PISA, Prog­ram­me for İnter­na­ti­onal Stu­dent As­sess­ment, Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı kı­salt­ma­sı­dır.
PISA araş­tır­ma­sı 2000 yı­lın­da baş­la­dı, üç yılda bir, Or­ga­ni­sa­ti­on für wirtsc­haft­lic­he Zu­sam­me­nar­be­it und En­t­wick­lung (OECD), Eko­no­mik İş bir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lü­yor. İlk yılda teş­ki­la­ta üye 28 ül­ke­den başka 4 üye ol­ma­yan ülke ile bir­lik­te 32 ülke bu araş­tır­ma­ya ka­tıl­mış­tı.
2021 yı­lın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken araş­tır­ma COVID 19 ne­de­niy­le bir yıl er­te­len­di ve 2022 yı­lın­da uy­gu­la­ma ne­ti­ce­si 2023 yılı Ara­lık ayın­da açık­lan­dı. (OECD)’ye 37 ülke üye olmak üzere 81 ülke ka­tıl­mış­tır.Araş­tır­ma­nın amacı ül­ke­ler arası iş bir­li­ği, ile­ti­şim sağ­la­ya­rak genç­le­ri ge­lecek iş pi­ya­sa­sı­na ha­zır­la­mak, öğ­ren­ci­ler­de var olan be­ce­ri ve ye­te­nek­le­ri ge­liş­tir­mek­tir.Yal­nız üye ül­ke­ler­de sı­nır­lı kal­ma­ma­sı için, üye ol­ma­yan ül­ke­ler de ka­tı­lım için çaba gös­ter­me­li­dir.

Kü­re­sel­leş­me yal­nız ti­ca­ret ala­nın­da değil, her alan­da ge­niş­le­til­me­li­dir.Araş­tır­ma ne­ti­ce­si açık­la­nır açık­lan­maz tüm ka­tı­lan ül­ke­ler­de ko­nuy­la il­gi­li tar­tış­ma baş­la­mış­tır. Eği­tim ve öğ­re­tim uz­man­la­rı, ya­zar­lar ma­ka­le­le­rin­de, konu hak­kın­da bilgi ve açık­la­ma­ya kendi yorum ve eleş­ti­ri­le­ri­ni ilâve ede­rek, yaz­dı­lar.
Sa­yı­la­rın gü­cü­nü an­la­tan is­ta­tis­tik­ler­le kö­şe­da­şım, mes­lek­ta­şım Gönen Çı­bık­cı et­raf­lı ve de­rin­le­me­si­ne 7.12.2023 ta­ri­hin­de ma­ka­le­sin­de yazdı.Araş­tır­ma so­nu­cu, ül­ke­le­re ayna ola­rak tu­tu­lu­yor. Ken­di­ne çeki düzen ver, bun­dan sonra daha iyi olmak için önlem al­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­lar­da uyarı ni­te­li­ğin­de. En iyi ba­şa­rı gös­te­ren ül­ke­ler hak­kın­da bilgi alış­ve­ri­şi ya­pıl­ma­lı­dır. Eras­mus öğ­ren­ci de­ği­şim prog­ra­mın­da ba­şa­rı­lı ül­ke­le­re öğ­ren­ci gön­de­ril­me­li.

PISA bilgi, ye­te­nek öl­çe­ğin­de, 15 yaşı onun­cu sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne ma­te­ma­tik, fen ve okuma alan­la­rın­da test uy­gu­la­nı­yor.Gön­lüm her iki ül­ke­nin iyi ko­num­la­ra gel­me­si. Tür­ki­ye’de ya­pı­la­cak tar­tış­ma­la­rı, ya­zı­lan rapor ve ma­ka­le­le­ri dik­kat­le takip ede­ce­ğim. Her iki ülke arzu edi­len puanı ala­ma­mış­tır.Uzun yıl­lar Al­man­ya okul sis­te­min­de ça­lış­tı­ğım için, aynı za­man­da ça­lış­tı­ğım okul­da ku­ru­lan, okulu des­tek­le­me der­ne­ğin­de üye ola­rak gün­cel haber alma im­kâ­nım var. Bu ne­den­le Al­man­ya’da ne ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni yaz­mak is­ti­yo­rum.PISA ne­ti­ce­si açık­la­nın­ca Al­man­ya basın ve med­ya­sı PISA şoku, diye açık­la­dı. Şok bek­len­me­yen du­rum­lar­da olur, tra­fik ka­za­la­rı gibi.Eği­tim ve öğ­re­tim­le il­gi­si olan­lar, uz­man­lar ve bilim in­san­la­rı du­ru­mu bek­li­yor­du.

Yirmi yıl­dır kemer sı­kı­lı­yor, eği­tim ve öğ­re­tim­den fi­nan­sal kı­sıt­la­ma ül­ke­nin ge­le­ce­ğin­de za­ra­rı­nı gös­te­rir.Aile­nin okula karşı il­gi­si ço­cu­ğun ge­liş­me­sin­de çok büyük rol oy­nu­yor.Ebe­veyn öğ­ren­me ve be­ce­ri­le­rin ge­liş­me­si­nin okul ön­ce­si baş­la­dı­ğı bi­lin­cin­de ol­ma­lı­dır. Bebek doğ­ma­dan önce ana rah­min­de bile aile çev­re­si ses­le­ri al­gı­lı­yor. Üç ya­şı­na kadar aile­de eği­tim ço­cu­ğu öğ­re­ni­me ha­zır­lı­yor. Bu ne­den­le artık yuva ve ana­oku­lu­nun öğ­re­tim ku­ru­luş­la­rı ol­du­ğu bi­lin­me­li­dir.
Okul­da sınıf ve diğer branş öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te ça­lı­şıl­ma­lı. Aile top­lan­tı­la­rı­na hiç de­ğil­se ana veya baba bi­ri­si mut­la­ka ka­tıl­ma­lı­dır. Öğ­ren­ci­nin en iyi ne şe­kil­de öğ­ren­di­ği­ni kav­ra­dık­tan sonra, evde ço­cu­ğun ça­lı­şa­ca­ğı ev öde­vi­ni ya­pa­ca­ğı oda iyi do­na­nım­lı ol­ma­lı. Lüks araba, en yeni te­le­viz­yon, ço­cu­ğun ge­le­ce­ği­ni ga­ran­ti­ye al­dık­tan sonra gel­me­li. Her öğ­ren­ci başka me­tot­la öğ­re­nir, kimi gö­re­rek, kimi resim ya­pa­rak iyi öğ­re­nir. İnter­net bağ­lan­tı­sı ve ge­reç­le­rin önemi pan­de­mi yıl­la­rın­da daha be­lir­gin oldu.Göç ta­ri­hi olan aile­ler ço­cuk­la­rı­nı ay­rım­cı­lı­ğa ve ırk­çı­lı­ğa karşı ha­zır­la­ma­lı. Bu ko­nu­da ikin­ci nes­lin yaz­dı­ğı ki­tap­la­rı oku­ya­rak, geç­miş­te iş­le­nen ha­ta­lar­dan ço­cuk­lar ko­run­ma­lı­dır.

Adın­da Türk ya­zı­lı der­nek­ler, ini­si­ya­tif ve diğer ku­ru­luş­lar Okul Aile Bir­li­ği sivil ku­ru­luş­la­rın eği­tim ve öğ­re­tim ko­nu­sun­da dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­le­ri des­tek­le­me­li, ki ka­tı­lım fazla olsun.Aile, ço­cu­ğun okul­da ne öğ­ren­di­ği­ni sorup il­gi­len­me­li. Ço­cuk­la ko­nuş­ma­yı ihmâl et­me­me­li­dir. Okuma ve oku­du­ğu­nu an­la­ma eg­zer­si­zi evde mut­la­ka ya­pıl­ma­lı­dır.Okul­da sınıf ve branş öğ­ret­men­le­ri ço­cuk­la­ra ada­let­li dav­ran­ma­lı, ço­cu­ğu diğer öğ­ren­ci­le­rin önün­de küçük dü­şür­me­den ka­çın­ma­lı. Aile­de iki veya daha fazla dilde bü­yü­me­nin Al­man­ca’ya engel ol­du­ğu­nu var say­ma­ma­lı, tam ter­si­ne zen­gin­lik ola­rak al­gı­la­ma­lı. İngi­liz­ce, Fran­sız­ca ve Yu­nan­ca olur­sa çok iyi, ama Türk­çe, Arap­ça olur­sa çok kötü derse, öğ­ren­ci­nin gü­ve­ni­ni kay­be­der.Bu du­rum­da öğ­ren­ci­nin öğ­ren­me ve okul sev­gi­si aza­lır.

Geç­miş­te öğ­ren­ci­le­rin Türk­çe ko­nuş­ma­sı­nı ya­sak­la­yan sınıf öğ­ret­men­le­ri, hatta okul­lar ol­muş­tu.Okul mü­dür­le­ri okul­la­ra ve­ri­len ek ders­le­ri, zayıf öğ­ren­ci sa­yı­sı az diye, hasta olan öğ­ret­me­nin ders­le­ri­ne ver­me­me­li.DAZ, yani Al­man­ca ikin­ci dil öğ­re­nen öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len ders sa­at­le­ri has­ta­lık ne­de­niy­le ya­pıl­mı­yor. Yani öğ­ret­men sa­yı­sı ye­ter­siz.Al­man­ya’da en büyük prob­lem, öğ­ren­ci­le­rin küçük sı­nıf­lar­da bazı eya­let­ler­de dör­dün­cü sı­nıf­tan sonra elen­me­si­dir.
Ber­lin’de al­tın­cı sı­nıf­tan sonra ele­ne­rek dört ayrı okul şek­li­ne da­ğı­tı­lı­yor. Ha­uptsc­hu­le, Re­alsc­hu­le, Gym­na­si­um, Ge­samtsc­hu­le. Ni­te­kim li­se­ye giden öğ­ren­ci­ler PISA araş­tır­ma­sı de­ğer­len­dir­me­de en iyi puanı al­mış­tır.Sos­yal sınıf farkı, fır­sat eşit­li­ği, var­sıl yok­sul far­kın öğ­ren­me­ye et­ki­si ve eği­tim ve öğ­re­tim po­li­ti­ka­sın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­ri ge­lecek bir ma­ka­le­de ya­za­ca­ğım.
De­va­mı ge­lecek, hoşça kalın!