Olay, Efe­ler il­çe­si Doğu Gazi Bul­va­rı üze­rin­de mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre yal­nız ya­şa­dı­ğı öğ­re­ni­len 62 ya­şın­da­ki Salih Pa­ket­çi, öğlen işe git­me­yin­ce iş ar­ka­daş­la­rı me­rak­lan­dı. Yaşlı adama ula­şa­ma­yan ya­kın­la­rı du­ru­mu 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'ne bil­dir­di. İhbar üze­ri­ne böl­ge­ye polis, it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri sevk edil­di. Kısa sü­re­de böl­ge­ye gelen polis ekip­le­ri, evin ka­pı­sı­nı açan ol­ma­yın­ca çi­lin­gir ma­ri­fe­tiy­le eve girdi. Evde yaşlı ada­mın can­sız be­de­ni ile kar­şı­la­şan ekip­ler, ya­pı­lan ilk in­ce­le­me­de Pa­ket­çi'nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­le­di. Ta­lih­siz ada­mın gece sa­at­le­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği dü­şü­nü­lür­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me devam edi­yor.(İHA)

Meteoroloji’den uyarı! Meteoroloji’den uyarı!

AW109157_02

Editör: Ergun Korkmaz