Tür­ki­ye he­pi­mi­zin bil­di­ği gibi 14 mayıs ve 28 mayıs ta­rih­le­rin­de iki seçim yaptı, ya­pı­lan her ikisi se­çim­de de ma­ka­sın ucu iyi­den iyiye ka­pan­mış olsa da TBMM’deki ço­ğun­luk­ta de­ğiş­me­di, Cum­hur­baş­ka­nı da.

İçe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz gün­ler­de mem­le­ke­tin ta­ma­mı 31 mart 2024 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan yerel se­çi­me ki­lit­len­miş du­rum­da, Az bir fark ile de olsa se­çi­mi, ka­za­nan cum­hur it­ti­fa­kı­na men­sup par­ti­ler ya­pı­la­cak yerel se­çim­de 2019 yı­lın­da kay­bet­tik­le­ri başta İstan­bul ve An­ka­ra olmak üzere tüm be­le­di­ye­le­ri ka­zan­mak is­ti­yor­lar.

Bizim ül­ke­miz­de genel an­la­yış “Mer­ke­zi ik­ti­dar­da kim varsa be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni de çok büyük oran­da ik­ti­dar par­ti­si­nin aday­la­rı ka­za­nır” şek­lin­de­dir, Seçim tak­vi­mi baş­lar baş­la­maz hü­kü­me­tin elin­de bu­lun­dur­du­ğu ik­ti­dar gü­cü­nün ta­ma­mı­nı sa­ha­ya sür­me­sin­den kay­nak­la­nan güç çoğu zaman ik­ti­dar par­ti­si­ne men­sup baş­kan aday­la­rı­nın ga­li­bi­ye­ti ile ne­ti­ce­len­miş­tir.

Bu dü­şün­ce­nin doğru ol­ma­dı­ğı hangi si­ya­si par­ti­ye men­sup olur­sa olsun he­de­fi bu­lu­na­nın , iyi or­ga­ni­ze ola­nın, Seç­me­nin gön­lün­de taht kuran baş­kan ada­yı­nın ka­zan­dı­ğı ile il­gi­li son örnek bi­lin­di­ği gibi 31 mart 2019 ta­ri­hin­de­ki yerel se­çim­dir.

31­Mart 2019 ta­ri­hin­de ya­pı­lan yerel se­çim­de elin­de bu­lun­dur­du­ğu tüm im­kan­la­ra rağ­men Cum­hur it­ti­fa­kı­nın aday­la­rı mil­let it­ti­fa­kı­nın aday­la­rı kar­şı­sın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­mış­tı.

Hatta İstan­bul’da mil­let it­ti­fa­kı adayı Ekrem İma­moğ­lu’nun 13 bin oy farkı ile ka­zan­dı­ğı halde iptal edi­len ilk tur se­çim­den ar­ka­sın­dan ya­pı­lan ikin­ci tur se­çim­de seç­men ya­pı­lan “ Bi­na­li Yıl­dı­rı­ma mı yoksa SİSİ’ye mi oy ve­re­cek­si­niz?” söy­lem­le­ri­ne ku­la­ğı­nı tı­ka­dı­ğın­dan olsa gerek ikin­ci seçim İma­moğ­lu’nun 800 bin oy farkı ile ka­zan­ma­sı­na ve­si­le ol­muş­tu.

31 Mart 2024 ta­ri­hin­de seç­men bir kez daha yerel yö­ne­ti­ci­le­ri­ni seç­mek için san­dık ba­şı­na gi­decek, Nor­mal şart­lar­da ülke gün­de­mi­ni hiç ama hiç il­gi­len­dir­me­yen sa­de­ce yerel mer­kez­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ni seç­mek­ten iba­ret olan yerel seçim bizim mem­le­ket­te adeta ölüm kalım mü­ca­de­le­si şek­lin­de ge­çi­yor.

Yerel se­çi­mi genel se­çim­den ayı­ran en temel özel­lik yerel se­çim­de aday­la­rın öne çık­ma­sı­dır, Bu du­ru­ma en önem­li örnek Ülke ge­ne­lin­de her­han­gi bir ba­şa­rı­sı ol­ma­ma­sı­na rağ­men TKP’li ada­yın Tun­ce­li’de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı ka­zan­ma­sı­dır.

Yerel se­çim­ler­de seç­men el­bet­te büyük oran­da genel si­ya­se­te bakıp oy kul­la­nı­yor, Ancak şu an ülke ge­ne­lin­de­ki be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın da­ğı­lı­mı­na bak­tı­ğı­mız­da ne­re­de ise her si­ya­si par­ti­ye men­sup baş­kan­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len be­le­di­ye­ler gö­re­bi­li­riz.

Do­la­yı­sı ile 2024 yı­lı­nın mart ayın­da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­de par­ti­ler ya­rı­şa ister tek gir­sin­ler ister it­ti­fak ha­lin­de gir­sin­ler o yer­le­şim mer­ke­zin­de­ki il ve ilçe yö­ne­tim­le­ri­ne ön­ce­lik­le düşen iyi isim­le­ri bulup top­lu­mun kar­şı­sı­na çı­kar­mak ol­ma­lı­dır.

Se­çi­me henüz aylar var, şu sı­ra­lar rağ­bet daha çok Cum­hur it­ti­fa­kı­na men­sup si­ya­si par­ti­le­re ancak biraz zaman geç­sin Cum­hur it­ti­fa­kın­dan umu­du­nu kesen ve ya­şa­dık­la­rı yer­le­şim mer­kez­le­rin­de sa­yı­lan çok sa­yı­da ismin ik­ti­da­rın kar­şı­sın­da­ki si­ya­si par­ti­ler­den aday ol­duk­la­rı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.

Yeni yıl gel­me­den hiç umul­ma­yan isim­le­rin yine hiç umul­ma­yan si­ya­si par­ti­ler­den aday ola­ca­ğı­na şehit ola­ca­ğız.

Biraz daha sabır.