Didim Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ve Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri geç­ti­ği­miz gün­ler­de Afgan ve İran uy­ruk­lu göç­men­le­ri ya­ka­la­mış­tı. Olay­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 3 or­ga­ni­za­tör ise adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­dı.

Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Göç­men Ka­çak­çı­lı­ğı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Ma­vi­şe­hir Ma­hal­le­si Sırt­lan Koyu ci­va­rın­da ma­ki­lik alan­da giz­len­miş va­zi­yet­te 45 Af­ga­nis­tan 4 İran Uy­ruk­lu olmak üzere top­lam 49 ya­ban­cı uy­ruk­lu şahıs ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan göç­men şa­hıs­la­ra 100 metre me­sa­fe­de or­ga­ni­za­tör ol­du­ğu tes­pit edi­len 3 şüp­he­li şahıs Göç­men Ka­çak­çı­lı­ğı su­çun­dan sevk edil­di­ği adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.

HABER: ERGUN KORKMAZ 

Büyükşehir işçilerine 33 bin 250 TL promosyon Büyükşehir işçilerine 33 bin 250 TL promosyon

656-1

113-1