Seçim kay­be­den­le­rin is­ti­fa ge­le­ne­ği av­ru­pa­da ol­du­ğu gibi ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir.Ben kay­bet­tim ama bir daha de­ni­ye­ce­ğim egosu kabul edi­le­bi­lir değil.Sen bir daha de­ne­mek is­ti­ye­bi­lir­sin şan­sı­mı de­ne­dim de­me­nin be­de­li nedir bi­li­yor­mu­su­nuz.Mev­cut ik­ti­dar 5 sene daha ik­ti­dar­da ka­lıyor, kad­ro­la­şı­yor, yer­le­şi­yor, de­mok­ra­tik hak­lar, hak­sız yere tu­tuk­lu­lar, iş­çi­ler köy­lü­ler , emek­çi­ler 5 yıl bek­le­mek zo­run­da ka­lı­yor. Sa­nı­yor­su­nuz ki ben­den başka insan yok bu ül­ke­de
Ben­den iyi bilen yok ben ol­ma­sam tufan yok böyle bir dünya de­ne­dik ol­ma­dı güle güle. Ata­türk git­miş, İnönü git­miş kimse ken­di­ni vaz­ge­çil­mez san­ma­sın.
Gn. Bşk. kal­mak için ben be­le­di­ye baş­kan­la­ri­ni be­lir­le­ye­yim on­lar­da beni seç­sin aliş­ve­ri­şi­ni bı­ra­kın be­de­li bu ülke halk­la­rı ödü­yor. Siz­le­rin ma­kam­lar­da otur­ma sev­da­nı­zın be­de­li­ni biz­ler öde­ye­me­yiz.Yet­miş ya­şı­na gel­miş CHP liler ik­ti­dar ya­şa­ma­miş­lar kim­se­nin umudu ile test yapma hak­kı­nız yok.
Yeni bir aday­da ka­za­na­mi­ya­bi­lir de­ğiş­ti­ri­riz ka­za­na­ma­ya­ca­ği­mi­zi bil­di­ği­miz bi­riy­le se­çi­me git­mek is­te­mi­yo­ruz.
Yeni şey­ler söy­le­mek lazım bun­la­rı siz söy­le­ye­me­si­niz. sizin söy­le­ye­cek­le­ri­ni­zi 13 yıl­dır din­le­dik.CHP ta­ba­nın­da si­zin­le bir seçim ka­za­nı­la­ca­ği inan­ci kal­ma­miş lüt­fen aday bile ol­ma­yın, çev­rem­de­ki in­san­la­rin %40 ı size oy ver­me­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor. Et­ra­fı­nı­zı saran si­zin­le var olan­la­rın gözü ile bak­ma­yın, ben kendi adıma siz­den yana bir he­ye­can his­set­mi­yo­rum.
Bu par­ti­nin uk­ran­ya po­li­tika­sını, ırak po­li­ti­ka­sını, ka­ra­bağ po­li­ti­ka­sını, türk cum­hu­ri­yet­le­ri ile il­gi­li po­li­ti­ka­sını, kürt­so­ru­nu ile il­gi­li po­li­ti­ka­sı­nı ben bile bil­mi­yo­rum biz­ler ken­di­mi­ze göre ko­nu­şu­yor ve he­pi­miz fark­lı fark­lı ko­nu­şu­yo­ruz, bun­lar­la il­gi­li masa ku­rul­ma­mış po­li­ti­ka­lar be­lir­len­me­miş ne il bas­kan­la­ri, ilçe baş­kan­la­ri yö­ne­tim­le­ri bir haber iyi yö­net­tim de­me­yin iyi yö­ne­te­mi­yor­su­nuz.
Bir se­çim­de başka 15 gün son­ra­kı bir se­çim­de başka şey­ler söy­lü­yor­su­nuz.
Ben Gn. Bşk.ı Myk.si Pm. İle ça­li­san be­lir­le­di­gi po­li­ti­ka­la­ri il ve ilçe ile pay­la­san üye­le­re kadar yan­sıyan bir parti umut etmek is­ti­yo­rum.
Bu umu­du­mu­zun için­de siz yok­su­nuz Sn. Gn. Başkanım ge­re­ği­ni yap­ma­ni­zi bek­li­yo­ruz.