GÜN­DEM MAD­DE­LERİ ŞU ŞEKİLDE;
1) Be­le­di­ye Mec­lis İmar Ko­mis­yo­nu­na sevk edi­len; CHP Mec­lis Üye­le­ri­mi­ze ait 06.09.2023 tarih 136 kayıt nu­ma­ra­lı ‘’Al­tın­kum Ma­hal­le­si’nde yer alan ya­rı­ma­da­ya isim ve­ril­me­si’’ ko­nu­su­na iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si.
2) İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nün 29.09.2023 tarih ve 2941 sa­yı­lı ‘’Hisar Ma­hal­le­si 1628 ada 200 par­sel ilave uy­gu­la­ma imar planı ‘’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
3) İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nün 29.09.2023 tarih ve 3290 sa­yı­lı ‘’Kır­sal Ma­hal­le ve Kır­sal Yer­le­şik Alan Tes­pi­ti ‘’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
4) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 29.09.2023 tarih ve 2450 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de su­nu­lan ‘’2024 Mali yılı Per­for­mans Prog­ra­mı’’ ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
5) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 29.09.2023 tarih ve 2451 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de su­nu­lan Be­le­di­ye’mizin 2024 Mali Yılı Büt­çe­si ile iz­le­yen 2025/2026 yılı bütçe tah­mi­ni­nin gö­rü­şül­me­si.
6) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 29.09.2023 tarih ve 2479 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de su­nu­lan ‘’2024 Mali Yı­lın­da uy­gu­la­na­cak Ücret Ta­ri­fe Cet­vel­le­ri­nin’’ gö­rü­şül­me­si.

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

HABER: ELİF DİKBAŞ