Emek Par­ti­si Didim İlçe Ör­gü­tü, İsrail’in Gazze’ye yö­ne­lik sal­dı­rı­sı­nı pro­tes­to ede­rek, ya­zı­lı basın açık­la­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.
EMEP ta­ra­fın­dan ya­zı­lı ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
Fi­lis­tin’de Hamas’a bağlı El Kas­sam tu­gay­la­rı­nın 7 Ekim’de Gazze ab­lu­ka­sı­nı kı­ra­rak İsrail yer­le­şim­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon sivil ve asker yüz­ler­ce İsra­il­li ya­şa­mı­nı yi­tir­me­si bir kıs­mı­nın rehin alın­ma­sı ile so­nuç­lan­dı. Bir savaş ma­ki­na­sı ola­rak ken­di­ni sü­rek­li güç­len­di­ren, maz­lum Fi­lis­tin hal­kı­na sal­dı­rı­la­rı dur durak bil­me­yen Is­ra­il dev­le­ti sal­dı­rı­la­rı­nı yeni bir bo­yu­ta ta­şı­dı.
Gazze'ye baş­lat­tı­ğı bom­bar­dı­man sü­rer­ken , Bir mil­yon­dan fazla in­sa­nın ya­şa­dı­ğı Gazze şe­ri­di­nin ku­ze­yi­nin bo­şal­tıl­ma­sı­nı is­te­yen Is­ra­il'in pi­ya­de ve tank­la­rı ka­ra­dan sal­dı­rı­la­ra baş­la­dı. Ne­tan­ya­hu gelen as­ke­ri yar­dım­la Gazze şe­ri­din­de­ki sal­dı­rı­la­rı­nın devam ede­ce­ği­ni bunun baş­lan­gıç ol­du­ğu­nu söy­le­di. İsrail ye­rin­den edil­miş in­san­la­rın bu­lun­du­ğu kon­vo­yu ve çocuk has­ta­ne­si­ni bom­ba­la­ya­rak hal­kın ya­şa­dı­ğı böl­ge­ler­de ulus­la­ra­ra­sı çapta ya­sak­lı olan beyaz fos­for mad­de­si­ni kul­la­na­rak in­san­lık suç­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­li­yor. Genc, Kadın çoluk, çocuk yaşlı de­me­den bir halkı top­ye­kûn imha et­me­ye gi­riş­miş gö­rü­nü­yor.Gazze’deki Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı İsrail’in son sal­dı­rı­la­rın­da bu­gü­ne kadar 614’ü çocuk, 1900 ki­şi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği­ni du­yur­du.2 mil­yon­dan fazla in­sa­nın ya­şa­dı­ğı Gazze’yi yıl­lar­dan beri ab­lu­ka al­tın­da tutan İsrail son sal­dı­rı­lar­la bir­lik­te yi­yecek ve ilaç dahil tüm yar­dım­la­rın gi­ri­şi­ni ya­sak­la­dı, elekt­rik, su ve yakıt am­bar­go­su uy­gu­la­ma­ya devam edi­yor.Lüb­nan Hiz­bul­la­hı ile ça­tış­ma­lar sü­rer­ken, İsrail Su­ri­ye’de Şam ve Halep Hava li­man­la­rı­nı vurdu.Her zaman İsrail’in ar­ka­sın­da olan ve lo­jis­tik des­tek sağ­la­yan ABD ça­tış­ma­la­rı ba­ha­ne ede­rek böl­ge­ye savaş ge­mi­le­ri gön­der­di.    
Fi­lis­tin hal­kı­nın ya­şa­dı­ğı zulüm yeni değil.
Fi­lis­tin top­rak­la­rı 1948’den beri adım adım işgal edil­di. bu top­rak­la­ra Ya­hu­di yer­le­şim­ci­ler yer­leş­ti­ril­di. Fi­lis­tin halkı yüz yıla yak­la­şan sü­re­dir im­hay­la, zor­ba­lık­la, kan ve te­rör­le sin­di­ri­lip boyun eğ­me­ye; top­rak­la­rı­na el konup yer­siz-yurt­suz bı­ra­kıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı. Genç, yaşlı, kadın, çocuk Fi­lis­tin­li­ler sa­pan­la, taşla İsrail’in Si­yo­nist gü­ru­hu­na karşı hep di­ren­di­ler. Fi­lis­tin hal­kı­nın ana yurt ve hak eşit­li­ği mü­ca­de­le­si­ni yoz­laş­tı­ran, en az İsrail Si­yo­niz­mi kadar dini ge­ri­ci­li­ğin ka­le­si olan Hamas’ın sivil halka yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı asla onay­la­na­maz.   Si­yo­nist İsrail yö­ne­ti­mi ve Baş­ba­kan Ne­ten­ya­hu,  Gazze ve Batı Şeria’da Fi­lis­tin hal­kı­nı kat­let­me­ye devam eder­ken Fi­lis­tin top­rak­la­rın­da yeni yer­le­şim yer­le­ri aç­ma­yı ve iş­ga­li de sür­dü­re­cek­le­ri­ni ilan et­mi­şABD ve diğer em­per­ya­list ba­tı­lı ülke yö­ne­tim­le­ri­nin tam des­te­ği­ni alan Si­yo­nist İsrail yö­ne­ti­mi, Tür­ki­ye dahil böl­ge­de­ki her türlü ge­ri­ci, dinci örgüt ve dev­let­le­rin iki yüz­lü-iş­bir­lik­çi po­li­ti­ka­la­rın­dan da ce­sa­ret al­mak­ta­dır.


EM­PER­YALİST PAY­LA­ŞIM DERİNLEŞİYOR
Hamas’ın sal­dı­rı­sı dün­ya­da­ki ge­ri­lim­le­rin yük­sel­di­ği ko­şul­lar­da or­ta­ya çık­mış, bir yanda Uk­ray­na coğ­raf­ya­sın­da karşı kar­şı­ya gelen ABD ve AB em­per­ya­list­le­ri ile Rusya ara­sın­da­ki pay­la­şım sa­vaş­la­rı­nın son ola­rak Er­me­nis­tan-Azer­bey­can kri­ziy­le de­rin­leş­ti. Tür­ki­ye Hamas sal­dı­rı­sın­dan iki gün önce Su­ri­ye’nin ku­ze­yin­de­ki Kürt böl­ge­le­ri­ne ha­re­kat dü­zen­le­di. Irak’ta hava ha­re­kat­la­rı sü­rü­yor. ABD Or­ta­do­ğu’daki GERİLİMLERİ KIŞ­KIRT­MA­YA bölge dev­let­le­ri­ni kendi çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da saf­laş­tır­ma­ya devam edi­yor. ABD ve Av­ru­pa­lı em­per­ya­list­ler sa­de­ce Hamas’ı kı­na­ya­rak İsrail sal­dır­gan­lı­ğı­nı des­tek­li­yor.  AKP ik­ti­da­rı­nın yap­tı­ğı gibi İsrail Si­yo­niz­mi’nin hak ta­nı­maz­lı­ğı ve sal­dı­rı­la­rı kar­şı­sın­da ta­raf­sız­lık ya da “ara­bu­lu­cu­luk” tu­tu­mu aalı­na­maz.
Bolge halk­la­rı ken­di­le­ri­ne bölge ge­ri­ci­lik­le­ri ve em­per­ya­list­ler ta­ra­fın­dan çi­zi­len bu ka­de­re mah­kûm de­ğil­dir.
 Ulu­sal si­ya­sal hak eşit­li­ği ve dev­let olma hakkı talep eden Fi­lis­tin­li­ler hak­lı­dır; bu mü­ca­de­le des­tek­len­me­li ve Fi­lis­tin­li­le­rin hak eşit­li­ği­ni ta­nı­ma­yan hiç­bir “çözüm” kabul edil­me­me­li­dir.

Başından vurulmuş halde ölü bulundu Başından vurulmuş halde ölü bulundu
  •   Tür­ki­ye’nin İsrail’le yap­tı­ğı bütün an­laş­ma­lar iptal edil­me­li ve Fi­lis­tin hal­kı­na somut des­tek ve­ril­me­li­dir.
  •   ABD ve NATO’nun ül­ke­miz­de­ki üs­le­ri sö­kül­me­li, em­per­ya­list­le­re ba­ğım­lı­lı­ğı içe­ren tüm ikili an­laş­ma­lar iptal edil­me­li­dir.
  •   Ro­ja­va’ya yö­ne­lik ope­ras­yon­la­ra ve savaş po­li­ti­ka­la­rı­na son ve­ril­me­li ve Kürt so­ru­nu­nun eşit hak­la­ra da­ya­lı de­mok­ra­tik-ba­rış­çıl çö­zü­mü için adım atıl­ma­lı­dır,
  •   İsrail’in işgal et­ti­ği bütün top­rak­lar­dan çe­ki­lip iki dev­let­li adil bir çö­zü­mün sağ­lan­ma­sı için baskı uy­gu­lan­ma­lı­dır.

 Böl­ge­de iş­gal­ci ko­nu­mun­da bu­lu­nan bütün em­per­ya­list ve ge­ri­ci güç­ler as­ker­le­ri­ni geri çek­me­li­dir.Halk­lar kendi ge­le­cek­le­ri­ne ken­di­le­ri karar ver­me­li­dir.İsrail’in iş­ga­li ve savaş son bul­ma­lı, Fi­lis­tin hal­kı­nın ta­lep­le­ri kabul edil­me­li­dir.Tüm emek, de­mok­ra­si güç­le­ri­ne, tüm işçi ve emek­çi­le­re çağ­rı­mız­dır; Fi­lis­tin halkı ile da­ya­nış­ma­yı ve mü­ca­de­le­yi bü­yü­te­lim!

HABER: ELİF DİKBAŞ
 

Editör: Ergun Korkmaz