Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Didim İlçe Baş­ka­nı Ahmet YIL­MAZ, Gezi Da­va­sı Açıklamasında

“GEZİ UMUT­TUR, GEZİ DİRENİŞTİR!!!  Hak­sız ka­rar­lar kar­şı­sın­da yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­te­riz. Ada­le­tin bir gün her­ke­se lazım ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Ada­le­ti daha yük­sek bir sesle hay­kır­ma­ya bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de devam ede­ce­ğiz." dedi.

Trenin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Trenin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ahmet YIL­MAZ'ın açıklamasında : Saray re­ji­mi­nin si­ya­sal­laş­tır­dı­ğı yargı, si­ya­si ka­rar­lar al­ma­ya devam et­mek­te­dir. Gezi Da­va­sı ta­ma­men si­ya­si etki al­tın­da alın­mış bir karar ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Yar­gı­tay‘ın 3.üncü Ceza Da­ire­si­nin almış ol­du­ğu Gezi Da­va­sı ka­ra­rı bunun bir ör­ne­ği­dir. De­mok­ra­si mü­ca­de­le­si olan Gezi Di­re­ni­şi­nin suç ola­rak gös­te­ril­me­si, ADA­LET adına UTANÇ­TIR.
Oysa ki yargı so­nu­cu ceza alan, Gezi Di­re­niş­çi­le­ri, Gezi Par­kı­nın be­to­na bo­ğul­ma­sı­nı en­gel­le­ye­rek KAMU YA­RA­RI İÇİN MÜ­CA­DE­LE ETTİLER! Halka ait olan doğal ve kül­tü­rel Gezi Par­kın­da­ki yeşil alan­la­rın ko­run­ma­sı­nı is­te­ye­rek, HAL­KIN YA­RA­RI İÇİN MÜ­CA­DE­LE ETTİLER!
“SUÇ İŞLE­MEDİLER, SUÇLU DEĞİLLER!!!
Mil­let­ve­ki­li se­çi­len Can Ata­lay’ın yar­gı­lan­ma­sı­nın dur­du­rul­ma­sı ve tah­li­ye edil­me­si ge­rek­ti­ği bi­lin­me­si­ne ve geç­miş­te ya­şan­mış ör­nek­le­re rağ­men uy­gu­lan­ma­mış ve karar ve­ril­miş­tir. Osman Ka­va­la, Tay­fun Kah­ra­man, Mine Özer­den ve Çiğ­dem Mater, hak­kın­da alı­nan ka­rar­lar­da da si­ya­si etki gö­rül­mek­te­dir.
Geç­miş­te Gezi Da­va­sı gö­rül­müş, tüm yar­gı­la­nan­lar be­ra­at et­me­si­ne rağ­men, bu karar bo­zu­la­rak yeni suç vasfı ya­ra­tıl­mış ve buna göre yar­gı­la­ma ya­pıl­mış­tır. Sa­ray­da alın­mış si­ya­si ka­rar­lar ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­tir.
“GEZİ UMUT­TUR, GEZİ DİRENİŞTİR!!!
Hak­sız ka­rar­lar kar­şı­sın­da yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­te­riz. Ada­le­tin bir gün her­ke­se lazım ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Ada­le­ti daha yük­sek bir sesle hay­kır­ma­ya bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de devam ede­ce­ğiz.
GEZİ ONU­RU­MUZ­DUR…
Ahmet YIL­MAZ
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Didim İlçe Baş­ka­nı