Bizim mem­le­ket­te seçim ka­zan­dık­tan sonra ka­me­ra­la­rın kar­şı­sı­na geçen ve eline mik­ro­fo­nu alan ne kadar si­ya­set­çi varsa ta­ma­mı “ –Biz se­çi­mi ka­zan­dık ancak bize oy veren ver­me­yen her­ke­si ku­cak­lı­yo­ruz, ül­ke­yi ortak akıl ile yö­ne­te­ce­ğiz kim­se­yi öte­ki­leş­tir­me­ye­ce­ğiz” ile baş­la­yan ve din­le­yi­ci­le­ri ga­le­ya­na ge­ti­ren ko­nuş­ma­yı yapar du­rur­lar.

Ancak tec­rü­be ile sa­bit­tir o ko­nuş­ma­yı takip eden gün­ler­de bı­ra­kın ül­ke­yi ortak akıl ile yö­net­me­yi se­çi­mi ka­za­nan par­ti­ler en azın­dan kendi seç­men kit­le­si­ni kon­so­li­de etmek için öy­le­si­ne ku­tup­laş­ma dolu söy­lem­ler kul­la­nır­lar ki an­la­ya­bi­le­ne an­la­ta­bi­le­ne aşk olsun.

Ku­tup­laş­ma si­ya­se­ti bizim ve bize ben­ze­yen ül­ke­ler­de pirim ya­pa­bi­lir daha da önem­li­si bir­kaç kez üst üste se­çim­de ka­zan­dı­ra­bi­lir ancak top­lu­mun aynı nok­ta­ya yü­rü­me­si adına hiç­bir işe ya­ra­maz.

Tür­ki­ye şu sı­ra­lar­da tamda sö­zü­nü et­ti­ği­miz o ku­tup­laş­ma­yı ya­şı­yor, Spor­da, sa­nat­ta, sos­yal ha­yat­ta kı­sa­ca­sı ortak duy­gu­lar ile ha­re­ket et­me­miz ge­re­ken hangi mevzu varsa herk­se ta­ma­men zıt ku­tup­la­ra doğru koş­ma­ya baş­lı­yor.

Ma­hal­le­sin­de, so­ka­ğın­da, bir­lik­te ya­şa­mak zo­run­da kal­dı­ğı apart­man­da, be­ra­ber ça­lış­tı­ğı iş­yer­le­ri dahil var olan tüm kat­man­lar­da or­ta­ya si­ya­se­ten çı­kar­tı­lan söz ko­nu­su ku­tup­laş­ma ha­ya­tı bize zin­dan et­me­ye ye­ti­yor.

An­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız ku­tup­laş­ma yu­ka­rı­da da be­lirt­ti­ği­miz gibi bir yada bir­den fazla si­ya­si par­ti­ye seçim ka­zan­dır­ma­ya yet­ti­ği için ka­za­nan ta­raf­lar adına ola­ğa­nüs­tü bir ka­zanç sağ­la­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir.

Ancak bu du­ru­mun aşa­ğı­da yani halk ara­sın­da mey­da­na ge­tir­di­ği tah­ri­ba­tın kim­ler yada ne şe­kil­de gi­de­ri­le­ce­ği ile il­gi­li hiç kim­se­nin en ufak bir fikri ol­du­ğu­nu san­mı­yo­ruz.

Bizim top­lum­da üç ki­şi­nin bir arada ol­du­ğu bir top­lan­tı­da ana konu ne olur­sa olsun en geç üç da­ki­ka içe­ri­sin­de konu dönüp do­la­şı­yor si­ya­se­te ge­li­yor.

O top­lan­tı­ya gel­me­den önce ken­di­si­ne yakın ya­zar-çi­zer­le­ri, oku­yan yo­rum­cu­la­rı din­le­yen kim varsa zaten zih­ni­ni söz ko­nu­su kar­şıt­lık üze­ri­ne ko­num­lan­dı­ran­lar o andan iti­ba­ren baş­lı­yor­lar hiç dur­ma­dan ken­di­le­ri­ni haklı çı­kar­ta­cak ar­gü­man­la­rı bir bi­ri­nin peşi sıra an­lat­ma­ya.

Tabi böyle bir du­rum­da ken­di­si gibi kar­şı­da­ki da aynı silah ve aynı dü­şün­ce­ler ile ma­sa­ya otur­du­ğun­dan olsa gerek çok kısa bir zaman sonra iş tar­tış­ma bo­yu­tun­dan çıkıp adeta bir mey­dan sa­va­şı­na dö­nü­yor.

Sağ­du­yu sa­hi­bi ola­rak bizde bize ben­ze­yen çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız­da bu ku­tup­laş­ma­sı­nın kim­se­ye fay­da­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı iş­le­rin her geçen gün daha fazla olum­suz bir nok­ta­ya git­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar­sa da bu söy­lem­ler rüz­ga­ra ka­rı­şıp gi­di­yor.

As­lın­da si­ya­set­çi de işin far­kın­da, oda ül­ke­nin ya­rı­sın kalp­le­rin­de bu ku­tup­laş­ma do­la­yı­sı ile derin tah­ri­bat­lar açıl­dı­ğı­nı ve açı­lan bu tah­ri­ba­tın ge­lecek za­man­lar­da bizi büyük zor­luk­lar içe­ri­sin­de bı­ra­ka­ca­ğı­nı bi­li­yor ancak işin ucun­da seçim ka­zan­mak olun­ca sorun sü­rek­li öte­le­ni­yor.

Bek­len­ti­miz ge­lecek dö­nem­ler­de ku­tup­laş­ma­yı öte­le­yen ,ku­tup­laş­ma­nın bu ül­ke­ye ya­pı­la­cak en büyük kö­tü­lük­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni si­ya­set­çi­ler ile kar­şı­laş­mak.

Uma­rız çok şey is­te­mi­yo­ruz­dur.