HAFTANIN YORUMU

Baş­lık­ta oku­du­ğu­nuz gibi, geçen hafta Didim’deki si­ya­si ha­ber­le­rin yo­rum­la­rı, ko­nu­şu­lan­la­rı, bi­raz­da ol­maz­sa ol­ma­zı gıy­bet­le­ri­ni dile ge­ti­re­ce­ğim.

Son Be­le­di­ye Mec­lis Top­lan­tı­sı­na, 11 kişi ka­tıl­ma­mış. Ka­tı­lan mec­lis üye­le­ri Didim’in st­ra­te­jik planı kabul etmiş.
St­ra­te­jik plan ne işe yarar der­se­niz?


For­ma­li­te­den ileri git­me­ye­ce­ği­ni an­la­mak için mec­lis üyesi ol­ma­ya gerek yok.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın, Didim’de ol­du­ğu halde mec­li­se ka­tıl­ma­ma­sı işin cid­di­ye­ti­ni or­ta­ya koy­muş­tur her­hal­de.
Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Deniz Ata­bay Mec­li­se ka­tı­la­ma­ma­sı­nın ma­ze­re­ti, Ham­za­çe­bi ile bir­lik­te ka­tı­lı­ğı CHP’nin aşure gü­nün­de, Par­ti­nin önün­de aşure da­ğıt­ma­sı ola­bi­lir.
Mec­li­se ka­tıl­ma­yan mec­lis üye­le­ri bana göre doğ­ru­su­nu yap­mış.
Mec­li­se ka­tıl­ma­ya­n mec­lis üye­le­ri
“CHP’li Mec­lis üye­le­ri Se­vinç Ka­ra­taş, Ahmet Yıl­maz, Mu­am­mer Kanat,
İyi Parti’li Mec­lis üye­le­ri, Vefa Berk Tez­se­ze­ner, Tah­sin Kurt.
AKP’li Mec­lis Üye­le­ri Şakir Sa­ru­han, Cemal Engil, Eda Yücel İlhan, Ra­ma­zan Özalp, Er­dinç Ülker ma­ze­ret­li ola­rak ka­tıl­ma­mışlar.”
Bence son Be­le­di­ye Mec­lis Top­lan­tı­mız, Hoca, Ce­ma­at işi olmuş.
Sizce ne olmuş?

*       *         *           *

Didim CHP İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin KOÇAK, 40 yeni üyeye rozet tak­mış.
Geçen ay ya­pı­lan İlçe Ör­gü­tü Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sındaki ka­tı­lı­ma ba­kın­ca, ka­tı­lı­ma ih­ti­yaç var gibi gö­zü­kü­yor.
Geçen ay ya­pı­lan İlçe Ör­gü­tü Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sına, CHP Aydın İl Yö­ne­ti­ci­le­rinden Okan Kılıç ve Di­la­ver Demir, CHP Didim İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin Koçak, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Yusuf De­ve­ci ve Zey­nel Şener, Bir­kaç CHP İlçe yö­ne­ti­ci­le­ri ve CHP üye­le­ri ka­tıl­dı.


CHP’li Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri­nin di­ğer­le­ri ne­re­de?

Yö­ne­ti­min de­va­mı ne­re­de?

Par­ti­li­ler ne­rede?


Didim CHP İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin KOÇAK, İlçe Ör­gü­tü Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sında, Didim’de par­ti­mi­zin 5700 üye­miz var diyor.
Nu­rul­lah Ko­ca­bı­yık Kül­tür Mer­ke­zinin ka­pa­si­te­si 320, bir boş bir dolu otu­rul­du­ğu halde bile hala boş­luk­lar var. İlçe Ör­gü­tü Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sına ka­tı­lan­la­rın sa­yı­sı 120 bi­le­me­din 130 kişi.
Peki CHP’nin ku­ru­luş yıl­dö­nü­mün­de tören ala­nı­na ne der­si­niz?
Top­la­san 70 kişi yok.
80 bin ki­şi­lik Didim’de, 5700 üyeli par­ti­nin ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­ne bakın.
CHP’nin 98. yı­lın­da, 98 kişi bile gel­me­miş.
Niye?
 

Mec­lis üye­le­rin­den 7 kişi var di­ğer­le­ri ne­re­de?
Yö­ne­ti­min de­va­mı ne­re­de?
5700 üye ne­re­de?
Burada prob­lem ne­re­de?

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin 98. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nde Kent Mey­da­nı'ndaki tö­ren­de. ko­nu­şan Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay,
“Par­ti­mi­zi bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de tut­ma­lı­yız” demiş.
De­mek­le ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek için siz­le­re nasıl an­la­tıl­ma­lı ben bi­le­mi­yo­rum.
“Masa ba­şın­da değil savaş mey­da­nın­da ku­rul­muş bir par­ti­nin ku­ru­lu­şu­nun 98.yıl dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz.” demiş, Sayın Ata­bay.
Doğ­ru­dur bu parti savaş mey­da­nın­da ku­rul­du.
Ko­nu­şur­ken mey­dan­da­ki­le­ri say­dın mı?
CHP 98 yı­lın­da, 98 kişi yok.
5700 üyem var diyen ilçe baş­ka­nı­na sor ba­ka­yım,
Niye 5700'ün, %1'i gel­miş.
CHP İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin Koçak ise;
“Gel­di­ği­miz sü­reç­te yo­lu­na en emin adım­lar­la ta­rih­sel mi­ra­sı ve bir­leş­ti­ri­ci gü­cüy­le bü­tün­le­şe­rek yo­lu­na devam et­mek­te­dir.” diyor.
Da­nış­ma Ku­ru­lu Top­lan­tı­sındaki sa­yı­ya bak.
Par­ti­si’nin 98. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mün­de­ki sa­yı­ya bak.
Aşure gü­nün­de­ki iz­di­ha­ma bak.

UTA­NI­LA­CAK BİR DURUM.
Nu­ret­tin Koçak, Sen ancak üye­le­ri­ni AŞURE gü­nün­de bir­leş­ti­rir­sin.
Ba­zı­la­rı ge­ce­li gün­düz­lü 364 gün ......... yiyor. Se­ne­de bir gün (iki saat) aşure ve­rin­ce, iz­di­ham ka­çı­nıl­maz olu­yor.
“Par­ti­mi­zi bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de tut­ma­lı­yız” sö­zü­nü, sözde değil, özde ya­pa­bil­se­niz, Bu par­ti­ye her gün AŞURE günü.
Bu yazdıklarım muhatapları bir şey anlaya bileceğini sanmıyorum. Çünkü onların dünyası başka.
Bu arkadaşlara tavsiyem, Kavala Meyhanesine gittiklerinde, Geçmişin kralı ne yapıyor, iyi baksınlar.

*                 *                  *                  *

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Didim İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş.
Mavi Didim’de haber yaptık.
Bu habere yapılanları Yorum mu dersiniz, gıybetler mi dersiniz,, Ti’ye almak mı dersiniz, yorumu size kalmış.
- Başkan genelde bu tür ziyaretleri gece 12:00' da giderdi. Gündüz niye gitti ki?
- Başkan bu sefer resmi gitmiş!
- Ziyaret sonrası, hastaneye de ziyaret etmiş mi?
- Halil Avşar, sahiden gitti mi diye kontrole mi gitti? diyenler bile var. 
Daha  başka başka, gıybetlerde varda, onlar yazmak pek uygun değil. 
Neyse dilin kemiği yok ama, bazılarında omurgası yok.
Sözün Özü, “İzahı olmayan şeylerin. Mizahı Olur.” 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol