Didim’de 14 bin 911 öğrenci karne aldı Didim’de 14 bin 911 öğrenci karne aldı

Tüm Emek­li­ler Sen­di­ka­sı Didim Şu­be­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len bel­ge­sel ve ti­yat­ro oyunu Ti­ca­ret Odası Nu­rul­lah Ko­ca­bı­yık Kül­tür Mer­ke­zi’nde ser­gi­len­di. Bel­ge­sel eş­li­ğin­de ger­çek­le­şen ti­yat­ro oyu­nu­na Di­dim­li­ler büyük ilgi gös­ter­di.
Bel­ge­sel ve ti­yat­ro oyunu, Türk ede­bi­ya­tı­nın de­ğer­li bir ya­za­rı­nın, Rıfat Ilgaz’ın 1919 yı­lın­da ço­cuk­lu­ğun­dan baş­la­yan yaşam öy­kü­sü­nü ti­yat­ro oyunu An­ka­ra Bir­lik Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan oy­nan­dı. . Rıfat Ilgaz’ın yaşam öy­kü­sü, se­yir­ci­ye ak­ta­rı­lır­ken, si­ne­ma­nın ola­nak­la­rın­dan ya­rar­la­nı­la­rak ti­yat­ro ve si­ne­ma aynı anda ser­gi­len­di.

Tiyatro O O O
Gül Göker’in yaz­dı­ğı ve yö­net­ti­ği oyu­nun mü­zik­le­ri, Ekrem Ataer ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Gör­sel Ta­sa­rım ve film ya­pı­mı Erhan Cer­ra­hoğ­lu’na ait olan oyun­da, on üç oyun­cu yer aldı. Bu oyun­la se­yir­ci, Rıfat Ilgaz’ın bi­lin­me­yen yön­le­riy­le, yo­lu­nun ke­siş­ti­ği şair ve ya­zar­lar­la ta­nış­tı, ta­ri­hin 80 yıl­lık sü­re­ci­ne ta­nık­lık etti.  HABER : ELİF DİKBAŞ

Tiyatro (6)

Tiyatro (14)

Tiyatr M M M

Editör: Ergun Korkmaz