10 yıl önce Didim’de ku­ru­lan Ki­be­le Kadın Der­ne­ği, dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­ler­le ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı. Didim Genç­lik ve Sanat Mer­ke­zin­de (DİGEM) dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Didim Be­le­di­ye Baş­kan yar­dım­cı­sı Öznur Gün­doğ­du, Ki­be­le Der­nek Baş­ka­nı Nur­han Ka­ra­bı­yı­koğ­lu, bazı si­ya­si par­ti­le­rin kadın tem­sil­ci­le­ri, de­mok­ra­tik kitle ör­güt­le­ri­nin kadın tem­sil­ci­le­ri ile çok sa­yı­da kadın ka­tıl­dı.


Et­kin­lik­te ilk ko­nu­şan Didim Ki­be­le Kadın Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­si Av. Ze­ki­ye Baran 10. Yıl önce kur­duk­la­rı der­nek sa­ye­sin­de il­çe­de kadın da­ya­nış­ma­sı ve kadın hak­la­rı ko­nu­sun­da bir­çok proje yap­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, bir çok si­ya­si gö­rüş­ten ve kim­lik­ten ka­dın­lar­la bir arada ol­mak­tan mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Kadın ci­na­yet­le­ri ve ka­dı­na yö­ne­lik şid­det olay­la­rın­da her zaman alan­da ol­duk­la­rı­nı ifade eden Baran kadın da­ya­nış­ma­sı için dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik­ler­den bah­set­ti.
Didim Ki­be­le Kadın Der­ne­ği yö­ne­ti­ci Elif Kah­ra­man ta­ra­fın­dan 10 yıl­lık der­nek fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler ak­ta­rıl­dı. Et­kin­lik­te Didim’in yerel mü­zis­yen­le­rin­den Özlem Yeşil ta­ra­fın­dan ka­dın­la­rı an­la­tan şar­kı­lar ses­len­dir­di.

tytryryr
SÖY­LEŞİYE GEÇİLDİ
Söy­le­şi­nin mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü Der­nek Baş­ka­nı Nur­han Ka­ra­bı­yı­koğ­lu yaptı. İlk ko­nu­şan ÇEKEV ku­ru­cu­su Kız­bes Aydın ka­dı­nı­nın top­lu­mun ya­rı­sı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, top­lu­mun diğer ya­rı­sı­nı da do­ğu­ran bir model ol­du­ğu­nu söy­le­di. Aydın ko­nuş­ma­sı­na la­ik­lik­ten ör­nek­ler ve­re­rek “La­ik­lik in­sa­nın fıt­ra­tı ge­re­ği­dir. Her insan fark­lı din, inanç, mez­hep ve insan özel­lik­le­ri­ne sahip; tek ka­lı­ba sok­mak doğru değil. Kadın ise her zaman mü­ca­de­le gelen bir ya­pı­ya sahip ve kadın pay­da­şı ko­nu­sun­da tüm ka­dın­lar ortak ha­re­ket et­me­li. Bu ko­nu­da hangi parti, renk, din, inanç başı açık yada ka­pa­lı fark et­me­den ka­dın­la­rın ken­di­le­ri için bir­lik­te ha­re­ket et­me­li. Bu an­lam­da ül­ke­miz­de ve dün­ya­da kadın kı­rı­mı söz ko­nu­su; her gün bil­di­ği­miz 5 kadın öl­dü­rü­lü­yor. Bu nok­ta­da ül­ke­miz­de şu ana baş­la­tı­lan ÇEDES pro­je­si de bu an­lam­da la­ik­li­ğe karşı bir pro­je­dir ve bir­lik­te ör­güt­lü şe­kil­de bunun kar­şı­sın­da dur­ma­lı­yız.” dedi.
Söy­le­şi de ko­nu­şan Av. Hülya Gül­ba­har ise ka­dı­nın üre­ten, ge­liş­ti­ren ve zen­gin­leş­ti­ren bir ya­pı­ya sahip ol­du­ğu­nu çe­şit­li ör­nek­ler ve­re­rek an­la­tır­ken, “Yer­yü­zün­de gör­dü­ğü­nüz her şey ka­dı­nın ese­ri­dir sö­züy­le Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk tek ke­li­mey­le ka­dı­nı özet­le­miş­tir. O ne­den­le tarih bo­yun­ca ka­dın­la­rın yap­tık­la­rı hep el koy­du­lar, bil­gi­le­ri­ne el koy­du­lar. Bu ne­den­le kadın mü­ca­de­le­si ve emeği önem­li.” dedi.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan et­kin­lik so­ru-ce­vap kısmı ile son­lan­dı­rıl­dı. Et­kin­li­ğin so­nun­da da­vet­li­le­re ik­ram­lar­da bu­lu­nul­du.

Facianın eşiğinden dönüldü Facianın eşiğinden dönüldü

HABER: ELİF DİKBAŞ 

fghfhf

yeryeye

Editör: Ergun Korkmaz