Didim Belediye Meclisi Ocak Ayı Meclis Karar özetleri

Didim Belediye Meclisi Ocak Ayı Meclis Karar özetleri yayınlandı

14 Ocak 2022 Cuma 16:29
Didim Belediye Meclisi Ocak Ayı Meclis Karar özetleri

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ
OCAK  AYI  1. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Belediye ve Meclis Başkanı Ahmet Deniz ATABAY
Katip Üyeler :Sevinç KARATAŞ, Ersan KARA
Meclis Üyeleri :Celalettin EROL, Zeynel ŞENER, Vefa Berk TEZSEZENER, 
Ahmet YILMAZ, Yusuf DEVECİ, Ali ÇAĞLAR, Mustafa YARMACI, 
İlyas AYDUR, Muammer KANAT, Ceren TURAN, Sinan YALÇİN, 
Gül ÜLKER,  Ramazan ÖZALP, Eda YÜCEL İLHAN, Şakir SARUHAN, 
Mevlüt KANDİL,Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR 

Cengiz KIZILDAĞ, Kerim KÜSMEZ, Cemal ENGİL, Mehmet TEKDEMİR mazeretli olarak toplantıya katılmadı.


Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   : 1

Karar         :  Gündemin 1. maddesi;  

    5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği 2022 yılı Meclis toplantı gün ve saati ile meclisin tatil edileceği ayın belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanımız Ahmet Deniz ATABAY önerisi olan var mı diye sordu. CHP grubu adına Yusuf DEVECİ geçen sene ki gibi meclisin her ayın ilk haftasında Çarşamba günü saat 14:00'de toplanmasına ve meclisin tatil edilmemesini önerdi, AKP grubu da uygundur dedi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Meclisimizin 2022 yılında da her ayın ilk haftasında Çarşamba günü saat 14:00'da toplanılmasına, Meclisin tatil olmamasına oy birliği ile karar verildi.  

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   : 2

Karar         :  Gündemin 2. maddesi;  

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Tahsin KURT'un vefatı nedeniyle, meclis yedek katip üyesi  olduğundan yerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği, seçimlere kadar  görev yapmak 1 adet  Meclis Yedek Katip Üyesi  seçimlerinde;

 Meclis Katibi Yedek  Üyeliğine;  Boş (1 oy),  İlyas AYDUR (20 oy), Ahmet YILMAZ (1 oy) almışlardır. (Oylama Yönetmeliğin 13. maddesi gereği gizli oy, açık tasnif yöntemi ile  gerçekleştirilmiştir)

  İlyas AYDUR 20 oy alarak Meclis Yedek Katip üyesi olarak oy çokluğu ile seçilmesine karar verilmiştir. 

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   : 3

Karar         :  Gündemin 3. maddesi;  

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, 2022 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyesi seçimlerine geçildi.
    
    5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonunun gizli oyla yapılan seçimlerde; Celalettin EROL (21 oy),  Eda YÜCEL İLHAN (21 oy), Metin ÇAKIR (21 oy), Sinan YALÇİN (20 oy), Muammer KANAT (20 oy), Mustafa YARMACI (1 oy), Ahmet YILMAZ (1 oy) almış olup; 

    En çok oy alan Celalettin EROL (CHP), Eda YÜCEL İLHAN (AKP), Metin ÇAKIR (AKP), Sinan YALÇİN (CHP), Muammer KANAT (CHP) Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.  

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :4

Karar         :  Gündemin 4. maddesi;  

       CHP Meclis Üyesi Tahsin KURT'un vefatı nedeni ile, Belediye Meclis Gençlik, Spor ve Engelliler  Komisyonuna CHP  Grubu adına 1 üyenin seçilmesi konusu okunmuş, CHP Grubu Adına İlyas AYDUR aday gösterilmiştir.

    Yapılan açık oylama soncunda, Meclis Üyesi İlyas AYDUR'un  2022 Nisan ayına kadar seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :5

Karar         :  Gündemin 5. maddesi;  

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği 2022 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak "huzur hakkı" ücretinin belirlenmesi konusunu görüşen Meclisimiz; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.  

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :6

Karar         :  Gündemin 6. maddesi;  

    Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 2307 sayılı "2022 Mali Yılı İçerisinde Amatör Spor Kulüplerine Sporu Teşvik Amacı ile 6360 Sayılı Yasa Gereği Yapılacak Nakdi Yardımın Belirlenmesi"  konulu yazısını görüşen Meclisimiz;  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine  oy birliği ile karar verdi.  

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :7

Karar         :  Gündemin 7. maddesi;  

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 2308 sayılı yazısı ile, Belediye Başkanımıza Borçlanma Yetkisi Verilmesi konulu yazısını görüşen Meclisimiz; 
    
    Belediyemizin devam eden projeleri ve yatırımlarına kaynak yaratabilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. madde hükümlerine uygun olarak; yurt içi özel ve resmi bankalardan kullanılması planlanan 20.900.000,00-TL  tutarında ve azami 60 (altmış) ay vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması ve konu ile ilgili kuruluşlarla yapılacak kredi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz ATABAY'a yetki verilmesine Meclisimizce yapılan oylama neticesinde; üyelerden Ramazan ÖZALP, Eda YÜCEL İLHAN, Şakir SARUHAN, Mevlüt KANDİL, Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR'ın red (7 kişi) oyuna karşılık, diğer katılan meclis üyelerinin kabulü (15 kişi) ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince oy çokluğu ile  karar verilmiştir. 

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :8

Karar         :  Gündemin 8. maddesi;  

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.12.2021 tarih ve 2330 sayılı yazısı ile, 

Ekonomide yaşanan dalgalı seyir nedeniyle belediyemiz bağlı müdürlüklerinden gelen ek ödenek taleplerine istinaden 2022 Mali Yılı Bütçesinin incelenmesi sonucu ekte sunulan cetvelde belirtilen ödenek tertiplerine  ödenek  ihtiyacı olduğu  anlaşılmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince ek ödenek verilmesi konusunu görüşen Meclisimiz; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verdi. 
Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :9

Karar         :  Gündemin 9. maddesi;  

    İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29/11/2021 tarih ve 3828 sayılı "Akbük Mahallesi,  4804 Ada 1 Parsel ve 4221 Ada 1 Parsel Plan Değişikliği Teklifi" konusuna ilişkin İmar Komisyon Raporunun 'ek süre talebi' 03.12.2021 tarihli meclisin 2. birleşim toplantısında alınan 143 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Konu ile ilgili  05.01.2022 tarihli komisyon raporunu görüşen Meclisimiz;
        
    İmar Komisyon Raporu Meclise okundu.  

    İMAR KOMİSYON RAPORU :

     KONU: Akbük Mahallesi 4804 ada 1 parsel ve 4221 ada 1 parsel UİP değişikliği
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/11/2021 gün ve 3828 sayılı yazısında :

    “ İlgi dilekçe ile Didim İlçesi ,Akbük Mahallesi 4804 ada 1 parsel ve 4221 ada 1 parsel numaralı  taşınmazlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyası hazırlanmıştır.
Söz konusu parseller Akbük İlçesinde yer almakta olup 1001.cadde ve Bozdoğan Sahil Sitesi'nin kuzeyinde, Şeker Sitesi'nin kuzeybatısında kalmakta olup, kıyıya yaklaşık olarak 1 km mesafe uzaklıkta yer almaktadır.
Akbük, 4804 ada 1 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına, 4221 ada 1 parselin ise ticaret alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2021 tarih 343 sayılı kararı ile onaylanmış olup 20.10.2021 tarihinde askıya çıkarılmış ve 18.11.2021 tarihinde askıdan inmiştir.

Mülga Akbük Belediyesince 22.11.2013 tarih ve 93 sayılı BMK kararı ile onaylanan Akbük Adnan            Menderes Mahallesi İlave İmar Planı'na göre ; söz konusu taşınmazlardan 4221 ada 1 parsel Ticaret Alanı, 4804 ada 1 parsel ise Gelişme Konut Alanı  olarak düzenlendiği görülmektedir. Yapılan plan değişikliği ile 4221 ada 1 parsel Gelişme Konut Alanı ve trafo, 4804 ada 1 parsel Ticaret alanı ve yol olarak planlandığı ve İdaremize  sunulduğu görülmektedir.

Aydın İli,Didim İlçesi,Akbük Mahallesi 4804 ada 1 parsel ve 4221 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi dosyası yazı ekimizde olup konunun 3194 sayılı İmar Kanununa,Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğine ve İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında  Yönetmelik ve ilgili mer'i mevzuat kapsamında  değerlendirilmek üzere Didim Belediye Meclisi'ne havalesini  tensiplerinize arz ederim.”denmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclisi’nin 01/12/2021 tarihli toplantısında 5. gündem maddesi olarak görüşülerek   Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/11/2021 tarih 29510875-0.20-E.3828 sayılı” Akbük Mahallesi 4804 ada 1 parsel ve 4221 ada 1 parsel UİP değişikliği” konulu olur yazısı ve eklerinin  değerlendirilmesi için Komisyonumuzca 03.12.2021 Tarihinde yapılan toplantıda ek süre istenmiştir.

Uygulama imar planı değişikliğinin komisyonumuzca değerlendirmesi esnasında, mülkiyet sahipleri ile proje müellifleri tarafından ilk öneri imar planı değişiklik dosyasında açılması düşünülen yeni imar yolu iptal edilerek ve ticari kullanım fonksiyonuna dönüştürülecek alanın içinde yer alacağı yapı adasının yapılaşma emsaline uyabilme adına E:0.60 dan E:0.45 düşürülerek komisyonumuza ikinci ve son öneri imar planı değişikliği sunulmuştur.
Komisyonumuzca saat 10:00 da yapılan toplantıya komisyon üyemiz Kerim Küsmez katılmamış olup, toplantı neticesinde söz konusu imar planı değişikliği teklifi Mevlüt KANDİL’in red oyuna karşılık, imar planı değişikliğinin üst ölçekli 1/5.000 ölçekli İmar Planına uyumlu olması, kullanım değişikliğine gidilen parseller dışında diğer parsellerde herhangi bir değişiklik olmaması, yapı ve nufüs yoğunluğunun artmaması ve mevcut imar planındaki ortak alanlarda bir azalma olmaması hususları dikkate alındığında oy çoğunluğu ile kabulüne karar verildi.

    İmar ve Şehircilk Müdür Vekili Sinan SÖNMEZ konu ile ilgili meclise bilgi verdi. 

    KARAR : 
    
    İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29/11/2021 tarih ve 3828 sayılı "Akbük Mahallesi,  4804 Ada 1 Parsel ve 4221 Ada 1 Parsel Plan Değişikliği Teklifi" (PİN: UİP-09341117 plan işlem numaralı)  konusuna ilişkin İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Eda YÜCEL İLHAN, Mevlüt KANDİL'in ret (2 kişi), Muammer KANAT, Şakir SARUHAN'ın çekimser (2 kişi) oyuna karşılık diğer katılan üyelerin kabul oyu ile (18 kişi) oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

Karar Tarihi : 05.01.2022
Karar No   :10

Karar         :  Gündemin 10. maddesi;  

İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31/12/2021 tarih ve 4257 sayılı "İmar Plan Notunun Planlarımıza İşlenmesi" konusunu görüşen Meclisimiz; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ
OCAK AYI  2. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Başkan Vekili Celalettin EROL
Katip Üyeler :Sevinç KARATAŞ, İlyas AYDUR
Meclis Üyeleri : Zeynel ŞENER, Vefa Berk TEZSEZENER,
Ahmet YILMAZ, Yusuf DEVECİ, Ali ÇAĞLAR, Muammer KANAT, Sinan YALÇİN, 
Gül ÜLKER, Ramazan ÖZALP, Mevlüt KANDİL, Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR


Ersan KARA, Mustafa YARMACI, Kerim KÜSMEZ, Cengiz KIZILDAĞ, Ceren TURAN, Eda YÜCEL İLHAN,  Şakir SARUHAN, Cemal ENGİL, Mehmet TEKDEMİR mazeretli olarak toplantıya katılmadı. 


Karar Tarihi : 07.01.2022
Karar No   : 11

Karar         :  Gündemin 1. maddesi;  

05.01.2022 tarihli meclis toplantısının 1. gündem maddesi olan ve 5 sayılı meclis kararı ile Belediye   Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen; Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  30.12.2021 tarih ve 162 sayılı yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Denetim Komisyonu" başlıklı 25. maddesinde "...Denetim Komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyükşehir Belediyelerinde (3000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır." denilmiş olup, söz konusu Kanunun "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32. maddesinde de "Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca "Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir" hükmüne göre, konunun Meclisimizce görüşülmesi hususları bildirilmiştir. 
    06.01.2022 tarihli  Plan ve Bütçe Komisyon Raporu  Meclise okundu.
                     
            KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 

Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve  162  sayılı  “Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesi” yazısı görüşüldü.
    
KARAR:
5393 sayılı Belediye Kanununun ‘’Huzur Hakkı ve İzin Hakkı’’ başlıklı 32.maddesine göre   ‘"Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.madde uyarınca" Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine; Plan ve bütçe komisyonu üyesi Vefa Berk Tezsezener, Mustafa Yarmacı  Metin Çakır ve  Eda Yücel İlhan’ın oyları ile oy birliği ile  belediye meclisimizin 07/01/2022 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.

    KARAR:
    Yazı İşleri Müdürlüğü'nün  30.12.2021 tarih ve 162 sayılı "2022 Mali Yılı İçinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine Yapılacak "Huzur Hakkı"  Ücretinin Belirlenmesi" konusuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Karar Tarihi : 07.01.2022
Karar No   : 12

Karar         :  Gündemin 2. maddesi;  

05.01.2022 tarihli Meclisin 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülen ve 6 sayılı meclis kararı ile Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün  27.12.2021 tarih ve 2307 sayılı yazısında; 
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendine 6360 Sayılı kanunla eklenen fıkrası hükmünde; " Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez."  denilmektedir.

Belediyemizin 2022 Mali yılında amatör spor kulüplerine yapabileceği nakdi yardımın üst limitinin belirlenmesi için, 2021 yılında genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden tutarlar ile nakdi yardım limitinin hesaplanmasına ilişkin cetvel ekte sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi hususları bildirilmiştir. 

    06.01.2022 tarihli  Plan ve Bütçe Komisyon Raporu  Meclise okundu.
                     
            KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2021 tarih ve  2307 sayılı  “Nakdi Yardımlar” yazısını görüşüldü.
                
KARAR: Didim Belediyesinin 2022  Mali yılı içerisinde sporu teşvik amacı ile amatör spor kulüplerine 6360 sayılı yasa gereği yapılabilecek nakdi yardımın  463.572,17.-TL olarak kulüplerin faaliyet kollarına ve başarı grafiğine göre yapılmasına; Plan ve bütçe komisyonu üyesi Vefa Berk Tezsezener, Mustafa Yarmacı,  Metin Çakır ve  Eda Yücel İlhan’ın aşağıda belirtilen şerhleriyle birlikte oyları ile oy birliği ile  belediye meclisimizin 07/01/2022 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.

Eda YÜCEL İLHAN’ın şerhi : Spor kulüplerine eşit dağılımı
Metin ÇAKIR’ın Şerhi            :Spor kulüplerine eşit dağılımı

    KARAR:
    Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün  27.12.2021 tarih ve 2307 sayılı "Belediyemizin 2022 Mali Yılı İçerisinde Amatör Spor Kulüplerine Sporu Teşvik Amacı İle 6360 Sayılı Yasa Gereği Yapılacak Nakdi Yardımın Belirlenmesi" konusuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne  mevcudun oy birliği  ile karar verildi.  

Karar Tarihi : 07.01.2022
Karar No   : 13

Karar         :  Gündemin 3. maddesi;  

05.01.2022 tarihli Meclisin 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülen ve 8 sayılı meclis kararı ile Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün  30.12.2021 tarih ve 2330 sayılı yazısında; 
"Ekonomide yaşanan dalgalı seyir nedeniyle belediyemiz bağlı müdürlüklerinden gelen ek ödenek taleplerine istinaden 2022 Mali Yılı Bütçesinin incelenmesi sonucu ekte sunulan cetvelde belirtilen ödenek tertiplerine  ödenek  ihtiyacı olduğu  anlaşılmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince ek ödenek verilmesi" hususları bildirilmiştir.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

    Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2021 tarih ve  2330 sayılı  “Ek Bütçe Hk.”yazısını görüşüldü.
        
    KARAR: 2022 Mali Yılı Bütçesine 73.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine (komisyon raporumuz ekindeki tabloya uygun olarak); Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Vefa Berk Tezsezener, Mustafa Yarmacı kabul, Metin Çakır ve  Eda Yücel İlhan’ın red oyları ile Vefa Berk Tezsezener’ in kabul oyu vermesi sebebiyle  oy çokluğu ile kabulüne ve belediye meclisimizin 07.01.2022 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.

    KARAR :
    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2021 tarih ve 2330 sayılı, 2022 Mali Yılı Bütçesine 73.000.000,00-TL ek ödenek verilmesi (ek'li tablo 3 sayfa) konusuna ilişkin  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Ramazan ÖZALP, Mevlüt KANDİL, Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR'ın red (5 kişi) oyu, Muammer KANAT'ın çekimser (1 kişi) oyuna karşılık diğer katılan üyelerin kabulü (10 kişi) ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.   

Karar Tarihi : 07.01.2022
Karar No   : 14

Karar         :  Gündemin 4. maddesi;  

05.01.2022 tarihli Meclisin 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülen 10 sayılı meclis kararı ile Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilen ; İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31/12/2021 tarih ve 4257 sayılı " İmar Planlarına Plan Notunun İlavesi" konusuna ilişkin  07.01.2022 tarihli komisyon raporunu görüşen Meclisimiz;
    İmar Komisyon Raporu Meclise okundu.  

    İMAR KOMİSYON RAPORU :

    KONU: İmar Planlarına Plan Notunun İlavesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/12/2021 gün ve 4257 sayılı yazısında:
“İlçemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer alan taban alanı emsal ve çekme mesafeleri belirtilmeyen, İmar yönetmeliği ile fen ve sanat kurallarına uygun bir yapılaşma yapılamayan  ayrık nizam yapı adaları için yazımız ekinde bulunan İmar Plan Notunun Planlarımıza eklenmesi hususunda incelenmek ve karar alınmak üzere Didim Belediye Meclisi'ne havalesini tensiplerinize arz ederim.” denmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Didim Belediye Meclisi’nin 05/01/2022 tarihli toplantısında 10. gündem maddesi olarak görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/12/2021 tarih 29510875-0.20-E.4257 sayılı “İmar Planlarına Plan Notunun İlavesi” konulu olur yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi için Komisyonumuzca 07.01.2022 tarihinde toplanılmıştır.
Komisyonumuzca saat 10:00 da yapılan toplantı neticesinde “İmar Planlarına Plan Notunun İlavesi” konusunun detaylı inceleme yapılması için ek süre talep edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR : 

İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/12/2021 tarih ve 4257 sayılı "İmar Planlarına Plan Notunun İlavesi" konulu yazısına ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar

Son Güncelleme: 16.01.2022 20:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner26

banner27


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/mavidid1/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344