Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

bu yıl 4. dü­zen­le­nen ve Didim Po­se­idon Bi­sik­let Ku­lü­bü ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len Didim Bi­sik­let Fes­ti­va­li sona erdi. Tav­şan­bur­nu Orman kam­pın­da bir araya gelen bi­sik­let tut­kun­la­rı Fes­ti­val kap­sa­mın­da Didim’in kent mer­ke­zi­nin yanı sıra, Akbük ma­hal­le­si, Milet Ören yeri, Be­le­di­ye se­ra­sı ile Ak­ye­ni­köy ve Akköy ma­hal­le­le­rin­de pedal çe­vir­di; be­lir­le­nen rota kap­sa­mın­da gezme im­ka­nı buldu.
Didim Po­se­idon Bi­sik­let Ku­lü­bü Baş­ka­nı İbra­him Sümer ül­ke­nin fark­lı yer­le­rin­den bi­sik­let tut­kun­la­rıy­la 4. kez bi­ra­ra­ya gel­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, Didim’in tu­ris­tik, ta­ri­hi ve ören yer­le­ri­ni gez­dik­le­ri­ni ifade etti. Fes­ti­va­le 120’in üze­rin­de zi­ya­ret­çi­nin ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Sümer, Didim’İn ta­nı­tı­mı­na da katkı sun­duk­la­rı­nı ifade ede­rek, Didim Be­le­di­ye­si başta olmak üzere emeği geçen ve katkı sunan kurum ku­ru­luş ve spon­sor­la­ra te­şek­kür etti.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

UTUTYUT

Editör: Ergun Korkmaz