Sahil (2)

Orman kampı çalışanlarına yangın tatbikatı Orman kampı çalışanlarına yangın tatbikatı

Aydın’ın tu­ris­tik kent­le­rin­den bi­ri­si olan ta­ri­hi, do­ğa­sı ve ha­va­sı kadar de­ni­ziy­le de öne çıkan Didim’de ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la deniz se­zo­nu ta­ma­men açıl­dı. Didim’in Mavi Bay­rak­lı sa­hil­le­rin­de bi­ri­si olan Didim’in gözde sa­hi­li Al­tın­kum’da va­tan­daş­lar de­ni­ze gir­me­ye baş­la­dı. Didim’de ya­şa­yan­lar ve il­çe­ye tatil için gelen va­tan­daş­lar de­ni­ze gi­re­rek, se­rin­le­di.
Atın­kum sa­hi­li­nin, sakin ve derin ol­ma­ma­sı se­be­biy­le aile­ler, ço­cuk­la­rı için en­di­şe­len­me­den de­ni­ze girip, ta­til­le­ri­ni gönül ra­hat­lı­ğı ile ya­şı­yor­lar.

Haber : Ergun KORKMAZ

Editör: Ergun Korkmaz