Ben soma 'da bir
Ma­den­ci­yim.
Ro­bos­ki 'de be­de­ni
Par­ça­lan­mış bir
Kür­düm.
Şır­nak'ta kömür
Ya­ta­ğım
Es­ki­şe­hir'de tabut
Hüc­re­yim
Nev­se­hir' de peri
Ba­ca­si­yim.
Maraş'ta Sivas'ta
Çorum'da kat­li­amın
Mar­ma­ris'te orman
Yan­gı­ni­yim.
Der­sim­de acı­la­rın
Ana­si­yim.
Er­zu­rum yay­la­sın­da
Çoban ka­va­li­yim.
Di­yar­ba­kir'da di­re­nen
Öz­gür­lük tut­sa­ği­yim
Derik'te zey­tin
Ağa­cı­yım.
Al­man­ya 'da yı­kıl­mış
Bir duvar
Ja­pon­ya bon­ba­lan­miş
Ame­ri­ka'da ba­ğım­sız­lık
Hey­ke­li­yim
In­gil­te­re'de Öz­gür­lük
Mey­da­ni­yim
So­ma­li'de aç bir
Çocuk
Irak­ta mül­te­ci kampı
Iran­da rejim mu­ha­li­fi
Bir de­mok­ra­tım
Fi­lis­tin­de bon­ba­lan­dim
Fi­lis­tin'de ölen bir
Ço­cu­ğum
Ben bir ço­cu­ğum
Ateş­le taşla kar­şı­lık
Ve­ri­rim.
Di­re­niş kol­tuk değ­ne­yim­dir
Ölüm kur­şun olup
Yağar üs­tü­me.
Bin­ler­ce kez öl­mü­şüm öl­dü­rül­müş
Ama öl­me­mi­sim
Kü­le­rim'de ye­ni­den
Do­ğa­rım ben
Çünkü ben Fi­lis­tin­li­yim.

fb34b62a-da69-4408-8643-1c5260588d08

9db222f6-b5e7-4fb8-9d11-4ecdbdbf5ea5