Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­kan­ Rıza Ka­ray­mir,Cum­hu­ri­ye­ti­n 100.yılı için  kutlama Mesaj ya­yın­la­dı.Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­mi­zin 100 üncü ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­ne ulaş­ma­nın onur ve coş­ku­su­nu ya­şı­yo­ruz. Şan ve şeref des­tan­la­rıy­la dolu ta­ri­hi­miz­den al­dı­ğı­mız azim, ce­sa­ret ve va­kar­la Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100 üncü yı­lı­na bir­lik­te yü­rü­me­nin engin gu­ru­ru­nu yü­rek­le­ri­miz­de his­se­di­yo­ruz. Cum­hu­ri­yet Türk Mil­le­ti­nin, Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ön­der­li­ğin­de ver­di­ği em­sal­siz kah­ra­man­lık mü­ca­de­le­si­nin, eşsiz Vatan sev­gi­si­nin, vaz­ge­çil­mez ba­ğım­sız­lık ira­de­si­nin ifa­de­si olan en güzel ese­ri­dir.Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ön­der­li­ğin­de 19 Mayıs 1919’da baş­la­yan Milli Mü­ca­de­le­mi­zin, büyük za­fer­le nok­ta­lan­ma­sı­nı ta­ki­ben, Ata­türk’ün, “Türk Mil­le­ti­nin ta­bi­at ve şi­arı­na en uygun idare, Cum­hu­ri­yet ida­re­si­dir.” de­di­ği Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ila­nı­nın 100. yıl­dö­nü­mü­nü büyük bir gurur, coşku ve he­ye­can­la kut­lu­yo­ruz.Cum­hu­ri­yet; bir Mil­le­tin her türlü im­kân­sız­lı­ğa rağ­men Vatan sev­gi­si, hür­ri­yet ve is­tik­lal aş­kıy­la ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vu­şa­bil­mek için inanç ve ka­rar­lı­lık­la gi­riş­ti­ği Milli mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan elde etmiş ol­du­ğu büyük bir za­fe­rin so­nu­cu­dur.Her yö­nüy­le ta­ri­hi­mi­zin en kap­sam­lı çağ­daş­laş­ma ham­le­si olan Cum­hu­ri­yet, ge­tir­di­ği ye­ni­lik­ler ile bi­li­me, akıl­cı­lı­ğa, de­mok­ra­si­ye ve özgür dü­şün­ce­ye da­ya­lı mo­dern Tür­ki­ye’nin ma­ya­sı­nı oluş­tur­muş­tur. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­rul­du­ğu 29 Ekim 1923 yı­lın­dan iti­ba­ren geçen 100. yılda Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, bü­yü­yen eko­no­mi­si, sağ­lık, eği­tim, bilim, kül­tür ala­nın­da­ki atı­lım­la­rı ve güçlü de­mok­ra­si­siy­le dün­ya­nın yük­se­len güçlü ül­ke­le­ri ara­sın­da­ki ye­ri­ni almış, önem­li me­sa­fe­ler kat et­miş­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, Gazi Mus­ta­fa Kemal  Ata­türk'ün hedef gös­ter­di­ği 'mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­ma' viz­yo­nu­na, her zaman emin adım­lar­la iler­le­yip, be­nim­se­di­ği ev­ren­sel il­ke­le­ri mu­ha­fa­za ede­rek, uygar dün­ya­nın onur­lu bir üyesi ol­ma­ya dün ol­du­ğu gibi bu­gün­de devam ede­cek­tir.Bu ve­si­ley­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü, bu top­rak­la­rı bize Vatan kılan Aziz Şe­hit­le­ri­mi­zi ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş Ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mı­zı en kalbî duy­gu­la­rım­la kut­lu­yo­rum.​Ne Mutlu Tür­küm Di­ye­ne ifadelerine yer verdi.

Doğal sivrisinek yok edici ebabil kuşları Doğal sivrisinek yok edici ebabil kuşları

HABER: ERGUN KORKMAZ 

Editör: Ergun Korkmaz