Bunalıma girdiği iddia edilen şahıs sokak ortasında kafasına sıktı Bunalıma girdiği iddia edilen şahıs sokak ortasında kafasına sıktı

Didim TİP’li Ka­dın­lar, 25 Kasım ön­ce­si yap­tı­ğı açık­la­ma­da Tür­ki­ye’nin ka­dın­lar için şid­det ma­ha­li ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Her gün on­lar­ca kadın evde, işte, so­kak­ta şid­de­te uğ­ru­yor, öl­dü­rü­lü­yor. Şid­de­te uğ­ra­yan bin­ler­ce kadın ko­ru­ma­sız bı­ra­kı­lı­yor. Dev­le­tin ko­ru­ma­sız­lık po­li­ti­ka­la­rı ve Ana­ya­sa'ya mü­da­ha­le ni­ye­ti ile gö­rü­yo­ruz ki bu şid­de­tin mağ­du­ru biz ka­dın­lar bir kez daha gö­rün­mez, bir kez daha yok sa­yı­lan olu­yo­ruz!” dedi.
Ya­pı­lan açık­la­ma­nın de­va­mı şu şe­kil­de; Şid­det yal­nız fi­zik­sel ola­rak ken­di­ni gös­ter­mi­yor. Ka­dın­la­rın yüzde yet­mi­şi­nin ka­yıt­lı bir işte ça­lı­şa­ma­dı­ğı, ça­lı­şan her dört ka­dın­dan bi­ri­nin as­ga­ri ücret dahi ala­ma­dı­ğı bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz. Ag­ro­bay'daki işçi ka­dın­la­rı, sen­di­ka­lı ol­duk­la­rı için işten çı­ka­ran zih­ni­yet­le sen­di­ka­lı ol­du­ğu için iş­ve­re­ni ta­ra­fın­dan ko­ca­sı­na şi­ka­yet eden ve şid­det gör­me­si­ne sebep olan zih­ni­ye­tin aynı amaca hiz­met et­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz. İş ye­rin­de halen eşit işe eşit ücret ala­ma­dı­ğı­mız, sen­di­kal mü­ca­de­le yol­la­rı­mı­zın ka­pa­tıl­dı­ğı, bi­linç­li ola­rak eve ka­pa­tıl­ma ko­şul­la­rı­nın ya­ra­tıl­dı­ğı bu sö­mü­rü dü­ze­ni­ni yı­ka­na kadar mü­ca­de­le­mi­ze devam ede­ce­ğiz.
Hatay'da ve tüm dep­rem böl­ge­sin­de ha­yat­ta kalma mü­ca­de­le­si devam edi­yor. Tabi ki bu zor ko­şul­lar­da evi­nin, ço­cuk­la­rı­nın, ko­ca­sı­nın, yaşlı ba­kı­mı­nın so­rum­lu­su ola­rak gö­rü­nen dep­rem böl­ge­si ka­dın­la­rı hem bun­lar­la uğ­ra­şır­ken bin kat daha ezi­li­yor hem aile içi şid­de­te daha fazla maruz ka­lı­yor hem de hij­ye­nik yaşam ko­şul­la­rı sağ­la­na­ma­dı­ğı için çe­şit­li kadın has­ta­lık­la­rı­na ya­ka­la­nıp bun­lar­la baş et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Bin­ler­ce yıl­dır sa­vaş­lar­da da en çok zarar gören, te­ca­vü­ze uğ­ra­yan, savaş ga­ni­me­ti sa­yı­lan yine ka­dın­lar. Sal­dı­rı­la­rı­nı kes­me­yen İsrail, Gazze'de bin­ler­ce sivil öl­dü­rü­yor. Öl­dü­rü­len­le­rin yüzde 70'inin ise ka­dın­lar ve ço­cuk­lar ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
Bu in­san­lık suçu der­hal bi­ti­ril­me­li, iş­gal­ci İsrail Fi­lis­tin top­rak­la­rın­dan de­fol­ma­lı­dır. Yü­re­ği­miz ve da­ya­nış­ma­mız Fi­lis­tin­li ka­dın­lar ve Fi­lis­tin hal­kıy­la ol­ma­ya devam ede­cek­tir.
Tüm ya­şa­mı­mı­zı saran şid­det dön­gü­sü Saray Re­ji­mi'nin ce­za­sız­lık po­li­ti­ka­la­rıy­la azal­mak bir yana gün geç­tik­çe ço­ğa­lı­yor. On yıl­lar­dır mü­ca­de­le ede­rek ka­zan­dı­ğı­mız hak­la­rı­mız yok edil­mek is­te­ni­yor. Kadın ka­til­le­ri, te­ca­vüz­cü­ler bir bir sa­lı­nır­ken ya­sa­la­rı bile uy­gu­la­ma­yan­lar daha fazla kadın ve LGBTİ+ düş­ma­nı Ana­ya­sa yap­ma­ya cüret edi­yor.
Bir gece ya­rı­sı ka­rar­na­me­si ile İstan­bul Söz­leş­me­si'nden çı­kan­lar, 6284'ü hedef ha­li­ne ge­ti­ren­ler, yok­sul­luk na­fa­ka­sı­nı bile tar­tış­ma­ya açan­lar, "kü­çü­ğün rı­za­sı" söy­le­mi­ni üre­ten­ler, imam ni­ka­hı­na, dini ma­kam­la­rın ara­bu­lu­cu­lu­ğu­na onay ve­ren­ler, ya­şa­dı­ğı­mız "erkek şid­de­ti­nin" bi­rin­ci de­re­ce­den so­rum­lu­su­dur.
Okul ço­cuk­la­rı­na 1 öğün yemek sun­ma­yı bile çok gö­ren­le­rin "kut­sal aile" de­ma­go­ji­le­ri­ni bi­li­yo­ruz, LGBTİ+ yurt­taş­lar için cadı ka­za­nı kay­na­tan­la­rı, mem­le­ke­ti kadın me­zar­lı­ğı­na çe­vi­ren­le­ri bil­di­ği­miz gibi.
Mi­ra­bel kar­deş­ler­den beri so­rum­lu­la­rı da so­rum­lu­lar­la yıl­ma­dan mü­ca­de­le et­me­yi de bi­li­yo­ruz! Biz mil­yon­la­rız, gü­cü­müz da­ya­nış­ma­mız­da, eme­ği­miz­de, hak­la­rı­mız­da!
Kat­le­di­len Ka­dın­la­rı Ak­lı­nı­za Mıh Gibi Ka­zı­ya­ca­ğız!
Ada­le­ti Sağ­la­ya­ca­ğız!
Ya­şa­sın Ka­dın­lar!
Ya­şa­sın kadın da­ya­nış­ma­sı!
TİP'Lİ KA­DIN­LAR

HABER: ELİF DİKBAŞ tip