Yılar aylar geçti arada yoğun ba­kım­da Kal­mış
Ha­tır­la­ma­ya ça­lı­şı­yor Ma­yıs­ta.
Güzel şey­le­rin Ya­nın­da
Kor­kunç olay­lar ve ol­gu­lar da ya­şan­mış
Ka­yıp­la­rın ya­ni­si­ra
İdam se­pa­la­ri ku­rul­muş lime lime Edil­miş.
Pa­ran­ga­la­ra Vu­rul­muş nice can­lar
Mayis kanlı mayis iş­çi­le­rin ça­lı­şan­la­rın Vu­rul­du­ğu.
77 mayıs der­si­min (tun­ce­li­nin) zulme uğ­ra­dı­ğı ay cu­mar­te­si an­ne­le­rin
Sü­rül­dü­ğü ay an­ne­min has­ta­lı­ğı Böyle bir­sey.
Sebep ve ne­den­le­ri­ni İrde­le­me­dim Dedim ki. Hayat o
Kadar zo­ra­ki doğ­du­ğun doy­du­ğun
Köy­ler­de sü­rül­müş ge­le­nek ve gö­re­nek­ler­den uzak
İtil­miş ka­tıl­mış Uzak­lar­da şeh­rin Va­ros­la­rin­da.
Ya­şa­ma­ya zor­lan­mış Di­li­ni ko­nu­şa­cak kimse bu­la­ma­mış lal
Olmuş. Dili dört duvar ara­sın­da hal­ha­tir Soran ol­ma­mas
Bana. Ya­şa­mı öğ­re­ten beni
Do­ğu­ran lal anam evini ek­me­ği­ni ağ­la­ya­rak ku­cak­la­şa­rak pay­laş­tı­ğı ço­cuk­la­rı­nın ar­ka­daş­la­rı­nın anası
Tam.Gör­dük­le­ri­ni bil­dik­le­ri­ni an­lat­mak Pay­laş­ma­ya Baş­la­dı­ğı andı şu anda ha­ya­tı zor­laş­tı­ran ya­şa­ma­yı
Acı­ma­sızHale ge­ti­ren acıyı ve Tat­lı­yı bir arada ya­şa­tan do­ğa­ya ba­ğı­rıp ça­ğır­ma­yan
Lal anam hibe Ettin sev­dik­le­ri­ni can dost­la­rı­nı erini ve de ken­di­ni. Seni ve diğer an­ne­le­ri se­vi­yo­ruz lal
Annem. Ve tam ka­pı­da çı­kar­ken üs­tü­nü ört Üşür­sün diyen an­ne­ler so­kak­ta barda evde öl­dü­rü­len ka­din­la­ra
Selam olsun.

1246d051-686c-470f-9a58-1fca34d469f5

882f4c44-b195-4699-8f7c-cc51de97a4f7

59db7828-73fe-4eed-a61a-560fc8a7058c