Didim’de 51  göçmen, 3 kaçakçısı yakalandı Didim’de 51 göçmen, 3 kaçakçısı yakalandı

Didim' ­de motor yat içe­ri­sin­de­ki 47 dü­zen­siz göç­men sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Didim il­çe­si açık­la­rın­da motor yat içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men ol­du­ğu bil­gi­si­nin alın­ma­sı üze­ri­ne gö­rev­len­di­ri­len Sahil Gü­ven­lik Bot­la­rı (TCSG-21, KB-4305) ta­ra­fın­dan ha­re­ket­li motor yat dur­du­ru­la­rak, içe­ri­sin­de­ki 47 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan dü­zen­siz göç­men­ler iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü’ne gön­de­ril­di.