. Mec­bu­ri okula gitme onun­cu sınıf ve sonra mes­lek okul­la­rın­da öğ­re­nim gö­ren­le­re par­la­men­to­lar­da tem­sil etme fır­sa­tı ve­ril­me­di, azın­lık­ta kalan grup­la­rın sos­yal ve eko­no­mik ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­lan­ma­dı.
Sağ ra­di­kal par­ti­le­rin oy­la­rı­nın neden yük­sel­di­ği­ni göz önün­de tu­ta­rak sos­yal de­mok­ra­si­yi be­nim­se­yen par­ti­ler yeni şey­ler söy­le­me­li ve tü­zük­le­ri­ni ye­ni­le­me­li.
Al­man­ya’da per­so­nel so­ru­nu yok­tur. SPD ge­le­ne­ği­ne göre genel baş­kan ve yö­ne­ti­ci­ler yer­le­ri­ni uzun süre meş­gul et­mez­ler. Ba­sa­mak, ba­sa­mak parti ma­kam­la­rın­da yük­se­lir­ler ve za­ma­nı ge­lin­ce yer­le­ri­ni, ma­kam­la­rı­nı dev­re­der­ler.
Peer Ste­inb­rück 2013 yı­lın­da baş­ba­kan adayı ol­ma­dan önce çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­du. 2002 – 2005 yıl­la­rı ara­sın­da Nordr­he­in-West­fa­len eya­le­ti baş­ba­ka­nı, 2005-2009 yıl­la­rı ara­sın­da Fe­de­ral Al­man­ya hü­kü­me­tin­de ma­li­ye ba­ka­nı ola­rak görev yaptı. Ki­tap­la­rı çok oku­nan lis­te­de yer alı­yor. Si­ya­sal bil­gi­ler fa­kül­te­le­rin­de oku­yan­la­ra kay­nak ola­cak ni­te­lik­te­dir.
Üç ko­nu­da Al­man­ya Sos­yal De­mok­rat Par­ti­si (SPD) aktif rol al­ma­lı­dır. Kü­re­sel ge­liş­me­de, Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da öncü gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li. Ka­pi­ta­list eko­no­mi­yi fren­le­me­li ki, eşit pay­la­şım sağ­lan­sın. Ancak bu du­rum­da de­mok­ra­si ya­şa­tı­la­bi­lir.
BATI, De­mok­ra­si re­ji­mi hiç bu kadar önem­li ol­ma­mış­tı. Fe­de­ral Al­man­ya Cum­hur­baş­ka­nı Frank Wal­ter Ste­in­me­i­er her ko­nuş­ma­sın­da de­mok­rat­lar de­mok­ra­si­ye sahip çık­ma­lı diye, uya­rı­yor. Mey­da­nı sağcı, po­pü­list, ra­di­kal par­ti­le­re bı­rak­ma çok teh­li­ke­li­dir. Geri dö­nü­şü ol­ma­yan yolu tarih gös­ter­miş­tir.
Her gün, bugün de­mok­ra­si­yi ko­ru­mak için ne yap­tım, diye sor­ma­lı­yız. Mu­ha­lif olan düş­man de­ğil­dir.

Hoşça kalın!

Kay­nak:
Peer Ste­inb­rück, Das Elend der So­zi­al­de­mok­ra­tie,
C.H. Beck Ver­lag, Münc­hen 2018
ISBN: 978-3-406-722-5