Yar­gı­tay 3. Ceza Da­ire­si'nin Gezi Da­va­sı'nda Osman Ka­va­la'ya ve­ri­len ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hapis ile Tür­ki­ye İşçi Par­ti­sin­den (TİP) mil­let­ve­ki­li se­çi­len Can Ata­lay, Tay­fun Kah­ra­man, Mine Özer­den ve Çiğ­dem Mater Utku'ya ve­ri­len 18'er yıl hapis ce­za­la­rı­nı ona­ma­sı ka­ra­rı­na tep­ki­ler devam edi­yor.
Ce­za­la­rın onan­ma­sı­nın ar­dın­dan bir tepki TİP Didim İlçe ör­gü­tün­den geldi. Zi­ra­at Ban­ka­sı önün­de ger­çek­le­şen basın açık­la­ma­sı­nı TİP Didim İlçe Baş­ka­nı Eren Tüylü ta­ra­fın­dan oku­ya­rak, “Yar­gı­tay ka­ra­rıy­la ke­sin­le­şen hüküm, Saray’ın halk düş­man­lı­ğı­dır.” De­nil­di.
CE­ZA­LAR YOK HÜK­MÜN­DEDİR
TİP İlçe Baş­ka­nı Eren Tüylü, Yar­gı­tay 3. Ceza Da­ire­si­nin Gezi Da­va­sı kap­sa­mın­da ver­di­ği ka­rar­la­rın Tür­ki­ye si­ya­set ve hukuk ta­ri­hi­ne kara bir leke ola­rak geç­ti­ği­ni ifade ede­rek, “Osman Ka­va­la’nın hü­kü­me­ti ceb­ren ve şid­de­te baş­vu­ra­rak hü­kü­me­ti or­ta­dan kal­dır­ma­ya te­şeb­büs; Çiğ­dem Mater, Tay­fun Kah­ra­man ve Mine Özer­den’in ise te­şeb­bü­se yar­dım suç­la­ma­la­rıy­la al­dık­la­rı ce­za­lar hem ka­nu­ni açı­dan hem de Gezi’ye ka­tı­lan mil­yon­la­rın ve hal­kın vic­da­nı ba­kı­mın­dan yok hük­mün­de­dir. Saray yar­gı­sı karar ila­mın­da yaz­dı­ğı gibi mil­let adına değil halk düş­man­la­rı adına, Gezi’den kor­kan­lar adına, öz­gür­lük­le­ri­mi­ze ve eme­ği­mi­ze savaş açan­lar adına karar ver­miş­tir.” dedi.

Tur teknesi battı Tur teknesi battı

kugkgkgk
Açık­la­ma­nın de­va­mın­da şu ifa­de­ler yer aldı:
Gezi, Tür­ki­ye’nin bütün kent­le­rin­de öz­gür­lük­le­ri için, doğa için, hak­la­rı için yü­rü­yen, hü­kü­me­ti is­ti­fa­ya davet eden mil­yon­la­rın eseri ve onu­ru­dur. Yar­gı­yı si­ya­se­tin basit bir aleti ha­li­ne ge­ti­ren­ler şunu iyi bil­sin. Halk yar­gı­lan­maz. Saray ve onun si­ya­si çı­kar­la­rı­na alet olan­lar er ya da geç iş­le­dik­le­ri suç­la­rın be­de­li­ni öder.
Yar­gı­tay ka­ra­rı­nın Tür­ki­ye İşçi Par­ti­si Hatay mil­let­ve­ki­li Can Ata­lay’ı il­gi­len­di­ren kısmı, halk ira­de­si­ni gasp et­me­ye dönük bir başka hukuk kat­li­amı­dır. Can Ata­lay, on bin­ler­ce Ha­tay­lı­nın oy­la­rıy­la se­çil­miş, öm­rü­nü top­lum­sal da­va­la­ra ada­mış bir hukuk ve mü­ca­de­le in­sa­nı­dır. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin Ata­lay hak­kın­da­ki baş­vu­ru­ya iliş­kin gö­rüş­me tak­vi­mi­ni açık­la­dı­ğı gün Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ve­ri­len karar halk ira­de­si­ne AYM’ye ve Ha­tay­lı­la­ra karşı açık bir teh­dit, boyun eğ­dir­me gi­ri­şi­mi­dir. Yap­tı­ğı­nı­zı gö­rü­yo­ruz ama geri adım at­ma­ya­ca­ğı­mı­zı ilan edi­yo­ruz. Yar­gı­tay ka­ra­rıy­la ke­sin­le­şen hüküm, Saray’ın halk düş­man­lı­ğı­dır.
HALK İRADESİNİ GASP ET­ME­YE ÇA­LIŞ­MAK DAR­BECİLİĞİN EN AÇIK İSPA­TI­DIR
Can Ata­lay ve Gezi Da­va­sı me­se­le­si, ne bir avuç in­sa­nın, ne Hatay hal­kı­nın ne de sa­de­ce TİP’in ko­nu­su­dur. Me­se­le tüm Tür­ki­ye’ye, emek­çi­le­re, mil­yon­la­ra ait­tir. Yar­gı­tay ka­ra­rı­nın ar­ka­sın­da­ki si­ya­si irade, mil­yon­la­ra, Tür­ki­ye hal­kı­nın de­mok­ra­tik ter­cih­le­ri­ne sal­dır­ma cü­re­ti gös­ter­di­ği­ni bil­me­li­dir. Ce­za­evin­de­ki si­ya­si tut­sak­lar, ga­ze­te­ci­ler, kay­yum­lar ya da en basit de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­lan­ma­sı en­gel­le­nen emek­çi­ler bu zor­ba­lı­ğın açık ka­nıt­la­rı­dır. Bu sal­dır­gan­lık ve zor­ba­lık, ya­nı­tı­nı mü­ca­de­le­miz­le ala­cak­tır. Zor­ba­la­ra, halk düş­man­la­rı­na mey­dan oku­yo­ruz.
1 EKİM’DE ÖZ­GÜR­LÜK YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ­MÜ­ZÜ BAŞ­LA­TI­YO­RUZ
Her­kes bil­sin; bu yü­rü­yüş yal­nız TİP’in, yal­nız TİP Genel Baş­ka­nı Erkan Baş’ın yal­nız yü­rü­yü­şe fi­ilen ka­tı­lan ki­şi­ler ol­ma­ya­cak.
Hatay’dan An­ka­ra’ya kadar, öz­gür­lük­le­ri­miz için, hal­kın de­mok­ra­tik ira­de­si­ni or­ta­ya koy­mak için, onu­ru­muz olan Gezi için yü­rü­ye­ce­ğiz.
Ama yal­nız bun­lar için değil… Dep­rem suç­la­rı ve suç­lu­la­rı­nı ifşa etmek için, emek­çi­le­rin hak­la­rı için, ka­dın­lar için, do­ğa­nın ta­la­nı­na dur demek için, genç­ler için, barış için, sa­nat­çı­lar için, ga­ze­te­ci­ler için, Cum­hu­ri­yet’in ikin­ci yüz yı­lı­na eme­ğin ve öz­gür­lük­le­rin damga vur­ma­sı için yü­rü­ye­ce­ğiz.
Ya­nı­mız­da yüz­ler, bin­ler, ar­ka­mız­da mil­yon­lar ola­rak yü­rü­ye­ce­ğiz.
İl, il, ilçe ilçe, köy köy öz­gür­lük ate­şi­ni bü­yüt­mek için yü­rü­ye­ce­ğiz.
Saray’ın kor­ku­su­nu ger­çek kıl­mak için, di­re­nen tüm dost­la­rı­mız­la, top­lum­sal mü­ca­de­le­nin tüm güç­le­riy­le yü­rü­ye­ce­ğiz ve ka­za­na­ca­ğız. Halk ka­za­na­cak, Gezi ka­za­na­cak

HABER: ELİF DİKBAŞ 

tretete

gfdgdgdgf

Editör: Ergun Korkmaz