Ufuk kav­ra­mı Türk­çe’ye Arap­ça­dan gir­miş­tir. Düz ara­zi­de ya da de­niz­de gökle yer­yü­zü­nün bir­leş­miş gibi gö­rün­dü­ğü çem­ber.
Ak­de­niz’in son­suz ufuk­la­rı­na bakan küçük tepe mi­ni­mi­ni bir çiçek or­ma­nı gi­biy­di.
Ömer Sey­fet­tin

‘Ho­ri­zon­te Öff­nen” slo­ga­nıy­la 3 Ekim 2023 ta­ri­hin­de Fe­de­ral BATI Al­man­ya Dev­le­ti ile Doğu Al­man­ya Cum­hu­ri­ye­ti’nin 33. yılı bir­leş­me tö­re­ni ya­pıl­dı. Ham­burg idare eden bi­rin­ci Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Peter Tsc­hentsc­her da­ve­ti­ne po­li­ti­ka, eko­no­mi, dini, sivil ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri, li­der­le­ri ka­tıl­dı. 1300 da­vet­li muh­te­şem bir kut­la­ma tö­re­ni iz­le­di, kamu hiz­me­ti veren te­le­viz­yon ka­nal­la­rı nak­len ya­yın­la­dı. Tüm eya­let­ler­de çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı.
Mü­zik­li ve diğer bale gös­te­ri­le­rin­de ilk defa cildi koyu olan sa­nat­çı­lar da vardı. Hatta erkek bir mo­de­ra­tör de koyu cildi, şa­ha­ne Al­man­ca­sı ile et­kin­li­ğe yol gös­ter­di. BATI kav­ra­dı, artık kü­re­mi­zin çok renk­li ol­du­ğu­nu kabul etmek zo­run­da kaldı. Yeter ki, gös­ter­me­lik göz bo­ya­ma ol­ma­sın or­ta­da­ki Türk ve Arap kö­ken­li­le­rin esmer renk­le­ri, var­lık­la­rı ihmâl edil­me­sin.
Oku­du­ğum ma­ka­le­ler­de, iz­le­di­ğim yayın ve söy­le­şi­ler­de, doğu Al­man­la­ra da göç­men kö­ken­li in­san­la­ra gös­te­ri­len ay­rım­cı­lık, aşa­ğı­la­ma göz­le­ni­yor.
Si­ya­set­te, sağ­lık gibi çe­şit­li sek­tör­ler­de üni­ver­si­te­ler­de, resmi da­ire­ler­de yö­ne­ti­ci, ida­re­ci ro­lün­de hâlâ Doğu Alman oranı ol­duk­ça az. Oran­tı­lı olan tek alan yerel po­li­ti­ka­cı­lar, onlar da Doğu eya­let­le­rin­de gö­re­ve se­çi­le­rek gel­di­ler.
Bu ne­den­le uf­ku­nu, gö­rü­şü­nü de­ği­şi­me aç, artık otuz yıl geç­miş, ama pay­la­şım­da pas­ta­dan Doğu Al­ma­na eşit mik­tar ve­ril­sin.
Her alan­da aynı işi yapan eşit maaş al­mı­yor. Doğu Al­man­ya kö­ken­li ele­man­lar daha az maaş alı­yor.
Ko­mü­nist re­jim­de mal mülk sa­hi­bi olmak müm­kün de­ğil­di. Doğu Al­man­ya’da aile­ler yük­sek tah­sil yapan ço­cuk­la­rı­na maddi yar­dım ya­pa­mı­yor­lar.
Batı Al­man­ya kö­ken­li öğ­ren­ci­ler daha rahat tah­sil­le­ri­ni ta­mam­lı­yor. İyi üni­ver­si­te­le­ri bi­ti­ri­yor. Böy­le­ce li­der­lik ko­nu­mu on­la­ra açık olu­yor. Ma­aşın yet­me­di­ği du­rum­da mi­ras­la­rı des­tek ve­ri­yor.
Doğu’da emek­li­le­rin çoğu yok­sul du­rum­da ya­şı­yor. Çocuk ve to­run­la­rı­na maddi yar­dım ve­re­mi­yor­lar. Ma­aş­la­rı ol­duk­ça az.
Duvar yı­kı­lın­ca dün­ya­ya barış ge­le­ce­ği­ne ina­nıl­mış­tı. Doğu Al­man­ya va­tan­daş­la­rı se­vinç göz­yaş­la­rı dö­kü­yor­du. Demir perde yı­kıl­mış­tı. Adeta hapis ha­ya­tı sona ermiş gö­rü­nü­yor­du.
Batı Al­man­ya’da ka­pi­ta­list dü­zen­de ye­ti­şen, ya­şa­yan para se­ver­le­rin ak­lın­da ka­zanç, ti­ca­ret vardı. Tre­uhand ku­ru­lu­şu­na ve­ri­len emlâk, fab­ri­ka sa­tış­la­rın­da Doğu Alman va­tan­daş­la­rın eli boş kaldı.
İki Al­man­ya bir­leş­me­si sos­yal ve ruh­sal an­lam­da an­la­şıl­ma­lı. Hu­ku­ki an­lam­da Doğu Al­man­ya Cum­hu­ri­ye­ti resmi ant­laş­ma­da Batı Fe­de­ral Al­man­ya’ya ka­tıl­dı. Bunun an­la­mı ka­ra­rı BATI verir, di­ğe­ri uymak zo­run­da­dır.
İkinci Dünya Pay­la­şım sa­va­şın­da galip ül­ke­ler izin ver­miş­ken, bir­leş­me acele olsun is­te­di­ler. Za­ma­nın Baş­ba­ka­nı Dr. Hel­mut Kohl iki Al­man­ya’yı bir­leş­ti­ren baş­ba­kan ola­rak ta­ri­he geç­mek is­te­di.
Acele işe şey­tan ka­rı­şır mi­sa­li, bugün Doğu Batı ay­rı­mı
De­mok­ra­si­ye engel gö­rü­lü­yor. Sos­yal, si­ya­sal, kül­tü­rel ve diğer alan­lar­da daha alı­na­cak çok yol ol­du­ğu için, kut­la­ma­lar buruk bir duygu ile ger­çek­le­şi­yor.
Doğu Alman kö­ken­li va­tan­daş­lar da göç­men kö­ken­li Al­man­lar gibi med­ya­da, si­ya­set­te, gün­lük ya­şam­da ön yar­gı­lar­la kar­şı­la­şı­yor. Doğu Al­man­lar ha­zı­ra kondu, de­mok­ra­si­yi hâlâ öğ­re­ne­me­di­ler.
Batı, her şeyi iyi bilir, üs­tün­dür il­ke­si­ni, kendi soy­daş­la­rı için de uy­gu­la­mak­tan vaz­geç­me­li­dir, yoksa bir­leş­me sa­de­ce kâğıt üze­rin­de kalır.
Doğu Alman, bir Batı Alman icadı ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­lı. Dirk Osch­mann
Yani BATI, ken­di­ni üstün gö­re­rek kü­re­yi pay­la­şır­ken, var­lı­ğı ken­di­si­ne al­dık­tan sonra, ka­la­nı da­ğı­tır­ken, iyi­lik yapar gibi gö­rün­mey­le ge­ze­ge­ne barış gel­mez. Hak, hukuk ve ada­let eşit pay­la­şı­lır­sa ancak o zaman in­san­lık hu­zu­ra ka­vu­şa­cak­tır.
Der Osten eine west­de­utsc­he Er­fin­dung, Doğu Alman, bir Batı Alman ica­dı­dır, ki­ta­bın ya­za­rı Dirk Osch­mann, Le­ip­zig Üni­ver­si­te’sinde Yeni Ede­bi­yat dersi veren bir pro­fe­sör.Ki­ta­bı oku­yup bi­ti­rin­ce, bu ko­nu­ya ele al­ma­ya devam ede­ce­ğim.
Kü­re­mi­zin Doğu ve Güney’inde ya­şa­yan­lar, BATI’nın refah ve zen­gin­li­ği­ni nasıl elde et­ti­ği­ni iyi an­la­ma­lı­dır.Doğu Al­man­ya’da fab­ri­ka iş­çi­le­ri eşit maaş almak is­te­me­sin­ler. Yoksa teks­til fab­ri­ka­sı Bang­la­deş’e gider, zira orada işçi ucuz ça­lış­tı­rı­lır.
Hiç­bir doğ­ru­luk, ger­çek­lik yaz­may­la yok olmaz. Hegel

Söy­len­me­yen tüm doğ­ru­luk ve ger­çek­ler so­nun­da ze­hir­li olur. Ni­etzsc­he
Hoşça kalın!

Şu anda ma­ka­le­min ko­nu­suy­la il­gi­li oku­du­ğum kitap:
Dirk Osch­mann, Der Osten eine west­de­utsc­he Er­fin­dung,
Ulls­te­in Buch­ver­la­ge GmbH, 10. Auf­la­ge, Ber­lin, 2023
ISBN: 978-3-550-20234-6