Tür­ki­ye’de ve Al­man­ya’da eya­let­ler­de sı­ray­la yeni ders yılı zil çaldı. Derse baş­la­ma­dan önce öğ­ren­ci­le­rin din­len­me za­ma­nı. Yaz ta­ti­li­nin iyi geç­miş ol­ma­sı, iyi bir baş­lan­gıç için ol­duk­ça önem­li­dir.
Son ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya göre Al­man­ya’da bazı eya­let­ler­de ba­şa­rı­nın ol­duk­ça düşük ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Ber­lin baş­şe­hir eya­le­tin­de Al­man­ca dil ye­ter­siz­li­ği tes­pit edil­miş­tir.
Bi­rin­ci sı­nı­fa yeni baş­la­yan ço­cuk­lar sağ­lık yok­la­ma­sın­dan geçti. Ve­li­ler, okul dok­tor­la­rın tav­si­ye­le­ri­ni tüm bir ders yılı bo­yun­ca dik­kat­le ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir. İyi ve doğru bes­len­me ile okul­da ba­şa­rı ara­sın­da sık bir bağ­lan­tı var­dır.
Ders sonu, ço­cu­ğu­nu okul­dan alan ana ba­ba­lar cep te­le­fo­nuy­la değil ço­cuk­la meş­gul ol­ma­lı­dır. Çocuk okul­da ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­me­li­dir.
Okul­da ve yolda ay­rım­cı­lık­la kar­şı­laş­ma­ya karşı, çocuk iyi do­na­tıl­ma­lı­dır. Göç­men kö­ken­li aile­den gelen veya özür­lü ço­cuk­lar aşa­ğı­lan­ma ve ay­rım­cı­lı­ğa uğ­ra­ya­bi­lir­ler. Bugün mob­bing diye ad­lan­dı­rı­lan olay ço­cu­ğun ruh­sal hasta ol­ma­sı­na sebep ola­bi­lir.
Tüm Al­man­ya hatta Av­ru­pa’da ka­li­te­li ele­man nok­san­lı­ğın­da okul­lar da na­si­bi­ni al­mış­tır. Öğ­ret­men açığı ka­pat­ma ama­cıy­la öne­ri­ler ye­ter­li değil. Ör­ne­ğin üni­ver­si­te tah­si­li olan­la­ra uy­gu­la­nan se­mi­ner­ler­le öğ­ret­men ol­ma­la­rı sağ­la­nı­yor. Yarı ça­lı­şan öğ­ret­men­le­re tam saat ça­lış­ma­la­rı uy­gu­la­nı­yor.
Ber­lin baş­şe­hir eya­le­ti yıl­lar­dır öğ­ret­men­le­ri dev­let me­mu­ru yap­ma­dı, üc­ret­li memur ola­rak görev ve­ril­di. Bu ne­den­le genç öğ­ret­men­ler diğer eya­let­le­re gitti.
Stutt­gart hava li­ma­nın­da, gel­din yarın ça­lış­ma is­te­mi­yor­sun.
O halde sev­di­ğin işi yap, öğ­ret­men ol, lev­ha­sı ile mes­le­ğe ilgi uyan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı. Ber­lin’de Kül­tür Se­na­tör­lü­ğü da­ire­sin­den, gar­son ol­mak­tan­sa öğ­ret­men ol, lev­ha­sı ile mes­le­ğe ilgi uyan­dı­rıl­ma­sı, eleş­ti­ri­ye maruz kaldı.
CDU Hris­ti­yan De­mok­rat Parti genel Baş­ka­nı Fri­ed­rich Merz, Bav­ye­ra eya­le­tin­de bir seçim kam­pan­ya­sın­da, Kre­uz­berg il­çe­si Al­man­ya ola­maz sö­züy­le, yine göç­men kö­ken­li in­san­la­rın ço­ğun­luk­ta ya­şa­dı­ğı il­çe­yi dış­la­ma­sı, tep­ki­le­re sebep oldu.
Gör­lit­zer Park’da öğ­ret­men olma yo­lun­da üni­ver­si­te tah­si­li­ne devam et­me­yen bir öğ­ren­ci söy­le­şi­de izah edi­yor. Lise dip­lo­ma­sın­da not top­la­mı eko­no­mi bilim bö­lü­mü­ne kâfi gel­me­di­ği için öğ­ret­men olmak is­ti­yor. Üni­ver­si­te­ye baş­la­yın­ca bu mes­le­ğin ken­di­si­ne uygun ol­ma­dı­ğı­nı an­lı­yor.
Al­man­ya kendi için­de ya­şa­yan cev­her­le­ri ye­tiş­tir­me­di, on­la­ra dini, dili, adı başka ve cildi koyu diye fır­sat ver­me­di. Yurt dı­şın­dan ye­tiş­miş üni­ver­si­te me­zu­nu ele­man ge­ti­re­rek so­ru­nu çöz­me­ye ça­lı­şı­yor.
Çözüm okul­lar­da ve öğ­ret­men ye­tiş­ti­ren üni­ver­si­te­ler­de. Uzun yıl­lar bütçe açığı ya­pıl­ma­sın di­ye­rek, her alan­da fi­nan­sal kı­sıt­la­ma­ya gi­dil­di. Böy­le­ce bugün dev­let okul sis­te­min­de, ne­re­dey­se 1945 yılı ön­ce­si dra­ma­tik durum or­ta­ya çık­mış oldu.
Top­lum­da çö­zül­me­yen so­run­la­rın okul­da bi­rik­me­si, öğ­ret­men olma mes­le­ği­ne il­gi­yi azalt­mış­tır. Öğ­ret­men­ler sen­di­ka­sı GEW çözüm öne­ri­le­ri de bu yönde sı­ra­la­nı­yor. Not verme, not or­ta­la­ma­sın­da es­nek­lik ol­ma­lı, dev­let bi­tir­me sı­nav­la­rın­da­ki zor­luk­lar, en­gel­ler kal­dı­rıl­ma­lı­dır.
Okul­lar­da, aile­sin­de göç hi­kâ­ye­si olan öğ­ren­ci­ler ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu halde, öğ­ret­men sa­yı­sı buna oran­tı­lı değil. Bu ne­den­le ay­rım­cı­lık ve ırkçı zih­ni­ye­te karşı okul sis­te­min­de sa­va­şıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Öğ­ret­men­le­re en zor gelen, dav­ra­nış bo­zuk­lu­ğu olan ço­cuk­la­ra ders ver­mek. O halde çocuk ruh­sal has­ta­lı­ğa karşı daha önce ko­run­ma­lı­dır. Yani sorun yuva, kreş ve ana okul­la­rın­da baş­lı­yor. Hiç­bir çocuk ruh­sal so­run­la, ruh has­ta­sı ola­rak doğ­maz. Top­lum, okul sis­te­mi ço­cuk­la­rın ruh­sal sağ­lı­ğı­nı bo­zu­yor. Sos­yal so­run­lar prob­lem ol­ma­dan önce çö­zül­me­li­dir.
Ben bu sa­tı­la­rı ya­zar­ken, sos­yal bilim oku­mak için di­lek­çe veren bir gen­cin, üni­ver­si­te­den al­dı­ğı ret ce­va­bı­na üzün­tü­sü­ne şahit oldum. Öğ­ret­men ola­rak an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yor insan.
Öğ­ret­men açığı sa­yı­la­rı tam tes­pit etmek ol­duk­ça zor.
Eya­let­ten eya­le­te sa­yı­lar de­ği­şi­yor. Eği­tim Bilim Sen­di­ka­sı ve­ri­le­ri­ne göre 2035 yı­lı­na kadar 85.000 ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor.
Sev­gi­li genç anne ba­ba­lar so­run­la­rı din­le­yin, sınıf veya okul aile top­lan­tı­la­rı­na mut­la­ka ka­tı­lın. Al­man­ya’da alt­mış yıl­dan fazla eme­ği­miz var. İlk nesle ve­ri­lecek sö­zü­nüz olsun. Bi­rin­ci nesil yap­rak dö­kü­mün­de Ber­lin, Al­man­ya Dr. Er­te­kin Özcan’a ağ­lı­yor. Sos­yal Bilim in­sa­nı, şair, yazar bir­çok veli ve işçi der­nek­ler­de ku­ru­cu görev yap­mış­tı. Sen­di­ka­la­ra üye ol­ma­nın öne­mi­ni bık­ma­dan an­lat­tı, ki­tap­lar yazdı.
Bir dil bir insan, iki dil iki in­san­dır, di­ye­rek ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­ban­cı ve ya­şa­dık­la­rı ül­ke­le­rin dil­le­ri­ni öğ­ren­me­le­ri­nin öne­mi­ne vurgu ya­par­dı. Artık ba­şa­ran öğ­ren­ci­ler beş altı dilde tah­sil ya­pı­yor­lar.
Ha­ya­tın, ömrün gü­ne­şi ba­tar­sa, anı­la­rın yıl­dı­zı par­lar.
Ge­le­ce­ğe umut­la yol almak, ancak o yolda emek sarf et­mek­le müm­kün olur. Şim­di­ki ço­cuk­lar ya­şa­dı­ğı ül­ke­ler­de ve kü­re­sel ya­şam­da ge­ze­ge­ni­mi­ze yön ve­re­cek­ler. Emek ver­me­den, her şey güzel ola­maz.

Hoşça kalın!

Bu ko­nu­da oku­du­ğum ma­ka­le­ler:

Ha­rald Mar­tens­te­in, Über die to­ta­le Ni­eder­la­ge des Bil­dung­s­we­sen, ZEIT Ma­ga­zin Nr. 36 vom 24.08.2023, Seite 6

Dr.​Ecz. Metin Uyar, Zil çal­ma­dan bil­me­niz ge­re­ken­ler, Hür­ri­yet Hafta sonu, 2-3 Eylül 2023, sayfa 10

Ste­fa­nie Sc­har­din, Sc­hu­l­weg-Knig­ge, Ch­ris­mon Ma­ga­zin 9.23, Seite 7

Ma­sam­da oku­ma­ya hazır çok sa­yı­da Go­og­le’den ma­ka­le­ler, Sc­hul­bil­dung in De­utsch­land.