Sıradanın siyaseti de sıradan olur ama yaşamını sürdürmesi için gerekli olandır. 

Siyaset sorun çözme sanatıdır. Siyasetçi sorun çözme becerisini ayrıcalığa dönüştürdüğünde lider olur. Lider kolay ve ekonomik çözümler ürettiği sürece hem varlığını hem de ayrıcalığını sürdürür. Sorun çözme adı altında yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olanların etkin olduğu bir yapıda çözümlerden söz etmek güçleşir. Çünkü toplum tasarlanarak bir yerlere çekilir. Burada ön plana çıkan, Bpaylaşıma ilişkin sorunlardır. Normal koşullarda uygulanan paylaşım yöntemlerinin sorunları asgariye indirmesi gerekir.

Sıradanlar egemenlerden daha çok ölümlüdür. Çünkü kırılgandır sıradanın yaşamı. Doğa felaketleri karşısında insanlar taraftır ama sıradan ile egemen hiçbir zaman eşit değildir. Egemenler tüm felaketlere karşı kendilerini güvenceye almanın bir yolunu bulabilirler. Çünkü maddi olanakları bunun için uygundur. Savaşlarda aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Şehit cenazeleri yoksul hanelere gider.

Siyaset yaşamın her alanında var olan ve olması gerekendir. En sıradan işlerimiz bile bir siyasi tercihtir. Siyasete farklı duraklar uygun görebiliriz. Siyaset toplumda dalga dalga yayılır. Siyasetin öznesi bireylerdir. Bireysellikle topluluklara, topluluklar toplumsallığa ve ülke siyasetine dönüşür. Siyasetin öznesi olan birey belli bir sınıfın mensubudur. Siyaset olgusunun toplumsal omurgası emek ve sermayeden oluşur. Bu eksenler kesişir fakat çakışmaz. Yönetimde egemen olan sınıf, kendi siyasi tercihlerini yaşama geçirmek için, karşıtını etkisiz kılmanın yol ve yöntemlerini bulur ve uygulamaya çalışır. Bu çabaların en etkili araçları kurumlardır. Sistemi sürdürmenin en etkili araçları üzerindeki tasarruflarını paylaşmamak için; “Orduya, camiye, okula siyaset girmez!” Haklı gibi gözüken bu talebin kendisi bir siyasi tercihtir. Yaratılmış ön kabuller üzerinden tabuya dönüştürülen gri alanlar; sınıf siyasetinin en etkin olarak uygulandığı alanlardır(!) Temel amaç, genel çoğunluğun belirlenen alanda siyaset üretmesini engellemektir! Çünkü bu alanlar, başat siyasetlerin varlık sürdürdüğü alanlardır(!)

Temel siyaset yasağı, olası siyasetin oluşmasını engellemeye dönük bir sınıfsal tercihtir. Bu konuda egemenler siyasi tercihlerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri araçları rakiplerine kaptırmak istemezler. Bunun için içeriği çok tartışılmayan yasaklar koyarlar.

Kurumların oluşumu ve işleme biçimi her koşulda bir siyasi tercihtir. Tüm kurumların politikaları, sistemin temel politikasından farklı olamaz. Politika ideolojinin yaşama geçirilme yol ve yöntemleridir. Egemen sınıfın ideolojisi, yaşama ilişkin istem ve beklentilerinden oluşur. Bu tercihlerin yaşama uyarlanması, emek kesimini istedikleri biçimde yönetip yönlendirmeleri ile ilişkilidir. Bu nedenle, emekçilerin bilinçlenmesi ve örgütlenmesi engellenmeye çalışılır. Egemenler, yarışa önde başlama ayrıcalığını koruyarak eşit olmayan yarışları tekrarlayarak demokrasi oyunu oynarlar(!) Her şey kılıfına uygun biçimde kotarılır.

İdeoloji kesinlikle sınıf temellidir. Siyaset, egemen kesim için istem ve beklentilerini, çoğunluğu da denkleme katarak kotarma sanatıdır(!) Bir kapitalist toplumun tüm bireylerinin kapitalistler gibi düşünmesini ister, o kadar(!) Aynı zamanda bütün vatandaşların kapitalist olmasını istemez çünkü, el koyduklarını paylaşmak zorunda kalır. Bu süreçte birtakım esneklikler olabilir. Sürekli kazanabilmek için önemsiz bazı ödünler verilir. Ödün sayılabilecek bu küçük kayıplar, kazancın sürekliliğini güvenceye alır. Yığınları avlamak, egemenlerin temel siyasi tercihleri arasındadır. Tarih boyunca bu yöntemi uygulamışlardır. Bu konuda din ve milliyetçilik en büyük yardımcıları olmuştur!

İdeoloji temel istemleri içerir. Siyaset, temel belirlemeler doğrultusunda ve genel çıkarlara hizmet edecek şekilde, koşulları dikkate alan anlık kararlardır. Şöyle de diyebiliriz; siyaset ideolojinin güncele uyarlanmış halidir. Genelde siyaset ideoloji ile çakışır, bazan sapmalar olabilir ki, onlar anlık gerekliliklerdir. Genel doğrultuyu korumak için kontrollü küçük sapmalara göz yummak, kelimenin tam anlamıyla bir siyasettir!