Genel yö­ne­tim ile yerel yö­ne­tim­le­rin uyum­lu ola­rak iş üret­me­si her ko­şul­da ülke ya­ra­rı­na olur. Ülke ya­ra­rı­na ol­ma­sı ge­re­ken iş ve ey­lem­ler­de en akıl­cı ve ya­rar­lı olan yol ve yön­tem­ler se­çi­lir­se, sorun çözme iş­le­mi ya­rar­lı hale dö­nüş­tü­rü­lür. Bu yarar ge­nel­lik­le za­man­dan ve ma­li­yet­ten ka­zan­ma şek­lin­de or­ta­ya çıkar. Böyle bir yak­la­şım so­rum­lu­lu­ğun ve zo­run­lu­lu­ğun ge­re­ği­dir.

Tam ça­re­siz­li­ğin orta ye­rin­dey­dik;
Kur­tu­luş koy­muş­tuk adını ölüm­le­rin…
Hal­den an­la­maz nam­lu­lar ko­nu­şur­ken,
Se­çe­nek­siz­lik­ler­le bir­lik­te söz sustu!

Genel yö­ne­tim­le yerel yö­ne­tim­ler iş bir­li­ği yap­maz­sa, bun­dan tüm kent halkı zarar görür. Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ve de­mok­ra­tik­lik olmaz ise, genel yö­ne­tim ile yerel yö­ne­tim­le­rin an­laş­ma­sı, uz­laş­ma­sı ve ülke ya­ra­rı­na şey­ler yap­ma­sı güç­le­şir. Bu ül­ke­de hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne uyu­lur ise neler olmaz? Hır­sız­lık olmaz, iş­siz­lik olmaz, yok­sul­luk olmaz, eği­tim ve sağ­lık­la il­gi­li so­run­lar bu bo­yut­ta olmaz! Ka­yır­ma ve kol­la­ma­lar olmaz, li­ya­ka­te ge­re­ken önem ve­ri­lir ve ül­ke­den beyin göçü olmaz! Ni­te­lik­li in­san­la­rın kaç­ma­ya ça­lış­tı­ğı bu ül­ke­ye ne idüğü be­lir­siz ve ni­te­lik­siz in­san­lar dol­maz. Kay­nak­lar kişi veya grup­lar ya­ra­rı­na değil, kamu ya­ra­rı­na kul­la­nı­lır. Bü­yü­me­den top­lu­mun her ke­si­mi pa­yı­na dü­şe­ni alır yani, adil bir pay­la­şım olur. Ada­let duy­gu­su sar­sıl­maz, yar­gı­ya güven artar. Ya­şa­mın her ala­nın­da fır­sat eşit­li­ği sağ­la­nır ve ku­rum­lar gü­ve­ni­lir olur. Hak, hukuk, ada­let duy­gu­la­rı el üs­tün­de tu­tu­lur ve ya­şam­da tam an­la­mıy­la eşit­lik sağ­lan­mış olur. Tüm inanç­la­rın gü­ven­ce­si olan la­ik­lik ge­rek­ti­ği gibi uy­gu­la­nır ve cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne ge­re­ken önem ve­ri­lir.
Şimdi, oy­la­rı­mız­la be­lir­le­miş ol­du­ğu­muz yerel yö­ne­tim­den neler bek­le­di­ği­mi­zi sı­ra­la­ya­lım. Özel­lik­le bir emek­li kenti olan ka­sa­ba­mız­da; emek­li­le­ri­mi­zi ve emek­çi­le­ri­mi­zi ko­ru­yup kol­la­mak ön­ce­lik­li bir görev ola­rak al­gı­lan­ma­lı­dır. Bu kap­sam­da Ege Et ku­ru­mu­nun emek­li­le­re yö­ne­lik uy­gu­la­ma­sı­nın çok iyi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mak gerek. Ancak mev­cut uy­gu­la­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek gerek. Nüfus yo­ğun­lu­ğu dik­ka­te alı­na­rak bir­kaç yere daha şu­be­le­rin açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade et­me­li­yiz.
Es­ki­den(ül­ke­de üre­tim­ler ya­pıl­dı­ğı za­man­lar­da) üre­ti­min ör­güt­len­me­si ge­rek­ti­ği söy­le­nir­di. Şimdi ya­şa­mın bir­çok ala­nın­da üre­tim bil­me­den veya bi­le­rek ve hatta ta­sar­la­na­rak bi­ti­ril­di. Hal böyle olun­ca, konum ve ko­şul­la­ra göre, ola­bi­lir üre­tim­le­rin top­lum­sal­laş­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir. Üre­ti­ci­le­rin ör­güt­len­me­si­ne ön­cü­lük edil­me­li­dir. Özel­lik­le yerli tohum teş­vik edil­me­li­dir. Genel yö­ne­ti­min es geç­ti­ği bu önlem ve gi­ri­şim­ler yerel yö­ne­tim­ler­ce ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir. Yö­ne­ti­min ye­rel­le­re ge­re­ken yar­dım ve ön­der­li­ği yap­ma­sı aynı za­man­da ka­tı­lım ve de­mok­ra­tik­li­ğin­de önünü açar.
Neler ya­pı­la­bi­lir so­ru­su­nun ya­nı­tı­nı ara­ma­ya devam ede­lim. Sorun al­gı­sı ve çözüm ön­ce­li­ğin­de ba­rın­ma, bes­len­me ve gü­ven­lik ele alın­ma­lı­dır. Özel­lik­le bu ko­nu­lar­da yerel yö­ne­tim bir ko­lay­laş­tı­rı­cı ve yol gös­te­ri­ci ola­rak dev­re­ye gir­me­li­dir. Ege Et ör­ne­ğin­de ol­du­ğu gibi, tü­ke­ti­me iliş­kin her ko­nu­da yerel yö­ne­tim so­rum­lu­luk bi­lin­ciy­le ha­re­ket ede­rek va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­na çözüm üret­me­li­dir. Geç­miş­te uy­gu­la­nan TARİŞ ör­ne­ği­ni dik­ka­te ala­rak va­tan­daş­la­rın tü­ke­tim ge­rek­si­nim­le­ri­ne yar­dım­cı ol­ma­lı­dır.
Ka­sa­ba­mı­za iliş­kin önem­li bir sorun su so­ru­nu­dur. Yak­la­şık ola­rak Tür­ki­ye’nin en pa­ha­lı mus­luk su­yu­nu kul­lan­mak­ta­yız ancak sa­de­ce te­miz­lik iş­le­rin­de. Oysa va­tan­daş­la­rı­mız, mus­luk­tan akan suyu öteki ih­ti­yaç­la­rı için­de kul­la­na­bil­me­li­dir. Bunun için ge­rek­li dü­ze­nek­le­ri ya­pa­rak mus­luk su­la­rı­nı içi­le­bi­lir bir ka­li­te­ye ka­vuş­tur­ma­lı­dır. Bu önlem ve gi­ri­şim tüm va­tan­daş­la­ra maddi kat­kı­lar sağ­lar. Bu yolla va­tan­daş­la­ra ay­rım­sız ola­rak katkı sağ­lan­mış olur. Ger­çek­ten va­tan­daş­la­ra do­kun­mak is­te­yen yö­ne­tim­ler, on­la­rın so­run­la­rı­nı çö­ze­rek işe baş­la­ya­bi­lir.
Kent lo­kan­ta­sı uy­gu­la­ma­sı çok olum­lu puan top­la­yan bir gi­ri­şim. Ken­ti­mi­zin bir emek­li kenti ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da böyle bir gi­ri­şim, büyük bir ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­bi­lir. Emek­li ve emek­çi yurt­taş­la­rı­mı­zın kent lo­kan­ta­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­la­rı büyük bir katkı sağ­lar. En azın­dan ayda bir­kaç kez dı­şa­rı­da yemek yeme ola­na­ğı su­nul­muş olur. Böyle bir gi­ri­şim, yurt­taş­la­rı­mız ara­sın­da­ki sos­yal bağ­la­rın ge­liş­me­si­ne, öz­gü­ve­nin oluş­ma­sı­na yad­sı­na­maz bir katkı sunar.
Ba­rın­ma ko­nu­sun­da top­lu­mun en çok yar­dı­ma ge­rek­si­ni­mi olan ka­dın­lar, ço­cuk­lar, yaş­lı­lar ve öğ­ren­ci­ler için uygun ve gü­ven­li ba­rın­ma yer­le­ri dü­zen­len­me­li­dir. Aynı kap­sam­da ka­sa­ba­mız­da­ki de­mok­ra­tik kitle ör­güt­le­ri için; mev­cut düğün sa­lo­nu­nun üze­ri­ne kat çı­ka­rak hep­si­ni aynı çatı al­tın­da top­la­mak, top­lu­ma çok büyük ve an­lam­lı kat­kı­lar sunar. Far­kın­da­lı­ğı, gü­ve­ni, duy­gu­daş­lı­ğı ve da­ya­nış­ma­yı ar­tı­rır. Et­ki­le­şi­min top­lum­sal­laş­tı­rıl­ma­sı açı­sın­dan çok önem­li bir iş ya­pıl­mış olur. Böyle bir gi­ri­şim, top­lum­da­ki fark­lı­lık­la­rın far­kı­na va­ra­rak duy­gu­daş­lı­ğı olum­lu yönde et­ki­ler. Fark­lı­lık­lar zen­gin­li­ği­miz­dir; fark­lı­lık­la­rın bir­lik­te­li­ği ise, büyük bir güç bir­li­ği­ni işa­ret eder.
 

Duyun artık ya­şa­mın hay­kı­rış­la­rı­nı.
Biraz kulak verin do­ğa­nın in­le­me­le­ri­ne;
Bir kez tutun nab­zı­nı ve din­le­yin…
Git­tik­çe za­yıf­lı­yor top­ra­ğın kalp atış­la­rı!