Olay, Mimar Sinan Ma­hal­le­si'ndeki Ana­do­lu Bul­va­rı ile İzmir Bul­va­rı'nın ke­siş­ti­ği hem­ze­min ge­çit­te mey­da­na geldi. Arda Kuzu (18) isim­li genç id­di­aya göre De­niz­li-İzmir se­fe­ri­ni yapan tre­nin önüne at­la­dı. A.K.'yi fark eden ma­ki­nist treni dur­dur­mak için fren yapsa da tren gence çarp­tı. Çarp­ma­nın et­ki­si ile Kuzu met­re­ler­ce ile­ri­ye sav­rul­du. Ka­za­yı gö­ren­ler du­ru­mu 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'ne bil­dir­di. İhbar üze­ri­ne böl­ge­ye sağ­lık ve polis ekip­le­ri sevk edil­di. Sağ­lık ekip­le­ri Kuzu'nun olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­le­di. Kuzu'nun ölüm ha­be­ri­ni ala­rak olay ye­ri­ne gelen ya­kın­la­rı sinir krizi ge­çi­rir­ken, gen­cin can­sız be­de­ni ge­rek­li olay yeri in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan has­ta­ne mor­gu­na kal­dı­rıl­dı.Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sü­rü­yor.(İHA)

Büyükşehir işçilerine 33 bin 250 TL promosyon Büyükşehir işçilerine 33 bin 250 TL promosyon

A W190399 02