(Yerel se­çim­ler yak­la­şır­ken, Didim’i yö­net­me­ye aday olan­lar­dan; ciddi bi­sik­let yol­la­rı ve sahil bant­la­rın­da da bi­sik­let sürüş par­kur­la­rı pro­je­le­ri bek­li­yo­ruz)

***

Ül­ke­miz­de, Şey­ta­na­ra­ba­sı, ve­les­pit gibi ad­lar­la da ta­nı­nan “Bi­sik­let” ça­ğı­mı­zın, hatta bazı dü­şü­nür­le­re göre ise tüm çağ­la­rın en büyük bu­lu­şu­dur…

İnsa­noğ­lu, bu buluş sa­ye­sin­de st­re­si­ni yük­le­miş dağ­la­ra, kır­la­ra, ba­yır­la­ra…

Dost olmuş, ar­ka­daş olmuş, sır­daş olmuş…

Ge­liş­miş çağ­daş ül­ke­ler, bi­sik­le­te sahip çık­mış­lar ve onu bir dost ola­rak gör­müş­ler… Bi­sik­le­te uygun kent içi yol­lar yap­mış­lar, bu­nun­la da ye­tin­me­miş­ler dağ­la­ra, kır­la­ra, ba­yır­la­ra, sahil boy­la­rı­na uzun bi­sik­let sürüş par­kur­la­rı yap­mış­lar…

Bir önem­li bir şey daha yap­mış­lar: Ya­ya­la­rın ve bi­sik­let­le­rin tra­fik­te üs­tün­lü­ğü­nü ve ön­ce­li­ği­ni ya­sal­laş­tır­mış­lar…

***

Ams­ter­dam’a yolum düş­tü­ğün­de, tren is­tas­yo­nun­da gör­dü­ğüm bi­sik­let sa­yı­sı beni şa­şırt­mış­tı… Her taraf bi­sik­let­ti… Ams­ter­dam’da 1000 ki­şi­ye 810 bi­sik­let dü­şü­yor­muş…8mil­yon nü­fus­lu İsviç­re’nin is­tas­yon­la­rın­da ise 87.000 bi­sik­let park yeri var…

Paris de ise 1800 bi­sik­let is­tas­yo­nun­da 25bin bi­sik­let ki­ra­lan­ma­yı bek­li­yor…

Ja­pon­ya ve ABD kişi ba­şı­na düşen bi­sik­let sa­yı­sı ba­kı­mın­dan lider du­rum­da­lar…

Al­man­ya’da yılda 4,5 mil­yon bi­sik­let sa­tı­lır­ken biz de bu rakam ancak 1,3 mil­yo­nu bu­lu­yor…

Av­ru­pa ül­ke­le­ri, in­sa­nın ve çev­re­nin dostu bi­sik­le­te büyük önem ve­ri­yor­lar…

Bu ko­nu­da kısa bir anımı bu­ra­da an­lat­mak is­ti­yo­rum…

Gö­re­vim ge­re­ği Al­man­ya’nın Bre­men ken­tin­de bu­lu­nu­yor­dum… Tür­ki­ye’den küçük kar­de­şim beni zi­ya­re­te gel­miş­ti… Pazar günü kar­de­şim­le bir­lik­te kenti ge­zi­yor­duk… Bi­sik­let yo­lu­nun ke­na­rın­dan dik­kat­li­ce yü­rü­yor­duk… Kar­şı­mız­dan dev cüs­se­li biri bi­sik­le­tiy­le ge­li­yor­du… Bi­sik­let­li bize yak­la­şın­ca, ha­fif­çe frene ba­sa­rak, is­mi­mi de söy­le­ye­rek bizi se­lam­la­ya­rak geçti gitti…

Kar­de­şim, bi­sik­let­li­nin ar­ka­sın­dan ba­ka­rak “ağa­bey, kim bu dev gibi adam” dedi… O ada­mın bu­lun­du­ğu­muz eya­le­tin baş­ba­ka­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ğim de, kar­de­şim şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di ve “vay be bi­sik­let ve baş­ba­kan” de­yi­ver­di…

Av­ru­pa­lı­la­rın bi­sik­let­le dost­lu­ğu ço­cuk­luk yıl­la­rın­da baş­lı­yor… Okul­lar­da küçük öğ­ren­ci­le­re tra­fik po­li­si gö­ze­ti­min­de bi­sik­let eği­ti­mi ve­ri­li­yor… Okul bah­çe­si, bi­sik­let sü­rü­şü par­ku­ru ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor, bu par­ku­ra her türlü tra­fik işa­ret­le­ri ko­nu­yor… Kı­sa­ca­sı öğ­ren­ci­ler ku­ral­la­rı­na göre bi­sik­let sür­me­si­ni öğ­re­ni­yor­lar… Bi­sik­let sür­me­si­ni öğ­re­nen öğ­ren­ci­ler de bi­sik­let­le­riy­le bi­sik­let yol­la­rı­nı kul­la­na­rak okul­la­rı­na ge­li­yor­lar… Okul­lar­da da bi­sik­let­ler için uygun park yer­le­ri var…

***

Peki, biz bi­sik­le­tin ne­re­sin­de­yiz… Ön­ce­lik­le an­la­yış – man­ta­li­te- ola­rak çok ge­ri­ler­de­yiz… Ön­ce­lik­le bi­sik­le­ti taşıt ye­ri­ne koy­mu­yo­ruz… Ön­ce­li­ği şöyle dur­sun, bi­sik­let­le­rin yol­la­rı işgal et­ti­ği dü­şü­nü­lü­yor… Bi­sik­let ül­ke­miz­de ilk gel­di­ğin­de zaten din adam­la­rı karşı bir duruş ser­gi­le­miş ve bi­sik­le­te cin ara­ba­sı, şey­ta­na­ra­ba­sı gibi adlar ver­miş­ler­di… Çok ga­rip­tir ki; bi­sik­le­ti ilk be­nim­se­yen­ler ve bi­nen­ler de imam­lar ol­muş­tur…

Son za­man­lar­da bi­sik­le­te karşı top­lu­mu­muz­da ilgi art­mış gi­bi­dir… Bazı il­le­ri­mi­zin il­çe­le­ri­mi­zin be­le­di­ye baş­kan­la­rı bi­sik­let yol­la­rı, bi­sik­let sürüş par­kur­la­rı ve bi­sik­let is­tas­yon­la­rı kur­mak için ça­lış­mak­ta­dır­lar…

Muğla, Konya, İzmir, An­tal­ya, Bursa Be­le­di­ye­le­ri bu ko­nu­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­dır­lar… İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ams­ter­dam’ı örnek alan bir an­la­yış­la bi­sik­let yol­la­rı­nı ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor… Ay­rı­ca, bi­sik­le­ti ol­ma­yan­la­rın ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği çok düşük fi­yat­lar­la bi­sik­let ki­ra­la­ya­ca­ğı is­tas­yon­lar ku­ru­yor…

***

Her neyse şimdi ge­le­lim ya­şa­dı­ğı­mız Didim il­çe­mi­ze: Bi­sik­let üze­ri­ne daha önce de Didim’in yerel ga­ze­te­ler­de bir­çok yazı yaz­dım… Yerel yö­ne­tim­le­ri bu ko­nu­da uyar­dım… Didim’de lüks oto­mo­bil­le­rin kal­dı­rım­la­rı işgal et­ti­ği, bu araç­la­rın, ya­ya­lar­dan ve bi­sik­let­ler­den üstün tu­tul­du­ğu il­çe­miz­de bi­sik­le­ti an­la­ta­bil­mek epey zordu…

Didim’in coğ­ra­fi ya­pı­sı ve ko­nu­mu, Bi­sik­le­tin spor ve ula­şım aracı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na çok uy­gun­dur… Didim – Akbük duble yolu plan­la­nır­ken, Di­dim­li si­ya­set­çi­ler­den des­tek is­te­yen bir yazım vardı… Bu yazım da bu duble yolla bir­lik­te Didim – Akbük ara­sı­na bi­sik­let yo­lu­nun da ek­len­me­si­ni is­te­miş­tim… Bu yazım, akıl­la­rı fi­kir­le­ri lüks ara­ba­la­ra bin­mek olan bu si­ya­set­çi­le­rin umu­run­da bile ol­ma­dı…

Şimdi, il­çe­miz­de ikin­ci dö­ne­mi­ni bi­tir­mek üzere olan ve üçün­cü dönem de aday ola­ca­ğı dü­şü­nü­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Deniz Ata­bay var…

Seçim va­at­le­ri ara­sın­da bi­sik­let yol­la­rı da vardı. Bu yönde pro­je­ler ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni de duy­duk. Daha sonra bu yönde bir ge­liş­me duy­ma­dık… Akbük ma­hal­le­sin­de bu yönde bir ça­lış­ma var gibi gö­zü­kü­yor. Kent plan­la­rı ya­pı­lır­ken, re­vi­ze edi­lir­ken, yeni konut alan­la­rı be­lir­le­nir­ken bi­sik­let yol­la­rı­nın da plan­lan­ma­sı, plan­la­rın uy­gu­lan­ma­sı da çağ­daş kent ol­ma­nın önem­li bir gös­ter­ge­si değil midir?

***

Hızlı bir nüfus ar­tı­şı ya­şa­nan il­çe­miz­de bi­sik­let yol­la­rı­na, bi­sik­let sürüş par­kur­la­rı­na ve bi­sik­le­ti ol­ma­yan­la­ra hiz­met ve­recek bi­sik­let is­tas­yon­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­na da aci­len ih­ti­yaç var­dır…

Bi­sik­le­ti­ni­ze at­la­yıp ören yer­le­ri­ni gez­mek veya sahil ban­dı­nı tur­la­mak is­te­mez mi­si­niz? Bi­sik­le­ti­ni­ze at­la­yıp, çarşı Pazar tur­la­ma­yı kim is­te­mez…

Bi­sik­let yol­la­rı ya­pı­lır­sa, Di­dim­li­ler daha sağ­lık­lı ve mutlu olur­lar… Yerel yö­ne­tim­le­rin amaç­la­rın­dan biri de bu değil midir?

Te­şek­kür­ler, Di­dim­li Süslü Ka­dın­lar, bi­sik­let­le­ri­niz­le ya­rat­tı­ğı­nız far­kın­da­lık­tan do­la­yı…

Çoğu önem­siz et­kin­lik­ler­de ken­di­le­ri­ni gös­te­ren yerel si­ya­si­ler ve ilçe yö­ne­ti­min­de bu­lu­nan­lar, Ül­ke­mi­ze özgü bir et­kin­lik ola­rak Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ödül­len­di­ri­len Süslü Ka­dın­lar Bi­sik­let et­kin­li­ği Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin çok sa­yı­da ken­tin­de ge­le­nek­sel ola­rak devam edi­yor. Ayşe Sümer ön­der­li­ğin­de Di­dim­li ka­dın­lar da bu or­ga­ni­ze­ye yıl­lar­dır Didim il­çe­miz­de dü­zen­li­yor­lar…

Yerel se­çim­ler yak­la­şır­ken; Didim’in yerel si­ya­set­çi­le­rin­den de bu yönde önem­li ciddi pro­je­ler ge­liş­tir­me­le­ri­ni ve ka­zan­dık­la­rın­da da pro­je­le­ri­ni ya­şa­ma ge­çir­me­le­ri­ni bek­le­mek hak­kı­mız­dır…

Bi­sik­let öz­gür­lük­tür… Yerel yö­ne­tim­ler, öz­gür­lük­le­rin yo­lu­nu açın…