Pazar günü 2. tur se­çim­le­rin­de oyu­mu­zu kul­la­na­ca­ğız.
İlk tur se­çim­le­rin­de Mil­let İtti­fa­kı ola­rak Didim’de CHP’nin al­dı­ğı oy oran­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da, Aydın ge­ne­lin­de Baş­kan­lık­ta Didim’de CHP 45.105 ile %71, AKP 26.788 ile %26,09 oy aldı.
Bu pazar ikin­ci tur se­çim­le­rin­de ne fark eder gö­re­ce­ğiz.
Bun­dan ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da da yaz­dı­ğım gibi.

Köy­le­re, ma­hal­le­le­re, so­kak­la­ra çı­kıl­ma­sı ge­re­kir­ken, Didim ye­rel­de ik­ti­dar par­ti­si­ni erit­mek­ten başka bir iş yap­ma­yan, CHP’nin Be­le­di­ye ve İlçe Baş­ka­nı, ego­la­rı­nı­nı­zı bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak, hal­kın ara­sı­na girip si­ya­set yap­ma­sı ge­re­kir­ken, pik­nik­ler­de man­gal ba­şın­da kendi par­ti­li­le­ri ile zaman ge­çir­me­yi ter­cih edi­yor.
Seçim ka­pı­ya da­yan­mış hala işin eğ­len­ce­sin­de­ler.
Seçim bü­ro­sun­da kon­ser dü­zen­li­yor­lar.
Orman Kam­pın­da­ki man­gal par­ti­si­ne ka­tı­lı­yor­lar.
Halk­çı ge­çi­nen bu baş­kan­la­rı Akköy’de, Ak­ye­ni­köy’de, Balat’da, Bat­maz’da ge­zer­ken gören oldu mu?
İlçe Baş­ka­nı (NÜ)ret­tin Koçak yerel se­çim­ler­den sonra oy kay­bı­na uğ­ra­dı­ğı köy için “50 TL’ye oy sa­tı­yor­lar” den­siz­li­ğin­den sonra, o köyde AK Parti bi­rin­ci çık­ma­ya baş­la­dı. Bu se­çim­de de bi­rin­ci çıktı. (NÜ)ret­tin Koçak, seç­me­ni­ne ha­ka­ret et­ti­ği­nin far­kın­da bile değil, as­lın­da umu­run­da da değil.

(NÜ)ret­tin Koçak’ın “50 TL’ye oy sa­tı­yor­lar “ de­di­ği köyün muh­ta­rı­na ge­çen­ler­de AK Partililer rozet taktı.
Li­ya­kat eksik olun­ca, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Didim CHP İlçe baş­ka­nı ve yö­ne­ti­ci­le­ri bu olay­dan hiç go­cun­ma­dı­lar.

Neyse. Bu ya­zı­nın daha de­va­mı var, pazar günü seçim ol­du­ğun­dan de­va­mı­nı sonra ya­yın­la­rım.