Yok­luk ve yok­sul­luk için­de ya­şa­yan sa­nat­çı­lar o dö­nem­de vardı ve var Ola­cak­lar
1927 doğan demir yol iş­çi­si­nin oğlu olan
Yok­sul­luk için­de bü­yü­yen 1942 de pa­ra­sız ya­tı­lı sı­na­vı­nı Ka­za­nan
1948 de adana da ve Niğde de okudu
1950 yı­lın­da Gazi eği­tim en­düst­ri­nin ede­bi­yat bö­lü­mü­ne Baş­la­dı.
Okulu bi­tir­dik­ten Sonra.İlk Ata­ma­sı ya­pı­lan Göksu (maraşa)  Ata­nan
H. H. Kork­maz gil 1951 de 141 142 madde ge­re­ği gö­rev­de uzak­laş­tı­rıl­dı
1954 ten 1960 a kadar tor­na­cilk re­sim­li di­lek­çe yaz­mak gibi işler Yaptı.
Ni­ce­le­ri öldü öl­dü­rül­dü kayıp öldü1980 de ye­ğe­ni Sir­ke­ci­de vu­ru­la­na Kadar.
H.​h.​kork­maz gil O dö­nem­de yayın Yapan.özgür düş pos­ta­sı söyle yazar osman kork­maz gil vu­rul­du am­ca­sı olan h.h. kork­maz gil bir şiir Ka­le­me alır.
O dö­nem­de faili meç­hul öl­dü­ren­ler çok olu­yor­du ge­nel­de
Sol­cu­lar olur­du.Geç­miş ve ge­le­cek­te öl­dü­rü­len göz al­tın­da kayıp olan­lar çok olu­yor­du
On­lar­dan Uğur Mumcu, Orhan Kemal Sait Faik gibi ni­ce­le­ri
Bak şu be­be­le­rin Gü­zel­li­ği­ne Kaşı des­tan , Gözü des­tan
El­le­ri ka­n i­çin­de Kör ola­sın de­mi­yo­rum Kör ol­ma­dan Gör beni

Ea1E8D99 B0A5 44Cc Adf9 9B75Cfa635Bb

31Be652F 2A4D 48A1 958F 403C9Fc0Bf11

33Ca05F3 1C71 4599 A050 8030Abb1F8B8