Kaza, Ay­dın-İzmir Oto­yo­lu Ger­men­cik il­çe­si Ömer­bey­li Ma­hal­le­si mev­ki­in­de saat 06.00 sı­ra­la­rın­da mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre E.T. ida­re­sin­de­ki 09 ALA 850 pla­ka­lı oto­mo­bil, aynı is­ti­ka­met­te­ki H.A. ida­re­sin­de­ki 20 D 7180 pla­ka­lı oto­mo­bi­le çarp­tı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le sav­ru­lan 20 D 7180 pla­ka­lı oto­mo­bi­le, o es­na­da aynı yön­den gelen İ.T. yö­ne­ti­min­de­ki 48 YZ 414 pla­ka­lı tır çarp­tı. Çarp­ma­nın şid­de­tiy­le oto­mo­bil hur­da­ya dö­ner­ken 20 D 7180 pla­ka­lı oto­mo­bi­lin sü­rü­cü­sü H.A. ile yolcu ko­nu­mun­da­ki İ.A. ya­ra­lan­dı. Ka­za­yı gö­ren­ler du­ru­mu 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'ne bil­dir­di. İhbar üze­ri­ne böl­ge­ye polis, it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri sevk edil­di. Kısa sü­re­de böl­ge­ye gelen it­fa­iye ekip­le­ri ya­ra­lı­la­rı araç­tan çı­ka­ra­rak, sağ­lık ekip­le­ri­ne tes­lim etti. Olay ye­rin­de ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan ya­ra­lı­lar, am­bu­lans­la ADÜ Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı. Ya­ra­lı­lar­dan İ.A.'nın du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu ve ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.Kaza ile il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.(İHA)

A W187854 06

A W187854 04

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek