Buram buram kokan
Yıl­lan­mış zey­tin ağaç­la­rıy­la çev­ri­li…
Eski ev­le­ri, ev­ler­de­ki in­sa­nı da güler yüzlü.  çi­çek­le­ri ren­ga­renk, cıvıl cıvıl kuş ses­le­ri.. 
Yol bo­yun­ca gö­re­bi­le­ce­ği­niz Antik ka­lın­tı­lar ise ina­nıl­maz bir ta­ri­hi de­ğe­re sahip.
 Köy­lü­le­re sor­du­ğu­nuz­da an­la­tır­lar, es­ki­den yer al­tın­dan ter­mal su çı­kar­mış, şim­diy­se ne­re­de ol­du­ğu belli değil di­yor­lar…
Kut­sal alanı, ti­yat­ro­lar, kü­tüp­ha­ne­ler, tü­nel­ler, Ha­mam­lar, köp­rü­ler, Ago­ra­lar (çarşı ba­zi­li­ka­si) ki­li­se­ler.. Her şe­yiy­le adeta bir kül­tür cen­ne­ti..
Peki Aydın’da ne yenir, nesi meş­hur­dur? der­se­niz; Isır­ga­no­tu Bö­re­ği, Pel­vi­ze Tat­lı­sı, Zer­de- Çin­ge­ne Pi­la­vı, Çine Köf­te­si,Ayran Bö­re­ği- Bö­rül­ce,Yu­var­la­ma,Paşa Bö­re­ği ve tabii ki  Keş­kek derim. Eski isim­le­ri Tral­le­is ve Gü­zel­hi­sar olan güzel şeh­ri­miz Aydın, 14. yüz­yıl­da Ana­do­lu Bey­lik­le­ri dö­ne­min­de ku­ru­lan Ay­dı­no­ğul­la­rı Bey­li­ği dö­ne­min­den iti­ba­ren Aydın is­miy­le anıl­mak­ta. He­ro­dot Aydın ili ile il­gi­li “Bizim yer­yü­zün­de bil­di­ği­miz en güzel gök­yü­zü­nün altı ve en güzel ik­li­min bu­lun­du­ğu yer” de­miş­tir. Ev­li­ya Çe­le­bi ise “Dağ­la­rın­dan yağ, ova­la­rın­dan bal akar.” Şek­lin­de tas­vir et­miş­tir güzel şeh­ri­miz Aydın’ımızı…

1cd70877-56b4-4b63-a5b2-c74109d0e23a

1c52fadd-2a70-48a5-9ab0-05e224599c1a

58786888-5d24-4aa4-8ff5-4f84fa80d738

f21909b8-c9a3-4547-8fc9-4c2015899e7a

cad10e10-87d8-4b3e-8779-2904e48a960f