Sabah uy­ku­dan uyan­dık, ya­tak­tan çık­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız anda ba­ca­ğı­mız­da müt­hiş bir acı, nefes al­ma­nın müm­kü­nü yok, Bu ya­şı­mı­za gel­dik, henüz böyle bir acı yada sızı ile kar­şı­laş­ma­dı­ğı­mız­dan can havli ile ba­ca­ğı­mı­zı ov­ma­ya ça­lış­tık ancak acıyı tarif edecek ke­li­me yok.

Bir süre kı­mıl­da­ma­dan bek­le­dik, bir süre de­di­ği­miz­de belki sa­ni­ye­le­rin yüzde biri kadar olan zaman di­li­mi, Bir ta­raf­tan “ Yahu ne oldu bize böyle aya­ğı­mı­zı kı­mıl­da­ta­mı­yo­ruz” diye dü­şü­nü­yor bir ta­raf­tan da “Eğer bu acı bir da­ki­ka bile sürse ha­ya­tı­mız sona erecek” diye en­di­şe­le­nip du­ru­yo­ruz.

Far­kı­na var­dık ki ba­ca­ğı­mı­za “kramp” gir­miş, Ba­şı­mı­za daha önce böyle bir ha­di­se gel­me­miş ol­ma­sın­dan do­la­yı ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dı­ğı­mız­dan olsa gerek in­sa­nın “ba­ca­ğa kramp gir­di­ğin­de ne ya­pı­la­cak.?” so­ru­su­na da ha­zır­lık­lı ol­ma­dı­ğı­mız­dan can havli ile ya­nı­mız­dan ayı­ra­ma­dı­ğı­mız cep te­le­fo­nun­da 112 Hızır Acil yar­dım gibi duran Go­og­le’nin arama mo­to­ru­na “Ba­ca­ğa kramp gir­me­si” iba­re­si­ni yaz­dık ki mil­yo­nar­ca kayak ve cevap var.

Ev halkı da böy­le­si ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da bi­zim­le bir­lik­te te­yak­ku­za geç­ti­ğin­den bir­kaç da­ki­ka içe­ri­sin­de bize yüz­ler­ce çözüm öne­ri­si­ni bir biri ar­dı­na sun­ma­la­rı­na, su­nar­ken de “Böyle ya­par­san çabuk geçer, şöyle ya­par­san bir daha ba­ca­ğı­na kramp gir­mez” şek­lin­de dok­tor­luk yap­ma­la­rı­na rağ­men sabah erken sa­at­ler­de ba­ca­ğı­mı­za giren kramp il­le­ti bizi bütün gün yal­nız bı­rak­ma­dı,aya­ğı­mı­zı is­te­di­ği­miz gibi ha­re­ket et­me­mi­ze imkan ta­nı­ma­dı.

Aşağı yu­ka­rı 24 saate yakın bir süre kramp il­le­ti ile mü­ca­de­le edip kıs­men de ba­şa­rı­lı ol­duk­tan ve eski key­fi­mi­ze ye­ni­den ka­vuş­tuk­tan ve konu ile il­gi­li uzman dok­tor ar­ka­daş­la­rı­mız­dan Kramp ile il­gi­li öne­ri­le­ri al­dık­tan sonra işi­mi­ze en fazla ya­ra­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz “Hangi gı­da­la­rı alır­sa­nız Kram­pa karşı daha ha­zır­lık­lı olur­su­nuz.?” şık­kın­da karar kıl­dık ve so­lu­ğu ku­ru­ye­miş­çi­de aldık.

Gel­di­ği­miz yaş iti­ba­rı ile sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak adına aklı ba­şın­da her Türk va­tan­da­şı gibi her za­man­kin­den daha fazla dik­kat­li olsak ta artık sağ­lı­ğı­mı­zın bun­dan 30 yıl önce 20 yıl önce 10 yıl önce hatta beş yıl ön­ce­si gibi ol­ma­dı­ğı­nı çok net bir şe­kil­de bi­li­yo­ruz ,hal böyle olun­ca da ha­ya­tı­mı­zın rit­mi­ni bu gün­le­re göre ayar­la­mak du­ru­mun­da ka­lı­yo­ruz.

Mes­le­ği­miz ge­re­ği gü­nü­mü­zün büyük bir bö­lü­mü bil­gi­sa­yar ba­şın­da ge­çi­yor, Oku­yu­cu­la­rı­mı­za haber ulaş­tır­mak adına bir ta­raf­tan abo­ne­si ol­du­ğu­muz ajans­lar­dan gelen ha­ber­le­ri kont­rol etmek diğer ta­raf­tan da yap­tı­ğı­mız ha­ber­le­ri ser­vis ede­bil­mek için özel­lik­le sağ eli­miz­de bil­gi­sa­ya­rın fa­re­si ile uğ­ra­şır­ken bir­den bire sağ ko­lu­mu­zun ha­re­ket­siz kal­dı­ğı­nı fark edin­ce “Eyvah felç olduk” diye ha­yıf­lan­ma­ya baş­la­dık.

O hızla en ya­kı­nı­mız­da­ki has­ta­ne­nin fizik dok­to­ru­nun ka­pı­sı­nı çalıp “Dok­tor muh­te­me­len felç olduk, artık bil­gi­sa­yar­da yazı ya­za­mı­yo­rum” diye fe­ve­ran edin­ce Dok­tor bize “ Ko­lun­da bir şey yok muh­te­me­len bir boyun fı­tı­ğı baş­lan­gı­cı var, onun ça­re­si kolay ama sen sü­rek­li bil­gi­sa­yar ba­şın­da­sın ko­nun­dan önce ko­ru­man ge­re­ken or­ga­nın göz­le­rin,dik­ka­ti­ni daha çok göz sağ­lı­ğı­na yön­len­dir” de­di­ğin­de ken­di­si­ne “göz­le­ri­me bak­tır­dım, ya­kın­da sorun yok uzağı gö­re­mi­yo­rum” ce­va­bı­nı ver­dik.

An­ne­min sağ­lı­ğın­da ken­di­si­ne bi­zim­le il­gi­li sağ­lık prob­lem­le­ri­ni ilet­ti­ği­miz­de “Sana bir şey olmaz, Bizim ha­ya­tı­mı­zın Ana­do­lu’nun pek çok nok­ta­sın­da­ki ara tren is­tas­yon­la­rın­da geçti, ço­cuk­luk yıl­la­rı­mız­da ben size çok iyi bak­tım, sizi tere yağı, kaşar pey­ni­ri ve ka­vur­ma ile bes­le­dim bu yüz­den has­ta­lık­tan falan kork­ma senin vü­cu­dun çok sağ­lık­lı” der ve beni müt­hiş bir güven ile gel­di­ği­miz gibi geri gön­de­rir­di.

Belki an­ne­min bana olan tav­si­ye­le­ri ve­si­le­si ile öte­den beri dok­to­ra git­me­yi, Hiç ge­re­ği yok­ken vü­cu­du baş­tan başa kont­rol­den ge­çir­me­yi asla dü­şün­me­dik, kul­lan­dı­ğı­mız ara­cın an ufak bir arı­za­sın­da ser­vi­sin yo­lu­nu tut­ma­mı­za rağ­men vü­cu­du­muz­da bil­di­ği­miz yada bil­me­di­ği­miz bunca sı­kın­tı­nın bizi daha zor du­rum­la­ra dü­şür­me­den önlem al­ma­yı hiç dü­şün­me­dik.

Dün evden çık­tık­tan sonra yaşlı bir komşu tey­ze­mi­zin hangi mevzu için kul­lan­dı­ğı­nı bi­le­me­di­ği­miz ancak bizim şu sı­ra­lar yerli yer­siz ya­şa­dı­ğı­mız sağ­lık so­run­la­rı­na da tam ola­rak uya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz “Ay ba­ca­yı aş­tık­tan sonra” iba­re­si­ni duy­du­ğu­muz­da tey­ze­nin ne kadar doğru bir nok­ta­ya par­mak bas­tı­ğı­nı da o an iti­ba­rı ile an­la­mış olduk.

Ha­ya­tı­mı­zı ihmal et­ti­ği­mi­zi, in­sa­nın bir tane ha­ya­tı ol­du­ğu­nu, ya­şa­dı­ğı­mız bu günün insan ha­ya­tı­nın ilk günü ol­du­ğu­nu belki de son günü ol­du­ğu­nu an­la­yıp an­la­ma­dı­ğı­mı­zı bil­mi­yo­ruz, belki de bil­me­mi­ze rağ­men önem­se­me­di­ği­miz­den “ şimdi ba­ka­ma­yız yarın yada boşa çık­tı­ğı­mız bir ara ba­ka­rız” şek­lin­de dü­şün­me­yi artık bir yaşam fel­se­fe­si ola­rak kabul etmiş du­rum­da­yız.

Sa­nı­yo­rum geç­ti­ği­miz yıl yine ya­ka­lan­dı­ğı­mız ufak bir sağ­lık so­ru­nu se­be­bi ile dok­to­ru­mu­zu ara­dı­ğı­mız­da bize “Sana yıl­lar­dır işi gücü bir ta­ra­fa bırak bir gü­nü­nü bana ayır , te­pe­den tır­na­ğa bir kont­rol ya­pa­lım, kafan rahat olsun diye yal­va­rı­yo­rum, şimdi bütün ba­ha­ne­le­ri bir ta­ra­fa bırak, sana iki gün sonra bek­li­yo­rum” şek­lin­de ısrar edin­ce “tamam bu sefer söz ge­le­ce­ğim” dedik,

Ran­de­vu günü işi­miz çıktı, kont­ro­lü haf­ta­ya er­te­le­dik, o gün geldi,sek­re­te­ri­mi­ze “Dok­to­ra söyle sabah sa­atin­de işim var ak­şa­ma doğru gel­sem olur­mu” dedik biraz sonra Sek­re­te­ri­miz bize “Yük­sel Bey ta­le­bi­ni­zi dok­to­ru­nu­za söy­le­dim, dok­to­ru­nuz –Siz yük­sel Ercan’ı benim kadar ta­nı­mı­yor­su­nuz, Kont­ro­le gel­mek is­te­mi­yor sa­bah­ta olsa ak­şam­da olsa gel­me­yecek, in­şal­lah ay ba­ca­yı aşmaz dedi” şek­lin­de geri dönüş ya­pın­ca “ Doğru söy­le­miş in­şal­lah ay ba­ca­yı aşmaz” di­ye­bil­dik.

Ha­ya­tı ha bire bir son­ra­ki gün­le­re öte­le­yip du­ru­yo­ruz, Allah’tan ni­ya­zı­mız bizim için “Ay ba­ca­yı aş­ma­mış olsun…” yoksa durum kötü..