Fi­zik­sel ve ruh­sal sağ­lı­ğı­mı­zı iyi­leş­tir­mek, doğa ile kur­du­ğu­muz bağ­la­rı güç­len­dir­mek, dün­ya­mız için iyi­lik yap­mak, açık ha­va­nın tüm gü­zel­lik­le­rin­den fay­da­lan­mak, keş­fe­de­rek öğ­ren­mek ve eğ­len­mek için dü­zen­le­nen okul dı­şa­rı­da et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Mahir Özgür Damar İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri bi­sik­let turu ger­çek­leş­tir­di.
Mahir Özgür Damar İlko­ku­lu 4. sı­nıf­lar, Okul Dı­şa­rı­da Günü için bi­sik­let sürme et­kin­li­ği ger­çek­leş­tir­di. Okul önün­den baş­la­yan bi­sik­let turu Ata­türk Bul­va­rı üze­rin­den devam ede­rek, Al­tın­kum sa­hi­lin­de sona erdi. Bi­sik­let turu es­na­sın­da yol tra­fi­ğe kısmi ola­rak ka­pa­tı­la­rak, tra­fik ekip­le­ri gü­ven­lik ön­le­mi aldı.

Bisiklet44
"Okul Dı­şa­rı­da Günü" açık ha­va­nın her ço­cu­ğun her gü­nü­nün bir par­ça­sı ol­ma­sı için ya­pı­lan kü­re­sel bir kam­pan­ya­dır. Her yıl iki fark­lı günde öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­le­rin oy­na­ma­sı ve öğ­ren­me­si için sı­nıf­la­rı­nı açık ha­va­ya ta­şı­yor­lar. Çünkü açık ha­va­da keş­fe­de­rek öğ­re­ni­len her şey ömür boyu ço­cuk­la­ra kalan bil­gi­ler olu­yor.
Dünya İçin bir iyi­lik yap slo­ga­nı ile yola çıkan Okul Dı­şa­rı­da Günü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Mahir Özgür Damar İlko­ku­lu 4. sı­nıf­lar, bi­sik­let sürme far­kın­da­lı­ğı da oluş­tur­du. Hem zi­hin­sel hem fi­zik­sel sağ­lı­ğa iyi gelen bi­sik­let, insan ve çevre sağ­lı­ğı için önem­li bir ula­şım ara­cı­dır. Tra­fik­te gö­rü­nür­lü­ğü ar­tır­mak­ta amaç­la­rı içe­ri­sin­de yer aldı.  HABER : ELİF DİKBAŞ

Bisiklet11

Bisiklet22

DİDİM’DE SİNEK VE LARVALARA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR DİDİM’DE SİNEK VE LARVALARA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bisiklet (7)

Bisiklet (6)

Bisiklet (3)

Editör: Ergun Korkmaz