Mavi Didim Ga­ze­te­si ola­rak Ce­me­vi’nin yıl­lar­ca ha­ber­le­ri­ni yap­tık, Ga­ze­te ve kişi ola­rak hiç bir inan­ca ve ki­şi­ye say­gı­sız­lık yap­ma­dık yap­ma­yız da.
Biz ga­ze­te­miz­de Cem evi için yıl­lar­ca haber yap­tık bir sorun ol­ma­dı ama, bu gün Hü­se­yin İlhan’a ne oldu bi­lin­mez.
Bun­dan önce ki Cem evi baş­kan­la­rı­na sorun, beni ve Ga­ze­te­mi an­lat­sın­lar.
Ge­li­şen olay­la bir ilgim ol­ma­dı­ğı halde, ta­ra­fı­ma Didim Cem evin­de ya­pı­lan açık­la­ma­da teh­dit et­ti­ği­mi, küfür et­ti­ği­mi vs. vs gibi asıl­sız id­di­alar­la sözlü sal­dı­rı­lar ve hedef gös­te­ril­mek­te­yim. Camide ve Cemevi gibi dini yerlerde küfür etilemeyeceğini bilecek kadar bilgisiz ve hatsiz değilim. 
Hüseyin İlhan'ın söylediği küfür olayı yalandır. 


Cem evin­de­ki pa­ne­le haber için gön­der­di­ğim mu­ha­bi­ri Cem evin­den ko­var­ken ben olay ye­rin­de yok­tum. Olay­dan sonra gidip mu­ha­bi­ri­mi­zi Cem evin­den al­ma­ya git­tim. Bana yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki ki­şi­le­rin sözlü ve el ha­re­ket­le­ri ile taciz et­me­si so­nu­cun­da si­nir­len­dim, Bende on­la­rın yap­tı­ğı gibi kar­şı­lık ver­dim.
Ben Cem evine git­ti­ğin­de Hü­se­yin İlhan ile kar­şı­laş­ma­dım, görmedim. Cem evi baş­ka­nı Hü­se­yin İlhan’ın açık­la­ma­sın­da iddia et­ti­ği gibi ben gör­me­dim el kol ha­re­ke­ti yap­tığım da küllüyen yalandır.

Cem evin­de ya­pı­lan açık­la­ma­yı hay­ret­le iz­le­dim, Benim Ce­me­vi ile bir sorun yok ola­maz da.
Mümin Ka­ma­cı be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğu dö­ne­min­de, Ce­me­vi ta­pu­su için Be­le­di­ye­ye yü­rü­dü­nüz sonuna kadar des­tek ver­dik.
Cem evi­nin kar­şı­sın­da­ki Huzur evi­nin açı­lı­şın­da, Cem evine si­ya­si­le­re tepki ola­rak pan­kart as­tı­nız ha­ber­le­ri­ni yap­tık.
2019 yı­lın­da, yine böyle bir yerel seçim ön­ce­si, CHP Be­le­di­ye Baş­kan adayı Deniz Ata­bay’a tepki gös­te­rip. Mümin Ka­ma­cı AK Parti’den be­le­di­ye baş­ka­nı olduğu zaman, Cem evi­nin ta­pu­su­nu ala­cam diye AK Par­ti­li Metin Yavuz’un ve Mümin Ka­ma­cı­'nın peşinden koşup yalan va­at­le­rin kanan sen değil miy­din, Hüseyin İlhan?
Son­ra­da Mümin Ka­ma­cı ve Metin Yavuz, Ce­me­vi adına sahte tapu ör­ne­ği bas­tı­rıp tüm Didim’e ma­da­ra et­ti­ğin­de, Didim’de Cem evine arka çıkan tek basın Mavi Didim Ga­ze­te­siy­di.
Hilmi Erbaş AK Parti İlçe Baş­ka­nı olur olmaz, Didim Cem evine Kay­ma­kam­lık ara­cı­lı­ğı ile yıkım emri gön­der­di­ğin­de, Cem evine kim des­tek verdi. Son­ra­ki yıl­lar­da Hilmi Erbaş Ti­ca­ret Odası baş­ka­nı aday ol­du­ğun­da Hü­se­yin İlhan ve ava­re­le­ri, Hilmi Erbaş’a des­tek ol­du­ğu­nu bil­me­yen yok­tur.
Hilmi Erbaş’ın kim ol­du­ğu­nu, za­ma­nın­da kim­ler­le be­ra­ber ol­du­ğu­nu, Pen­sil­van­ya vi­ze­li ol­du­ğu­nu her zaman ya­za­rım. Hü­se­yin İlhan için, me­se­le çıkar olun­ca konu ka­pa­nı­yor mu?

Cem evi­nin iyi gününde de, kötü gününde de her zaman des­tek­le­yen bir ga­ze­te­yiz. Yazın yap­tık­la­rı kon­ser­le­rin hep­si­ni haber ya­pa­rız. Ga­ze­te­miz de yıl­lar­dan beri ha­ber­le­ri­ne gider ge­li­riz.

Ga­ze­te­miz­de ça­lı­şan üç ki­şi­nin ikisi alevi, Didim’de ta­nı­dı­ğım in­san­la­rın ya­rı­sı Ale­vi­dir.
Bizim Ale­vi­ler­le so­ru­nu­muz yok, herkesle sorunu olan Hü­se­yin İlhan.


Şah­sı­ma, mu­ha­bi­ri­mi­ze ve Ga­ze­te­mi­ze karşı ya­pı­lan ha­ka­ret­le­ri kabul et­mi­yo­ruz ve Hü­se­yin İlhan’ın söy­le­di­ği gibi Cem evin­de­ki ka­me­ra­lar var­mış, gö­rün­tü­le­ri­ni is­ti­yo­rum ve Ka­me­ra ka­yıt­la­rı­nı in­ter­net si­te­miz­den ya­yın­la­ya­ca­ğım. Bizim hak­kı­mız­da yap­tı­ğı­mız açık­la­ma ne kadar doğru olup ol­ma­dı­ğı­nı her­kes gör­sün.
Cemevi yö­ne­ti­min­den en kısa zaman da ka­me­ra ka­yıt­la­rı­nın talep edi­yo­rum. 
İnşal­lah Ka­me­ra ka­yıt­la­rı kay­bol­maz, olay anın­da­ki ka­yıt­la­ra bir sorun olmaz, olay ye­ri­ni gören ka­me­ra­la­ra bir sorun çık­ma­ma­sı di­le­ği ile.
Ka­me­ra ka­yıt­la­rı ta­ra­fı­mı­za gön­de­ril­me­di­ği tak­tir­de, Resmi ma­kam­la­r aracılığı ile isteyeceğim.

Şim­di­lik ya­za­cak­la­rım bu kadar ama bu ya­zı­yı ya­zar­ken çok sev­di­ğim İsmail EFE­YURT­LU yeni bir şiir yaz­mış ve be­nim­le pay­laş­tı, ken­di­si­nin de izni ile siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum.
An­la­ya­na!

İNSA­NOĞ­LU
Ne garip can­lısın ey in­sa­oğlu
Bol­lu­ğun için­de isyan eder­sin
Bu­la­ma­yın­ca bir çıkış yolu
Yu­mur­ta ka­pı­ da iman eder­sin

Bek­ler­sin bi­ri­si cin­gar çı­kar­sın
Bir pire uğ­ru­na yor­gan ya­kar­sın
Sa­da­ka­ti bil­mez hemen bı­kar­sın
Ve­ri­len her sırrı ayan eder­sin

Bil­me­din ken­di­ni yalan di­lin­de
Oy­na­dı­ğın ipler kimin elin­de?
Ölü­mün ol­du­ğu zaman ilin­de
Yıl­la­rı top­la­san bir an eder­sin

Rahat yer buldu mu serer dö­şe­ği
Kim insan bil­sin­ ki böyle eşeği
Saç­tı­ğı nur değil ölüm şim­şe­ği
Düş­tü­ğün her yeri viran eder­sin

Doy­ma­dın bin kere hep açtır gözün
Bir la­fı­nı tut­maz diğer yek sözün
Tek ke­re­cik olsa kızar­maz yüzün
Mer­din ek­me­ği­ne lisan eder­sin.

Hani dört kol­lu­ya bin­di­ğin zaman
Her­cai eliy­le in­di­ğin zaman
Ya­vaş­ça çu­ku­ra sin­di­ğin zaman
Gir­di­ğin top­ra­ğı piş­man eder­sin...

Hercai mahlası
İsmail EFEYURTLU

Eline sağlık İsmail Efeyurtlu...
50 sayfa yazı yazsam bu kadar güzel anlatamazdım.