Aydın’da “orman yan­gı­nı” nö­bet­le­ri devam eder­ken, gi­ril­me­si yasak olan or­man­lık alan­lar­da pik­nik yap­tı­ğı tes­pit edi­len 29 ki­şi­ye top­lam 37 bin TL idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Aydın İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca, 15-30 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de Orman Yan­gın­la­rı­nın ön­len­me­si çer­çe­ve­sin­de va­tan­daş­la­ra uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­la­rı ha­tır­la­tı­cı bro­şür­ler da­ğı­tıl­dı. Yan­gın­la­rın ön­len­me­si mak­sa­dıy­la dev­ri­ye­ler ta­ra­fın­dan drone ve İHA ile kont­rol fa­ali­yet­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di. Aydın Va­li­li­ği’nin “Orman Yan­gın­la­rı­nın Ön­le­yi­ci Ted­bir­ler” ko­nu­lu ko­mis­yon ka­ra­rı çer­çe­ve­sin­de ya­sak­la­ma ka­rar­la­rı­na uy­ma­yan ve gi­ril­me­si ya­sak­la­nan or­man­lık alan­la­ra gir­di­ği, man­gal ya­ka­rak pik­nik yap­tı­ğı tes­pit edi­len 29 şahsa top­lam 37 bin 555 TL idari yap­tı­rım ka­ra­rı uy­gu­lan­dı.

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Editör: Ergun Korkmaz